Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI

GOLENIOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 1. Firma spółki będzie brzmieć „Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Spółka może używać nazwy skróconej „Goleniowskie TBS” Sp. z o.o.
 3. Spółka działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 26.10.1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa ze zmianami , ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku
  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy ze zmianami i o zmianie Kodeksu cywilnego, przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego aktu założycielskiego.

§ 2.

 1. Siedzibą spółki jest miasto Goleniów.
 2. Terenem działania spółki jest gmina Goleniów.
 3. Spółka na zasadach zlecenia może wykonywać swoją działalność na terenie Powiatu Goleniowskiego.

 

§ 3.

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony

2. Spółka może przystępować do istniejących podmiotów gospodarczych oraz tworzyć nowe spółki w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

 

 

ROZDZIAŁ II

Przedmiot działalności Spółki

 

§ 4.

 1. Spółka realizować będzie politykę mieszkaniową Gminy Goleniów w zakresie kształtowania rynku mieszkań społecznych, mającą przede wszystkim na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób, które kwalifikują się do najmu lokali mieszkalnych              w zasobach Spółki zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz poprawę jakości starych zasobów mieszkaniowych i ich otoczenia. Zadaniem Spółki jest również ułatwienie mobilności osobom poszukującym pracy.
 2. Spółka w ramach zadań gospodarki gminy realizuje powierzone jej zadania, w tym               w szczególności z zakresu:

- tworzenia warunków zaspokajania potrzeb mieszkaniowych Gminy Goleniów,

- gminnego budownictwa mieszkaniowego oraz

- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

3.  W ramach zadań, o których mowa w ust. 2, spółka wykonuje czynności w zakresie:

    1) zarządzania gruntami, budynkami, obiektami, budowlami i lokalami stanowiącymi własność gminy Goleniów;

2) przeprowadzania remontów i modernizacji nieruchomości Gminy Goleniów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu.

 

 

 

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, oraz zarządzanie zasobem lokalowym, budynkowym i terenami stanowiącymi własność Gminy Goleniów.

2. Spółka może również:

 1. nabywać lokale mieszkalne i budynki mieszkalne oraz niemieszkalne, w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne; ---------------------------------
 2. przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
 3. wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki;
 4. sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd nieruchomościami mieszkalnymi          i niemieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki;
 5. sprawować zarząd nieruchomościami stanowiącymi w ułamkowej części jego współwłasność.

3. Spółka może również prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą w szczególności na:

 1. sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych  oraz infrastruktury technicznej i społecznej związanej z budownictwem mieszkaniowym;
 2. budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli na sprzedaż i wynajem;
 3. budowaniu budynków, budowli i urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;
 4. przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki, w tym związanych z zarządzaniem nieruchomościami;
 5. budowaniu budynków wielorodzinnych, domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży na sprzedaż;
 6. budowaniu budynków, obiektów i lokali użyteczności publicznej związanej                      z funkcjonowaniem zespołu mieszkaniowego (osiedla, dzielnicy, itp.), w tym sprawowania funkcji inwestora zastępczego dla tego typu inwestycji;
 7. zarządzaniu nieruchomościami niemieszkalnymi takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno - oświatowe, handlowe i inne;
 8. nabywaniu i zbywaniu praw wynikających z umów w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego.

4. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, jest:

1) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi — jako działalność przeważająca - PKD 68.20.Z,

2) wynajem nieruchomości na własny rachunek — PKD 70.20.Z,

3) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków PKD 41.10.Z,

4) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie — PKD 68.32.Z,

5) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek — PKD 68.10.Z,

6) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych — PKD 43.11.Z,

7) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych — PKD 43.39.Z,

8) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych — PKD 43.91.Z,

9) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych — PKD 43.22.Z,

10) tynkowanie — PKD 43.31.Z,

11) zakładanie stolarki budowlanej — PKD 43.32.Z,

12) posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian — PKD 43.33.Z,

13) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane — PKD          43.99.Z,

14) wykonywanie instalacji elektrycznych — PKD 43.21.Z,

15) malowanie i szklenie — PKD 43.34.Z,

16) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z

17) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, PKD 52.21.Z.

18) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych                             i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z

 

 

§ 6.

