Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Akt założycielski

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(tekst jednolity)

 • 1.

Stawający, w imieniu Gminy Goleniów, oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • 2.
 1. Firma spółki będzie brzmieć „Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Spółka może używać nazwy skróconej „Goleniowskie TBS” Sp. z o.o.
 3. Spółka działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 133  poz. 654 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o z mianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733, z późn. zm.), przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego aktu założycielskiego.
 • 3.
 1. Siedzibą spółki jest miasto Goleniów.
 2. Terenem działania spółki jest gmina Goleniów.
 3. Spółka na zasadach zlecenia może wykonywać swą działalność na terenie Powiatu Goleniowskiego.
 • 4.

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

 • 5.  

Przy sporządzaniu aktu okazano uchwałę Rady Miejskiej w Goleniowie numer VI-401-97 z 24 września 1997 r., z której wynika, że Gmina Goleniów tworzy i przystępuje do „Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie.

 • 6.
 1. Spółka powołana jest do realizacji zadań gospodarki komunalnej Gminy Goleniów, w tym w szczególności wykonuje powierzone jej zadania własne Gminy z zakresu:
 • tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych Gminy Goleniów,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego oraz
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
 1. W ramach zadań, o których mowa w ust. 1, Spółka wykonuje czynności w zakresie:
 1. zarządzania gruntami, budynkami, obiektami, budowlami i lokalami stanowiącymi własność Gminy Goleniów;
 2. przeprowadzania remontów i modernizacji nieruchomości Gminy Goleniów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
 3. nabywania lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych, w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne;
 4. prowadzenia innej działalności związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającej na:
 1. sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
 2. budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
 3. budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
 4. przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki,
 5. produkcji i sprzedaży materiałów budowlanych oraz wyposażenia mieszkań.
 • 7.
 1. Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
 2. Przedmiotem  działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, jest:
 1. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – jako działalność przeważająca - PKD  68.20.Z,
 2. wynajem  nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.20.Z,
 3. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 45.21.A,
 4. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,
 5. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
 6. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,
 7. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,
 8. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z,
 9. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,
 10. tynkowanie – PKD 43.31.Z,
 11. zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,
 12. posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,
 13. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 43.99.Z,
 14. wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z,
 15. malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z.
 • 8.
 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi kwotę 28.564.000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy) i dzieli się na 28.564 (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) udziały po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.
 2. Udziały są równe i niepodzielne.
 3. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
 4. Udziały mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
 • 9.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje jedyny wspólnik – Gmina Goleniów i pokrywa je:

 1. Wkładem niepieniężnym w postaci:
 1. Prawa własności działki nr 342/5 (trzysta czterdzieści dwa łamane przez pięć) o powierzchni 11.587 m2 (jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), położonej w Goleniowie przy ulicy Szarych Szeregów i ulicy Szkolnej o wartości 347.430,00 zł (trzysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta trzydzieści złotych);
 2. Prawa własności działki nr 342/21 (trzysta czterdzieści dwa łamane przez dwadzieścia jeden) o powierzchni 1.932 m2 (jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści dwa metry kwadratowe), położonej w obrębie nr 5 w Goleniowie oraz działki nr 342/20 (trzysta czterdzieści dwa łamane przez dwadzieścia) o powierzchni 2.144 m2 (dwa tysiące sto czterdzieści cztery metry kwadratowe), położonej w obrębie nr 5 w Goleniowie o wartości 205.500,00 zł (dwieście pięć tysięcy pięćset złotych);
 3. Prawa własności działki nr 342/19 (trzysta czterdzieści dwa łamane na dziewiętnaście) o powierzchni 0,2193 ha (dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy metry kwadratowe), położonej w obrębie nr 5 w Goleniowie oraz działki nr 342/16 (trzysta czterdzieści dwa łamane na szesnaście) o powierzchni 0,2378 ha (dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem metrów kwadratowych), położonych w obrębie nr 5 w Goleniowie;
 4. Prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym, budynkiem warsztatowym – socjalnym, budynkiem magazynowym, budynkiem portierni oraz wiatą magazynowo–postojową, położonej w obrębie nr 5 w Goleniowie przy ulicy Wincentego Witosa nr 7, stanowiącej działkę nr 329 (trzysta dwadzieścia dziewięć) o powierzchni 3338 m2 (trzy tysiące trzysta trzydzieści osiem metrów kwadratowych), o wartości 823.882,00 zł (osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote);
 5. Prawa własności działki nr 402/2 (czterysta dwa łamane przez dwa), 342/18 (trzysta czterdzieści dwa łamane przez osiemnaście) i nr 399/1 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć łamane przez jeden) o łącznej powierzchni 2361 m2 (dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), położonych w obrębie nr 5 w Goleniowie o wartości 170.000,00 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych);
 6. Prawa własności działki nr 243/14 (dwieście czterdzieści trzy łamane przez czternaście) o powierzchni 2023 m2 (dwa tysiące dwadzieścia trzy metry kwadratowe), położonej w obrębie nr 5 w Goleniowie przy ulicy Króla Władysława Jagiełły o wartości 173.000,00 zł (sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);
 7. Prawa własności działki nr 546/6 (pięćset czterdzieści sześć łamane przez sześć) o powierzchni 376 m2 (trzysta siedemdziesiąt sześć metrów kwadratowych) i działki nr 546/7 (pięćset czterdzieści sześć łamane przez siedem) o powierzchni 1105 m2 (jeden tysiąc sto pięć metrów kwadratowych), położonych w obrębie nr 2 w Goleniowie przy ulicy Juliusza Słowackiego i Stanisława Mikołajczyka nr 1 o wartości 123.000,00 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące złotych);
 8. Prawa własności nieruchomości stanowiącej zabudowane działki nr 256/1 (dwieście pięćdziesiąt sześć łamane przez jeden), nr 257/1 (dwieście pięćdziesiąt siedem łamane przez jeden), nr 260/1 (dwieście sześćdziesiąt łamane przez jeden), nr 262/1 (dwieście sześćdziesiąt dwa łamane przez jeden), 727/2 (siedemset dwadzieścia siedem łamane przez dwa) o łącznej powierzchni 3652 m2 (trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa metry kwadratowe), położonych w obrębie nr 2 miasta Goleniów o wartości 483.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);
 9. Prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 2 w Goleniowie, składającej się z działek nr 633 (sześćset trzydzieści trzy), 635/2 (sześćset trzydzieści pięć łamane przez dwa), 635/3 (sześćset trzydzieści pięć łamane przez trzy), 635/4 (sześćset trzydzieści pięć łamane przez cztery), 635/5 (sześćset trzydzieści pięć łamane przez pięć), 635/6 (sześćset trzydzieści pięć łamane przez sześć), 635/7 (sześćset trzydzieści pięć łamane przez siedem) i 635/20 (sześćset trzydzieści pięć łamane przez dwadzieścia) o łącznej powierzchni 0,4590 ha (cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych, o wartości 778.000,00 zł (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy  złotych);
 10. Prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 320402_4.0011 w Goleniowie, składającej się z działki gruntu nr 8/4 (osiem łamane przez cztery) o obszarze 0,4694 ha (cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery metry kwadratowe) oraz działki gruntu nr 8/6 (osiem łamane przez sześć) o obszarze 0,9763 ha (dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy metry kwadratowe) oraz nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 320402_4.0011 w Goleniowie składającej się z działki gruntu nr 58/2 (pięćdziesiąt osiem łamane przez dwa) o obszarze 0,1554 ha (tysiąc pięćset pięćdziesiąt cztery metry kwadratowe), o łącznej wartości 752.490,00 zł (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych);
 11. sprzętu biurowego wraz z oprogramowaniem komputerowym i środkami własności o łącznej wartości 48.827,57 zł (czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy) o łącznej wartości 2.659.639,57 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy);

2) Wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 21.693.510,00 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć złotych zero groszy).

 • 10.

Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt  milionów złotych) w terminie do 31 grudnia 2035 roku nie stanowi zmiany umowy spółki i następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

 • 11.

Udział może być umorzony w przypadkach oraz w sposób określony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

 • 12.

Organami spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Zarząd.
 • 13.
 1. Zarząd spółki jest jednoosobowy.
 2. Zarząd  powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na trzyletnią kadencję.
 3. Zarząd kieruje działalnością spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
 4. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.
 5. Zarząd może ustanowić prokurentów i pełnomocników z określeniem ich umocowania do czynności.
 • 14.
 1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa, lub umowie spółki, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane.
 • 15.
 1. Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników należy stanowienie o całokształcie działalności spółki, w szczególności:
 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 2. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 3. przeznaczenie zysków lub powzięcie uchwały o pokryciu strat,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 5. ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 6. zmiany umowy spółki,
 7. podwyższenie kapitału zakładowego,
 8. uchwalenie regulaminów Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników,
 9. podejmowanie decyzji o tworzeniu oddziałów,
 10. przystępowanie do innych spółek lub podobnych podmiotów publiczno –prawnych,
 11. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 12. rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
 13. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 14. nabycie i zbycie nieruchomości,
 15. inne sprawy wymagające uchwały Zgromadzenia Wspólników,
 1. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć kapitał zapasowy i rezerwowy.
 • 16.
 1. Rada Nadzorcza jest organem kontroli i nadzoru sprawowanego w imieniu Wspólników.
 2. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
 3. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników.
 4. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
 5. Do kompetencji Rady Nadzorczej  należy w szczególności:
 1. wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych lub nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników w przypadkach uregulowanych w Kodeksie Spółek Handlowych,
 2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu spółki,
 3. reprezentowanie Spółki w umowach z członkiem Zarządu oraz w sporach z nim,
 4. występowanie do Zgromadzenia Wspólników z wnioskami dotyczącymi ustalenia wynagrodzenia dla członka Zarządu Spółki,
 5. nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia wspólników,
 6. wybór biegłych rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki,
 7. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowo-rzeczowych spółki,
 8. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach spornych, wynikających z działalności Spółki, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.
 1. Rada Nadzorcza może podjąć uchwały bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała taka jest ważna, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu i nie dotyczy powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki.
 2. Sposób zwoływania Rady Nadzorczej oraz procedurę obrad określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.
 • 17.

