Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

                                                                   Goleniów, dn. 05.10.2020r.

GTBS.DE.1488.2020.JK

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Goleniowskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
z siedzibą w Goleniowie, ul. Wincentego Witosa 7
zaprasza podmioty uprawnione  do składania ofert na:

 „Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020”.

 

Przedmiot oraz zakres oferty:

  1. Badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., którego celem jest sporządzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta zawierające informacje, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami  rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak również wynik finansowy Spółki.
  2. Sprawozdanie, o którym mowa w pkt 1 powinno w szczególności stwierdzać, czy badane sprawozdanie:

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

- zostało sporządzone zgodnie z zasadami określonymi ustawą o rachunkowości,

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i umową spółki,

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje.

Ponadto sprawozdanie powinno zawierać:

- ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości,

- charakterystykę pozycji sprawozdania finansowego,

- stwierdzenie uzyskania od jednostki żądanych informacji, wyjaśnień i oświadczeń,

- przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki, ze wskazaniem na zjawiska, które w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi ( co najmniej dwoma) w istotny sposób wpływają negatywnie na te sytuację, a zwłaszcza zagrażają kontynuowaniu działalności przez jednostkę.

3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta  będące przedmiotem oferty dotyczy badania sprawozdania Goleniowskiego TBS Sp. z o. o. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 202 0r., obejmującego następujące pozycje:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r.,

- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony za rok 2020.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem zwrotnym wraz z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2020r.” nie później niż w terminie do dnia 19.10.2020r do godz. 15:00 w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą na adres Spółki (decyduje data wpływu):

 

Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o.

Ul. Wincentego Witosa 7, 72-100 Goleniów

 

Biegły rewident zobowiązany jest do:

  1. Zachowania bezstronności i niezależności, o których mowa w przepisach art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77 z 2009r., poz. 649).
  2. Przeprowadzenia badania stosownie do obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz polskich norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do stwierdzenia czy Sprawozdanie Finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości.

Badanie będzie obejmować sprawdzenie w dużej mierze metodą wyrywkową - dokumentacji, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w Sprawozdaniu Finansowym, poprawność zastosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości i znaczących szacunków, jak i ogólnej prezentacji Sprawozdania Finansowego.

  1. Samodzielnego sporządzenia wszelkich zestawień i tabel niezbędnych do przygotowania opinii i raportu na podstawie wydruków z systemu Finansowo - Księgowego oraz dokumentacji źródłowej Goleniowskiego TBS Sp. z o.o.
  2. Przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki w formie tzw. listów intencyjnych informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki.
  3. Udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej poświęconych rozpatrzeniu Sprawozdania Finansowego za 2020r. oraz w razie konieczności  obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników  Spółki, zatwierdzającym Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji odnośnie przeprowadzonego badania.

Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać:

  • informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
  •  oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
  • poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności badania i kontroli finansowej;

- cenę netto w złotych za przeprowadzenie badania, sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym  uwzględniając wszystkie koszty jakie musi ponieść oferent;

- określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z uwzględnieniem osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności Towarzystw Budownictwa Społecznego;

- wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;

- wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat wraz z referencjami, w tym z branży, w której działa Spółka.

Dodatkowe informacje:

- termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz przedłożenia opinii i raportu ustala się na dzień 05.04.2021 - 14.04.2021 r.;

- na prośbę Spółki dodatkowo ma być sporządzona w formie załącznika  analiza ekonomiczno-finansowa przeprowadzona na podstawie wyników osiągniętych w latach 2018-2020 (analiza bilansu, analiza rachunku zysków i strat, wskaźniki rentowności, płynności finansowej, rotacji).

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składnia ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

DANE DO OFERTY NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020r.

     Lp

       Wyszczególnienie

    Jednostka miary

           Wielkość

1.

Suma bilansowa za 2019r.

                             zł

                              63 405 988,15

2.

Przychód ze sprzedaży za 2019r.

                             zł

7 706 353,26

3.

Wynik finansowy netto za 2019r.

                             zł

                           506 974,30

4.

Przeciętna liczba zatrudnionych w badanym roku obrotowym

                        etaty

                                         23

5.

Inne istotne informacje dotyczące 2019r.  (eksport, import, inwestycje, leasing)

 

Eksport, import – nie; leasing – nie; inwestycja - zakończona w 2020r.

6.

Badane sprawozdania za lata ubiegłe

 

Ostatnie badanie dotyczyło 2019r. Wydano pozytywną opinię biegłego rewidenta

 

             

                                                                           Sporządził                                                                                                     Zatwierdził

                                                                      Główny Księgowy                                                                                            Prezes Zarządu

                                                                  mgr Joanna Kaszkowiak                                                                              inż. Magdalena Miklaszewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Krępa 07-10-2020 08:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Kaszkowiak 07-10-2020
Ostatnia aktualizacja: - 07-10-2020 08:04