Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(tekst jednolity)

 

§ 1. Stawający, w imieniu Gminy Goleniów, oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2. Firma spółki będzie brzmieć „Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka może używać nazwy skróconej „Goleniowskie TBS” Sp. z o.o.

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 133  poz. 654 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o z mianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. Nr 71, poz.733), przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego aktu założycielskiego.

§ 3. Siedzibą spółki jest miasto Goleniów.

Terenem działania spółki jest gmina Goleniów.

Spółka na zasadach zlecenia może wykonywać swą działalność na terenie gmin sąsiedzkich.

§ 4. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 5. Przy sporządzaniu aktu okazano uchwałę Rady Miejskiej w Goleniowie numer VI-401-97 z 24 września 1997 r., z której wynika, że Gmina Goleniów tworzy i przystępuje do „Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie.

§ 6. Zasoby mieszkaniowe spółki przeznacza się wyłącznie na najem po umiarkowanych czynszach dla rodzin, które ze względu na dochody nie mogą zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych poprzez budowę lub kupno własnego mieszkania.

§ 7. 1. Przedmiotem działalności spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu;

       2. Spółka może również:

 1. nabywać budynki mieszkalne,

 2. przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,

 3. wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach spółki,

 4. sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi jego własności,

 5. prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:

 1. sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,

 2. budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,

 3. budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,

 4. przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki,

 5. produkcji i sprzedaży materiałów budowlanych oraz wyposażenia mieszkań.

     3. Przedmiotem  działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego opisanym w ust. 1 i 2, jest:

 1. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD  68.20.Z,

 2. wynajem  nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.20.Z,

 3. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 45.21.A,

 4. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,

 5. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,

 6. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,

 7. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,

 8. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z,

 9. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,

 10. tynkowanie – PKD 43.31.Z,

 11. zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,

 12. posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,

 13. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 43.99.Z,

 14. wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z,

 15. malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z.

§ 8. Mieszkania budowane przez Goleniowskie TBS z udziałem kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego podlegają regulacji normatywnej stosownie do aktów wykonawczych ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

§ 9. Kapitał zakładowy spółki wynosi kwoty 5.240.000,00 zł (pięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 5.240 (pięć tysięcy dwieście czterdzieści) udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.

Udziały są równe i niepodzielne.

Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

Udziały mogą być wnoszone w formie pieniężnej i niepieniężnej.

§ 10. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje jedyny wspólnik – Gmina Goleniów i pokrywa je:

 1. Wkładem niepieniężnym w postaci:

 • Prawa własności działki nr 342/5 (trzysta czterdzieści dwa łamane przez pięć) o powierzchni 11.587 m2 (jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), położonej w Goleniowie przy ulicy Szarych Szeregów i ulicy Szkolnej o wartości 347.430,00 zł (trzysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta trzydzieści złotych);

 • Prawa własności działki nr 342/21 (trzysta czterdzieści dwa łamane przez dwadzieścia jeden) o powierzchni 1.932 m2 (jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści dwa metry kwadratowe), położonej w obrębie nr 5 w Goleniowie oraz działki nr 342/20 (trzysta czterdzieści dwa łamane przez dwadzieścia) o powierzchni 2.144 m2 (dwa tysiące sto czterdzieści cztery metry kwadratowe), położonej w obrębie nr 5 w Goleniowie o wartości 205.500,00 zł (dwieście pięć tysięcy pięćset złotych);

 • Prawa własności działki nr 342/19 (trzysta czterdzieści dwa łamane na dziewiętnaście) o powierzchni 0,2193 ha (dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy metry kwadratowe), położonej w obrębie nr 5 w Goleniowie oraz działki nr 342/16 (trzysta czterdzieści dwa łamane na szesnaście) o powierzchni 0,2378 ha (dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem metrów kwadratowych), położonych w obrębie nr 5 w Goleniowie;

 • Prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym, budynkiem warsztatowym – socjalnym, budynkiem magazynowym, budynkiem portierni oraz wiatą magazynowo–postojową, położonej w obrębie nr 5 w Goleniowie przy ulicy Wincentego Witosa nr 7, stanowiącej działkę nr 329 (trzysta dwadzieścia dziewięć) o powierzchni 3338 m2 (trzy tysiące trzysta trzydzieści osiem metrów kwadratowych), o wartości 823.882,00 zł (osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote);