 1. Spółka może, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zawierać                        z pracodawcami, a także osobami mającymi interes w uzyskaniu lokali mieszkalnych przez wskazane przez nie osoby trzecie, umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych.
 2. Spółka może również zawierać z gminą, powiatem, związkiem międzygminnym lub Agencją Mienia Wojskowego działającym w celu podnajmowania lub przydziału lokali mieszkalnych osobom fizycznym, umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, których gmina, powiat, związek międzygminny lub Agencja Mienia Wojskowego będzie najemcą. Podnajmowanie przez powiat, gminę, związek międzygminny lub przydział przez Agencję Mienia Wojskowego lokalu mieszkalnego, nie wymaga zgody Spółki, z wyłączeniem lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego. -
 3. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna określać w szczególności:
 1. sposób partycypacji w kosztach budowy lokali;
 2. zasady wskazywania przez pracodawców lub osoby mające interes w uzyskaniu lokali mieszkalnych przez wskazane przez nie osoby trzecie, osób do zawarcia umowy najmu wybudowanych lokali mieszkalnych.
 1. Spółka może zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zawierać z osobami fizycznymi umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, których najemcami będą te osoby.
 2. Zasady przenoszenia praw i obowiązków z umowy w sprawie partycypacji określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz zapisy poszczególnych umów partycypacyjnych.

 

§ 7.

Mieszkania budowane lub remontowane z udziałem kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, Banku Gospodarstwa Krajowego lub w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego podlegają regulacji normatywnej stosownie do aktów wykonawczych do ustawy z dnia 26 października 1995 r.                              o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

 

§ 8.

 1. Czynsze najmu lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Spółki ustalane są przez Zgromadzenie Wspólników w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez Spółkę pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji                       i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na ich budowę.
 2. Czynsz za najem bądź dzierżawę lokali użytkowych oraz innych nieruchomości lub ich części, należących do Spółki jest czynszem wolnym, ustalanym przez Zarząd, przy czym tryb i zasady najmu określają odrębne przepisy.
 3. Umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana przez Spółkę może przewidywać obowiązek wniesienia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu istniejących w dniu opróżnienia lokalu.
 4. Maksymalna wysokość kaucji, tryb jej wnoszenia i warunki zwrotu regulują właściwe przepisy.

 

 

ROZDZIAŁ III

Kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla najemców

§ 9.

 1. Spółka może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej spełniającej wymogi:
 1. określone w ustawie o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa - w przypadku wynajmu lokalu mieszkalnego wybudowanego lub zmodernizowanego przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego;
 2. określone w zasadach gospodarowania lokalami mieszkalnymi przyjętymi przez Zgromadzenie Wspólników Spółki - w przypadku wynajmu lokalu mieszkalnego innego niż określony w pkt 1;          

oraz może wynająć lokal mieszkalny:

 1. powiatowi, gminie, związkowi międzygminnemu w celu podnajmowania tego lokalu osobie fizycznej lub prowadzenia w nim mieszkania chronionego, o którym mowa       w przepisach o pomocy społecznej lub ulokowania w nim placówki opiekuńczo-wychowawczej dla nie więcej niż czternaściorga dzieci;
 2. organizacji pożytku publicznego w celu prowadzenia w nim mieszkania chronionego,   o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej lub ulokowania w nim placówki opiekuńczo-wychowawczej dla nie więcej niż czternaściorga dzieci;
 3. Agencji Mienia Wojskowego w celu przydziału tego lokalu osobie fizycznej.
 1. Wnioski o zawarcie umów w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, o którym mowa w § 6 ust. 4 oraz kwalifikacje osób ubiegających się                   o najem, o których mowa w ust. 1 pkt 1) rozpatruje Komisja Mieszkaniowa, zwana dalej Komisją.
 2. Lokale, co do których zawarto umowę, o której mowa w § 6 ust. 1 wynajmowane są osobom wskazanym przez pracodawcę lub osobę mającą interes w uzyskaniu lokali mieszkalnych przez wskazane przez nie osoby trzecie, o ile spełniają one wymogi wynikające z przepisów odrębnych. Spełnianie tych wymogów weryfikuje Komisja.                 W przypadku gdy prawo wskazywania najemcy wygasło lub nie zostało zrealizowane, prawo to przysługuje Zarządowi.
 3. Należące do Spółki lokale, do których nie mają zastosowania postanowienia ust.1 pkt 3-5, ust. 2 lub 3, wynajmowane są w pierwszej kolejności osobom fizycznym wskazanym przez Gminę Goleniów, spełniającym wymogi, o których mowa w ust.1 pkt 1 lub 2.                  W przypadku gdy Gmina Goleniów nie wskaże takiej osoby, lokal wynajmowany jest osobie wyłonionej przez Spółkę, przy czym Zarząd może w takim przypadku powierzyć tą czynność Komisji, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień § 11-13 niniejszego aktu.
 4. Spółka może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów Spółki, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.