Rok obrachunkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

 • 18.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych.

 

Kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla najemców

 • 19.

Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej spełniającej wymogi określone w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz może wynająć lokal mieszkalny gminie w celu podnajmowania tego lokalu osobie fizycznej.

 • 20.
 1. Wnioski o wynajęcie mieszkania składane w Spółce rozpatrywane są przez stałą Komisję do spraw mieszkaniowych (dalej: Komisja).
 2. Komisja jest trzyosobowa i składa się z dwóch przedstawicieli Spółki oraz jednego przedstawiciela Burmistrza Gminy Goleniów.
 3. Członkami Komisji mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, korzystające z pełni praw publicznych.
 4. Członkami Komisji nie mogą być osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółki.
 5. Przedstawicieli Spółki w Komisji powołuje i odwołuje zarządzeniem Zarząd Spółki.
 6. Członkowie Komisji powoływani są na czas nieokreślony.
 • 21.
 1. Lokale mieszkalne wynajmowane są przez Spółkę w miarę dostępności jej zasobów.
 2. O możliwości wynajęcia lokalu mieszkalnego z jej zasobów Spółka informuje za pośrednictwem:
 • ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej BIP Spółki,
 • ogłoszenia wywieszonego w siedzibie Spółki.
 1. Ogłoszenie powinno zawierać co najmniej:
 • krótki opis lokalu,
 • termin i miejsce składania wniosków o wynajęcie lokalu,
 • istotne warunki najmu.
 • 22.
 1. Termin na złożenie wniosków o najem lokalu mieszkalnego winien być nie krótszy niż 14 dni.
 2. Zgłoszeń wniosków o najem lokalu mieszkalnego należy dokonywać na piśmie lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Spółki
 • 23.
 1. O wynajęciu lokalu mieszkalnego danemu najemcy decyduje Komisja, na podstawie pisemnych zgłoszeń, biorąc pod uwagę kryteria przewidziane w niniejszej umowie, innych aktach wewnętrznych Spółki oraz obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, jak również kolejność składanych wniosków.
 2. Komisja podejmuje decyzję o wyborze najemcy lokalu mieszkalnego oferowanego pod najem, na posiedzeniu, które winno odbyć się nie później niż w terminie 7 dni od daty upływu terminu na składanie wniosków o najem lokalu.
 3. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
 • 24.
 1. Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu ogłoszona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Goleniów i siedzibie Spółki.
 2. Osoby, które złożyły wnioski o wynajęcie mieszkania, a nie zostały uwzględnione na liście, o której mowa w punkcie poprzednim mogą składać umotywowane odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy na adres Goleniowskiego TBS Sp. z o.o.
 3. Odwołania rozpatrują na wspólnym posiedzeniu Burmistrz Gminy i Zarząd Spółki. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne.
 • 25.
 1. Z osobami zakwalifikowanymi i umieszczonymi na ostatecznej liście najemców zostaną spisane umowy przedwstępne określające warunki objęcia lokalu.
 2. Spółka odmówi zawarcia umowy najmu lokalu, jeżeli w dniu zawarcia umowy najemca nie spełnia kryteriów przewidzianych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
 • 26.

Umowa najmu lokalu zawierana przez Spółkę może przewidywać obowiązek wniesienia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu w dniu opróżnienia lokalu w wysokości określonej na podstawie odrębnych przepisów.

 • 27.
 1. Rodzina ubiegająca się o mieszkanie nie może posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
 2. Pierwszeństwo przy rozpatrywaniu wniosków posiadają osoby zamieszkałe w gminie Goleniów.
 • 28.
 1. W pierwszej kolejności umowy najmu zawiera się z osobami, które, spełniając kryteria określone w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, zawarły umowę o partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych.
 2. Wśród osób, które zawarły umowę o partycypację w kosztach budowy mieszkań, ustala się kolejność biorąc pod uwagę wysokość partycypacji.
 3. Kolejność osób, które zadeklarowały taką samą wysokość sumy partycypacyjnej, ustala się według daty (roku) złożenia wniosku.
 • 29.

Z zastrzeżeniem §27 oraz §28, przy wyborze najemcy lokalu mieszkalnego Spółka może kierować się również następującymi kryteriami:

 • pierwszeństwo przyznaje się rodzinom wielodzietnym, mieszkającym w warunkach szczególnie uciążliwych,
 • pierwszeństwo przyznaje się rodzinom zmuszonym do zmiany miejsca zamieszkania ze względu na poszukiwanie pracy, - osobom młodym, w tym zwłaszcza absolwentom uczelni wyższych,
 • pierwszeństwo przyznaje się osobom wskazanym przez osoby partycypujące w kosztach budowy mieszkań.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Krępa 14-05-2020 09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Joanna Krępa 10-05-2021 09:40