 • Prawa własności działki nr 402/2 (czterysta dwa łamane przez dwa), 342/18 (trzysta czterdzieści dwa łamane przez osiemnaście) i nr 399/1 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć łamane przez jeden) o łącznej powierzchni 2361 m2 (dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), położonych w obrębie nr 5 w Goleniowie o wartości 170.000,00 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych);

 • Prawa własności działki nr 243/14 (dwieście czterdzieści trzy łamane przez czternaście) o powierzchni 2023 m2 (dwa tysiące dwadzieścia trzy metry kwadratowe), położonej w obrębie nr 5 w Goleniowie przy ulicy Króla Władysława Jagiełły o wartości 173.000,00 zł (sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);

 • Prawa własności działki nr 546/6 (pięćset czterdzieści sześć łamane przez sześć) o powierzchni 376 m2 (trzysta siedemdziesiąt sześć metrów kwadratowych) i działki nr 546/7 (pięćset czterdzieści sześć łamane przez siedem) o powierzchni 1105 m2 (jeden tysiąc sto pięć metrów kwadratowych), położonych w obrębie nr 2 w Goleniowie przy ulicy Juliusza Słowackiego i Stanisława Mikołajczyka nr 1 o wartości 123.000,00 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące złotych);

 • Prawa własności nieruchomości stanowiącej zabudowane działki nr 256/1 (dwieście pięćdziesiąt sześć łamane przez jeden), nr 257/1 (dwieście pięćdziesiąt siedem łamane przez jeden), nr 260/1 (dwieście sześćdziesiąt łamane przez jeden), nr 262/1 (dwieście sześćdziesiąt dwa łamane przez jeden), 727/2 (siedemset dwadzieścia siedem łamane przez dwa) o łącznej powierzchni 3652 m2 (trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa metry kwadratowe), położonych w obrębie nr 2 miasta Goleniów o wartości 483.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);

 • sprzętu biurowego wraz z oprogramowaniem komputerowym i środkami własności o łącznej wartości 48.827,57 zł (czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy) o łącznej wartości 2.659.639,57 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy);

2. Wkładem pieniężnym w kwocie 2.580.360,43 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych czterdzieści trzy grosze).

§ 11.  Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 50.000.000 zł (pięćdziesiąt  milionów złotych) w terminie do 31 grudnia 2025 roku nie stanowi zmiany umowy spółki i następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 12.  Organami spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników,

 2. Rada Nadzorcza,

 3. Zarząd.

§ 13. 1. Zarząd spółki jest jednoosobowy.

   2. Zarząd  powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

         3. Zarząd kieruje działalnością spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

         4. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

         5. Zarząd może ustanowić prokurentów i pełnomocników z określeniem ich umocowania do czynności.

§ 14. Zgromadzenie Wspólników odbywa się raz na rok w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego, jako Zgromadzenie Zwyczajne, a Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w miarę potrzeb.

Zgromadzenie Wspólników stanowi organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

§ 15. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy,

 2. przeznaczenie zysków lub powzięcie uchwały o pokryciu strat,

 3. powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej,

 4. wyznaczenie pełnomocników do prowadzenia spraw spółki,

 5. zmiany umowy spółki,

 6. podwyższenie kapitału zakładowego,

 7. uchwalenie regulaminów Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników,

 8. podejmowanie decyzji o tworzeniu oddziałów,

 9. przystępowanie do innych spółek lub podobnych podmiotów publiczno –prawnych,

 10. rozwiązanie spółki, zbycie jej przedsiębiorstwa,

 11. inne sprawy wymagające uchwały Zgromadzenia Wspólników,

 12. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć kapitał zapasowy i rezerwowy.

 13. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki  nie stanowi inaczej, Dochody Spółki nie mogą być przeznaczone do podziału między wspólników; przeznacza się je w całości na działalność spółki określoną w § 7.

§ 16. 1. Rada Nadzorcza jest organem kontroli i nadzoru sprawowanego w imieniu Wspólników.

         2. Rada Nadzorcza składa się z trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.

         3. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników.

   4. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

         5. Do kompetencji Rady Nadzorczej  należy w szczególności:

 1. wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych lub nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników w przypadkach uregulowanych w Kodeksie Spółek Handlowych,

 2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu spółki,

 3. wykonywanie względem Zarządu w imieniu Towarzystwa uprawnień wynikających ze stosunku pracy,

 4. występowanie do Zgromadzenia Wspólników z wnioskami dotyczącymi ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki,

 5. nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia wspólników,

 6. wybór biegłych rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki,

 7. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowo-rzeczowych spółki,

 8. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach spornych, wynikających z działalności Towarzystwa, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Towarzystwa.