 

§ 10.

 1. Komisja jest trzyosobowa i składa się z dwóch przedstawicieli Spółki oraz jednego przedstawiciela Gminy Goleniów.
 2. Członkowie Komisji powoływani są na czas nieokreślony.
 3. Członków Komisji powołuje i odwołuje Zarząd Spółki. Przedstawiciela Gminy Goleniów w Komisji, Zarząd powołuje i odwołuje na żądanie Gminy.
 4. Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, korzystające z pełni praw publicznych.
 5. Członkami komisji nie mogą być osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej.
 6. Komisja pracuje na posiedzeniach, z których sporządzany jest protokół.
 7. Zarząd Spółki może określić szczegółowe zasady pracy Komisji.

 

§ 11.

 1. Komisja rozpatruje wnioski składane w prowadzonych naborach na najem lokali mieszkalnych ogłaszanych przez Spółkę. Ocenie podlegają wszystkie poprawnie złożone wnioski w danym naborze. Wnioski złożone przed rozpoczęciem lub po zakończeniu naboru nie są przez Komisję rozpatrywane.
 2. Spółka ogłasza nabór w zależności od dostępności w Spółce lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu.
 3. Ogłoszenie o naborze na najem lokalu mieszkalnego na podstawie umów, o których mowa w § 6 ust. 4, publikuje się na stronie internetowej Spółki oraz w jej siedzibie,                          a w uzasadnionych przypadkach, także w inny sposób. Ogłoszenie zawiera co najmniej krótki opis lokalu, termin i sposób składania wniosków o wynajęcie lokalu, istotne warunki najmu.
 4. Spółka może przedłużyć czas trwania naboru lub bez podania przyczyny zakończyć nabór przed upływem ustalonego w ogłoszeniu terminu. Informacje umieszcza się na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki.
 5. Wnioski o zawarcie umów, składa się w terminie wskazanym w ogłoszeniu, który nie może być krótszy niż siedem dni, od momentu publikacji ogłoszenia na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki.
 6. Wnioski składane są w formie wskazanej w ogłoszeniu. Do wniosku należy załączyć wymagane w ogłoszeniu dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów warunkujących zawarcie umowy, a w przypadku określenia dodatkowych kryteriów również inne dokumenty, w szczególności potwierdzające okoliczności, od których uzależnione jest pierwszeństwo zawarcia umowy.
 7. Osoba, która posiada tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości lub która zgłasza do wspólnego zamieszkania osobę posiadającą taki tytuł, obowiązana jest dodatkowo dołączyć do wniosku oświadczenie, iż na moment zawarcia umowy i objęcia lokalu Spółki, tytuł prawny nie będzie im już przysługiwać. Przed zawarciem umowy osoba ta jest zobowiązana udokumentować brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.
 8. Wnioski niekompletne i złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

§ 12.

 1. Po zakończeniu naboru Komisja rozpatruje wnioski na posiedzeniu, z którego sporządza protokół.
 2. Komisja, dokonuje oceny złożonych wniosków biorąc pod uwagę obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, kryteria przewidziane w niniejszym akcie oraz aktach wewnętrznych Spółki.
 3. Po rozpatrzeniu wniosków Komisja sporządza i przedstawia Zarządowi listę osób spełniających wymogi oraz kryteria, wskazanych do zawarcia umowy. Listę tą ogłasza się na stronie internetowej Spółki oraz w jej siedzibie.
 4. Osoby, które nie zostały uwzględnione na liście, o której mowa w ust. poprzednim, mogą składać umotywowane odwołanie kierowane do Zarządu Spółki w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy. Odwołanie składa się pisemnie w siedzibie Spółki. Dla zachowania terminu konieczne jest, aby odwołanie wpłynęło do Spółki.
 5. Odwołania rozpatruje Zarząd Spółki, który może zmienić rozstrzygnięcie Komisji lub postanowić o jego uchyleniu i powtórzeniu postępowania przed Komisją w całości lub           w części. Rozstrzygnięcie Zarządu jest ostateczne.
 6. Odwołanie złożone po terminie, o którym mowa w ust. 3, bądź złożone przez osobę nieuprawnioną lub z innych przyczyn niedopuszczalne, pozostawia się bez rozpatrzenia.
 7. W przypadku rażącego naruszenia zasad postępowania przez Komisję, Zarząd z własnej inicjatywy może postanowić o uchyleniu rozstrzygnięcia Komisji i powtórzeniu postępowania przed Komisją w całości lub części.
 8. Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych do objęcia lokalu obowiązane są zgłaszać Spółce wszelkie zmiany oraz okoliczności mające wpływ na zawarcie umowy najmu.
 9. W każdym czasie Spółka może odmówić zawarcia umowy, jeżeli okaże się, że osoba nie spełnia wymogów warunkujących jej zawarcie lub podała okoliczności niezgodnie                     z prawdą.

