Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU INWESTYCYJNEGO W KWOCIE 800.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE INWESTYCJI - BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 28-RODZINNEGO W GOLENIOWIE PRZY IL.MIKOŁAJCZYKA 34a,b

UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU INWESTYCYJNEGO W KWOCIE 800.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE INWESTYCJI - BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 28-RODZINNEGO W GOLENIOWIE PRZY IL.MIKOŁAJCZYKA 34a,b.
Numer ogłoszenia: 509948 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Wincentego Witosa 7/12, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4182851, faks 091 4185218.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.goleniow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: art.3 ust.1 pkt. 5a Pzp..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU INWESTYCYJNEGO W KWOCIE 800.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE INWESTYCJI - BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 28-RODZINNEGO W GOLENIOWIE PRZY IL.MIKOŁAJCZYKA 34a,b..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie inwestycji Budowa budynku mieszkalnego - 28 rodzinnego w Goleniowie przy ul. Mikołajczyka 34a,b . 2. Przedmiot zamówienia według CPV: 66.11.30.00-5 - Usługi udzielania kredytu. 3. Szczegółowe warunki określające przedmiot zamówienia: 1. Wysokość kredytu: 800.000,00 zł. 2.Okres kredytowania: 20 lat 3. Terminy pobrania transz kredytu: grudzień 2013 - 800.000,00 zł Dopuszcza się zmianę terminu pobrania transzy zgodnie z wnioskiem Zamawiającego. 4. Umowa zostanie zawarta po zakończeniu postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty wyboru oferty. 5. Oprocentowanie kredytu: · ma charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych i marży Wykonawcy przedstawionej w ofercie. Oprocentowanie kredytu jest ustalane w dniu zawarcia umowy kredytu i będzie ulegało zmianie co miesiąc w oparciu o stawkę WIBOR 1M, w dniu przypadającej w danym miesiącu płatności odsetek od wykorzystanego kredytu. Jeżeli termin aktualizacji przypada na dzień wolny od pracy w Banku, zmiana stawki nastąpi pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu. · marża Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej, · odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są w miesięcznych okresach obrachunkowych za rzeczywisty okres wykorzystania kredytu (przyjmuje się, że rok ma odpowiednio 360, a miesiąc 30 dni kalendarzowych), · odsetki naliczane są tylko od faktycznie wykorzystanego zadłużenia, · kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna, 6. Spłata kapitału: następować będzie w miesięcznych ratach annuitetowych od miesiąca stycznia 2014 roku, przy czym płatność I raty nastąpi w dniu 25 stycznia 2014 roku. Płatności następnych rat następować będą w dniu 25 każdego miesiąca. 7. Spłata odsetek następować będzie stosownie do zadłużenia . 8. Termin płatności odsetek będzie zgodny z terminami spłat kapitału . O kwocie należnych odsetek Zamawiający będzie informowany pisemnie w terminie 7 dni przed terminem wymagalności. 9. Prowizja przygotowawcza - jednorazowa, liczona jako procent od kwoty udzielonego kredytu, płatna będzie w momencie uruchomienia kredytu. Jeżeli Wykonawca pobierze prowizję przygotowawczą od kwoty udzielonego kredytu w wysokości określonej procentowo w ofercie, to poza tą prowizją przygotowawczą nie będzie naliczał i pobierał innych prowizji oraz jakichkolwiek opłat z tytuł udzielenia kredytu. Prowizja przygotowawcza wchodzi w ocenianą wartość zamówienia. 10. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów, pod warunkiem powiadomienia Wykonawcy o planowanej spłacie z czternastodniowym wyprzedzeniem. 11. Odsetki rat kredytu przedterminowego będą naliczane w wysokości odsetek ustawowych. 12. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich. 13. Zabezpieczenie kredytu: · Hipoteka na kredytowanej nieruchomości; · . Cesja praw z umowy ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości na rzecz Wykonawcy; 4. Szczegółowe informacje dookreślające przedmiot zamówienia stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji o numerach: 1. Załącznik nr 1 - Dokumenty dotyczące Zamawiającego a. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego b. zaświadczenie nadania nr REGON c. zaświadczenie nadania nr NIP, d. umowa spółki - tekst jednolity, e. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu przez Zamawiającego z opłacaniem podatków, a w przypadku, gdy wnioskodawca uzyskał decyzję o umorzeniu, odroczeniu płatności, rozłożeniu na raty zaległych płatności albo wstrzymaniu w całości wykonania decyzji naczelnika urzędu skarbowego - odpowiednią decyzję naczelnika Urzędu Skarbowego f. zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu przez Zamawiającego z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne 2. Załącznik Nr 2 - Sprawozdania finansowe a. za ostatni okres sprawozdawczy (za II Kw. 2013 roku) b. za 2012 rok (opinia biegłego), c. za 2011 rok (opinia biegłego), d. deklaracje podatkowe CIT-8 za 2011 rok, e. deklaracje podatkowe CIT-8 za 2012 rok 3. Załącznik Nr 3 - Informacja z banków prowadzących rachunki Zamawiającego o wysokości obrotów w ciągu ostatnich 3 miesięcy, aktualnym stanie środków, o istniejących zobowiązaniach wobec tych banków, w tym przeterminowanych. 4. Załącznik Nr 4 - Dokumenty dotyczące nieruchomości, na której realizowana była inwestycja: a. odpis z KW i wyrys z mapy. b. decyzja pozwolenie na budowę 5. Załącznik nr 5 - oświadczenie o koszcie zrealizowanej inwestycji wraz z pozwoleniem na użytkowanie celem określenia zabezpieczenia nieruchomości..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 240.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty: a. zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na wykonywanie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. Z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku podmiotu mającego siedzibę poza granicami RP - zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności. b. oświadczenie, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - na formularzu będącym załącznikiem nr 8 do niniejszej Specyfikacji.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs.goleniow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. W. Witosa 7, 72-100 Goleniów..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. W. Witosa 7, 72-100 Goleniów, pok. nr 7..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 10.12.2013.17.18.52_ogloszenie.doc 2013-12-10 17:18:52 39,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 10.12.2013.17.18.52_SPECYFIKACJA.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-10 17:18:52 15KB 93 razy
2 10.12.2013.17.38.32_zalaczniki_do_siwz.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-12-10 17:38:32 17,9MB 65 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 17.12.2013.16.51.25_Zapytania_i_Wyjasnienie_I_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-17 16:51:25 24KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiktor Lewandowski 10-12-2013 17:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Wiktor Lewandowski 17-12-2013 16:51