 

§ 13.

  1. Komisja kwalifikuje przyszłych najemców lokali mieszkalnych, oceniając wyłącznie kompletne wnioski, uwzględniając następujące kryteria:
 1. Spełnienie przez przyszłych najemców warunków do zawarcia umów najmu określonych w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego aktu

oraz dodatkowo:

 1. wysokość kwoty partycypacji - w przypadku, kiedy Spółka nie określiła wymaganej kwoty partycypacji, przy czym kwota ta nie może być wyższa niż określona                         w odrębnych przepisach.
 2. kolejność złożenia wniosku
  1. Spółka przy kwalifikowaniu osób do najmu może wyłączyć kryteria określone w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zastosować inne kryteria, w tym w szczególności:
 1. zamieszkiwanie na terenie Gminy Goleniów;
 2. prowadzenie wielodzietnego gospodarstwa domowego;
 3. zamieszkiwanie w warunkach szczególnie uciążliwych lub nie nadających się na stały pobyt ludzi;      
 4. zamieszkiwanie w budynkach lub lokalach mieszkalnych przeznaczonych do rozbiórki z powodu złego stanu technicznego;   
 5. wskazanie danej osoby przez Zgromadzenie Wspólników jako osoby niezbędnej dla Gminy Goleniów;
 6. realizacja przez Gminę programów mieszkaniowych mających na celu wsparcie określonych grup społecznych
 7. posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu w zasobach Spółki na podstawie zawartej umowy o partycypację w kosztach budowy tego lokalu przez osoby, które z dniem zawarcia umowy rozwiążą dotychczasowe umowy najmu oraz opuszczą dotychczasowy lokal i przekażą go na rzecz Spółki
 8. posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu w zasobach gminy przez osoby, które           z dniem zawarcia umowy rozwiążą dotychczasowe umowy najmu oraz opuszczą dotychczasowy lokal i przekażą go na rzecz gminy;
 9. zmiana miejsca zamieszkania ze względu na poszukiwanie pracy, szczególnie przez absolwenci szkół wyższych
  1.  Spółka może wskazać, które kryteria z wymienionych w ust. 2, będą brane pod uwagę                    w danym naborze, które spośród tych kryteriów będą uwzględniane w pierwszej kolejności, może określić ich wzajemną wagę, a także uszczegółowić sposób ich oceniania lub ustalania. W przypadku równego pierwszeństwa, Spółka może postanowić, że decydujące będzie pierwszeństwo złożenia wniosku. Wskazania te są wiążące dla Komisji.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

Kapitał zakładowy Spółki

 

§ 14.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 55.677.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy 00/100 ) i dzieli się na 55.677 (pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem ) udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.

2. Udziały są równe i niepodzielne.

3. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

4. Udziały mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

§ 15.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje jedyny wspólnik — Gmina Goleniów               i pokrywa je:

1) Wkładem niepieniężnym w postaci:

 1. Prawa własności działki nr 342/5 (trzysta czterdzieści dwa łamane przez pięć)               o powierzchni 11.587 m2 (jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), położonej w Goleniowie przy ulicy Szarych Szeregów i ulicy Szkolnej o wartości 347.430,00 zł (trzysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta trzydzieści złotych);
 2. Prawa własności działki nr 342/21 (trzysta czterdzieści dwa łamane przez dwadzieścia jeden) o powierzchni 1.932 m2 (jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści dwa metry kwadratowe), położonej w obrębie nr 5 w Goleniowie oraz działki nr 342/20 (trzysta czterdzieści dwa łamane przez dwadzieścia) o powierzchni 2.144 m2 (dwa tysiące sto czterdzieści cztery metry kwadratowe), położonej w obrębie nr 5 w Goleniowie             o wartości 205.500,00 zł (dwieście pięć tysięcy pięćset złotych);
 3. Prawa własności działki nr 342/19 (trzysta czterdzieści dwa łamane na dziewiętnaście) o powierzchni 0,2193 ha (dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy metry kwadratowe), położonej w obrębie nr 5 w Goleniowie oraz działki nr 342/16 (trzysta czterdzieści dwa łamane na szesnaście) o powierzchni 0,2378 ha (dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem metrów kwadratowych), położonych w obrębie nr 5 w Goleniowie;
 4. Prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym, budynkiem warsztatowym - socjalnym, budynkiem magazynowym, budynkiem portierni oraz wiatą magazynowo-postojową, położonej w obrębie nr 5 w Goleniowie przy ulicy Wincentego Witosa nr 7, stanowiącej działkę nr 329 (trzysta dwadzieścia dziewięć) o powierzchni 3338 m2 (trzy tysiące trzysta trzydzieści osiem metrów kwadratowych), o wartości 823.882,00 zł (osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote);
 5. Prawa własności działki nr 402/2 (czterysta dwa łamane przez dwa), 342/18 (trzysta czterdzieści dwa łamane przez osiemnaście) i nr 399/1 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć łamane przez jeden) o łącznej powierzchni 2361 m2 (dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), położonych w obrębie nr 5 w Goleniowie      o wartości 170.000,00 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych);
 6. Prawa własności działki nr 243/14 (dwieście czterdzieści trzy łamane przez czternaście) o powierzchni 2023 m2 (dwa tysiące dwadzieścia trzy metry kwadratowe), położonej          w obrębie nr 5 w Goleniowie przy ulicy Króla Władysława Jagiełły o wartości 173.000,00 zł (sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);
 7. Prawa własności działki nr 546/6 (pięćset czterdzieści sześć łamane przez sześć)            o powierzchni 376 m2 (trzysta siedemdziesiąt sześć metrów kwadratowych) i działki nr 546/7 (pięćset czterdzieści sześć łamane przez siedem) o powierzchni 1105 m2 (jeden tysiąc sto pięć metrów kwadratowych), położonych w obrębie nr 2 w Goleniowie przy ulicy Juliusza Słowackiego i Stanisława Mikołajczyka nr 1 o wartości 123.000,00 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące złotych);
 8. Prawa własności nieruchomości stanowiącej zabudowane działki nr 256/1 (dwieście pięćdziesiąt sześć łamane przez jeden), nr 257/1 (dwieście pięćdziesiąt siedem łamane przez jeden), nr 260/1 (dwieście sześćdziesiąt łamane przez jeden), nr 262/1 (dwieście sześćdziesiąt dwa łamane przez jeden), 727/2 (siedemset dwadzieścia siedem łamane przez dwa) o łącznej powierzchni 3652 m2 (trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa metry kwadratowe), położonych w obrębie nr 2 miasta Goleniów o wartości 483.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);
 9. Prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 2                           w Goleniowie, składającej się z działek nr 633 (sześćset trzydzieści trzy), 635/2 (sześćset trzydzieści pięć łamane przez dwa), 635/3 (sześćset trzydzieści pięć łamane przez trzy), 635/4 (sześćset trzydzieści pięć łamane przez cztery), 635/5 (sześćset trzydzieści pięć łamane przez pięć), 635/6 (sześćset trzydzieści pięć łamane przez sześć), 635/7 (sześćset trzydzieści pięć łamane przez siedem) i 635/20 (sześćset trzydzieści pięć łamane przez dwadzieścia) o łącznej powierzchni 0,4590 ha (cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych, o wartości 778.000,00 zł (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
 10. Prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 320402_4.0011 w Goleniowie, składającej się z działki gruntu nr 8/4 (osiem łamane przez cztery) o obszarze 0,4694 ha (cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery metry kwadratowe) oraz działki gruntu nr 8/6 (osiem łamane przez sześć) o obszarze 0,9763 ha (dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy metry kwadratowe) oraz nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 320402_4.0011 w Goleniowie składającej się z działki gruntu nr 58/2 (pięćdziesiąt osiem łamane przez dwa) o obszarze 0,1554 ha (tysiąc pięćset pięćdziesiąt cztery metry kwadratowe),             o łącznej wartości 752.490,00 zł (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych);
 11. sprzętu biurowego wraz z oprogramowaniem komputerowym i środkami własności                o łącznej wartości 48.827,57 zł (czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy)

 - o łącznej wartości 4.190.129,57 zł (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 57/100);

 1. Wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 51.486.870,43 zł (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 43/100).

 

 

§ 16.

 

Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 200.000.000,00 zł (dwieście milionów złotych)                  w terminie do 31 grudnia 2040 roku nie stanowi zmiany umowy spółki i następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 17.

1. Udział może być umorzony w przypadkach oraz w sposób określony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

2. Umorzenie udziałów może nastąpić bądź z czystego zysku, bądź z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.

3. Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może być dokonane bez wynagrodzenia.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Organy Spółki

 

 

§ 18.

Organami spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Zarząd.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

 

§ 19.

 1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w przypadkach określonych             w obowiązujących przepisach prawa, lub umowie spółki, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane.
 3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Urzędzie Miasta i Gminy w Goleniowie przy Pl. Lotników 1 w Goleniowie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą wspólników wyrażoną na piśmie.
 4. Zgromadzenie Wspólników może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt ze wspólników nie wyraził sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

 

§ 20.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności: ------------------------------

  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  2. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
  3. przeznaczenie zysków lub powzięcie uchwały o pokryciu strat;
  4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
  5. ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
  6. zmiany niniejszego aktu (umowy spółki);
  7. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;
  8. uchwalenie regulaminów Rady Nadzorczej;
  9. podejmowanie decyzji o tworzeniu oddziałów;
  10. przystępowanie do innych spółek i innych podmiotów gospodarczych;
  11. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  12. rozwiązanie lub likwidacja Spółki;
  13. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  14. nabycie i zbycie nieruchomości;
  15. tworzenie kapitałów i funduszy, w tym kapitału zapasowego i rezerwowego;
  16. inne sprawy wymagające uchwały Zgromadzenia Wspólników, określone                          w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

 

RADA NADZORCZA

 

§ 21.

1. Rada Nadzorcza jest organem kontroli sprawowanej w imieniu Wspólników i sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.

3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.

4. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba spełniająca wymogi określone właściwymi przepisami prawa.

5. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Zgromadzenie Wspólników.

6. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Zgromadzenie Wspólników.

7. Zasady działania i pracy Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

8. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru

 

§ 22.

 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, należy w szczególności:
  1. ocena rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki zarówno co do zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
  2. ocena wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku lub pokrycia strat;
  3. składanie Zgromadzeniu Wspólników rocznych sprawozdań z wyników czynności,                o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej oraz sprawozdań ze swojej działalności;
  4. składanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków;
  5. sprawowanie nadzoru nad realizacją przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników;
  6. występowanie do Zgromadzenia Wspólników z wnioskami dotyczącymi ustalenia wynagrodzenia dla członka Zarządu Spółki;
  7. wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych lub nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników w przypadkach uregulowanych w Kodeksie Spółek Handlowych;
  8. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki;
  9. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych Spółki;
  10. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
  11. reprezentowanie Spółki w umowach z członkiem Zarządu oraz w sporach z nim;
  12. uchwalanie regulaminu Zarządu;
  13. inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub niniejszym aktem.
 2. Rada Nadzorcza może również wydawać opinie w innych sprawach, w tym na wniosek Zarządu lub Zgromadzenia Wspólników.       
 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,                            z zachowaniem zasad wskazanych w kodeksie spółek handlowych oraz w regulaminie Rady Nadzorczej.

           

 

ZARZĄD

 

§ 23.

 

 1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
 2. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na trzyletnią kadencję.
 3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa i postanowień niniejszego aktu.
 4. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu oraz w przypadkach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Członkiem Zarządu może być wyłącznie osoba spełniająca wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 6. Zarząd może ustanowić prokurentów i pełnomocników z określeniem ich umocowania do czynności.

 

ROZDZIAŁ VI

Gospodarka Spółki

§ 24.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

3. Dochody Spółki nie mogą być przeznaczane do podziału między wspólników. Przeznacza się je w całości na cele statutowe.

4. Spółka może tworzyć kapitały i fundusze, stosownie do uchwał Zgromadzenia Wspólników.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 25.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem założycielskim mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy                    i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy            z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.  o gospodarce komunalnej, a także innych ustaw w zakresie w jakim dotyczą działalności Spółki.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Angelika Piłat 16-01-2023 12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Angelika Piłat 16-01-2023
Ostatnia aktualizacja: Angelika Piłat 25-01-2023 13:30