§ 17. Rok obrachunkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 18. W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych.

Pochodzące od Goleniowskiego TBS informacje Zarząd zobowiązany jest przekazywać wspólnikowi na piśmie.

§ 19. Wnioski o wynajęcie mieszkania składane w spółce są rozpatrywane przez pięcioosobową komisję, składającą się z dwóch przedstawicieli Burmistrza Gminy, przedstawiciela organizacji społecznych i dwóch przedstawicieli spółki.

Członkami wymienionej komisji nie mogą być osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej spółki.

Kryteria kwalifikacji i tryb rozpatrywania wniosków o uzyskanie prawa do wynajmowania mieszkania w zasobach Goleniowskiego TBS:

 1. Rodzina ubiegająca się o mieszkanie nie może posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

 2. Pierwszeństwo przy rozpatrywaniu wniosków posiadają osoby zamieszkałe w gminie Goleniów.

 3. Mieszkanie otrzymać może rodzina, w której dochód miesięczny w przeliczeniu na 1 osobę (z trzech ostatnich miesięcy), jest wyższy niż 150% najniższej emerytury dla rodziny jednoosobowej i 100% najniższej emerytury dla rodziny wieloosobowej i nie przekracza wynagrodzenia ustalonego na zasadach art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i zmianie niektórych ustaw, w miesiącu poprzedzającym rozpatrzenie wniosku oraz zawarcie umowy najmu.

 4. Mieszkania przeznaczone są dla rodzin wg zasad określających minimalną powierzchnię użytkową lokalu zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków (Dz.U. Nr 62, poz.719).

 5. Co najmniej jeden ze współmałżonków ma stałe dochody, zarówno przy rozpatrywaniu wniosku, jak i przed zawarciem umowy najmu.

 6. Ustala się priorytety kwalifikacji przyszłych najemców określonych w pkt.1 wg niżej wymienionej kolejności:

 1. osoby skierowane do zamieszkania przez partycypującego w wysokości minimum 15% kosztów budowy mieszkania, na podstawie art.29 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw,

 2. najemcy zajmujący samodzielne lokale w zasobach komunalnych, którzy pozostawią wolne mieszkanie,

 3. rodziny zamieszkujące w lokalach przegęszczonych.

 1. Wnioski o wynajęcie mieszkania składane są w Goleniowskim TBS Sp. z o.o. w terminie określonym przez Zarząd Spółki. Informacja ta podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.

 2. Lista rodzin zakwalifikowanych do zamieszkania ogłoszona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Goleniów i Goleniowskiego TBS Sp. z o.o.

 3. Rodziny, które złożyły wnioski o wynajęcie mieszkania, a nie zostały uwzględnione na liście, o której mowa w punkcie poprzednim mogą składać umotywowane odwołanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy na adres Goleniowskiego TBS Sp. z o.o.

 4. Odwołania rozpatrują na wspólnym posiedzeniu Burmistrz Gminy i Zarząd Spółki. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne.

 5. Z rodzinami zakwalifikowanymi i umieszczonymi na ostatecznej liście najemców zostaną spisane umowy przedwstępne określające warunki objęcia lokalu.

 6. Goleniowskie TBS Sp. z o.o. odmówi zawarcia umowy najmu lokalu, jeżeli w dniu zawarcia umowy dochód gospodarstwa domowego przyszłego najemcy przekracza dochód określony w art. 30 ust. 1. pkt. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw.

§ 19. a. Umowa najmu lokalu zawierana przez Spółkę może przewidywać obowiązek wniesienia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu w dniu opróżnienia lokalu w wysokości określonej na podstawie odrębnych przepisów.

§ 20. Czynsze najmu w zasobach mieszkaniowych Spółki są ustalane przez Radę Gminy, na terenie której te zasoby się znajdują i kalkulowane tak, aby ich suma dla całych zasobów będących własnością Spółki pokrywała koszty eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spółka przedstawia Radzie Gminy propozycje stawek czynszów wraz z kalkulacją.

Środki finansowe pochodzące z odpisów z odpisów na remonty będą gromadzone na wydzielonych kontach bankowych posiadających gwarancje bankowe lub obligacjach Skarbu Państwa. Mogą  one użyte jedynie i wyłącznie na remonty posiadanych zasobów mieszkaniowych.

Czynsz za najem lokali użytkowych bądź dzierżawę obiektów użytkowych nie podlega regulacjom ustawowym.

Do najemców lokali mieszkalnych Goleniowskiego TBS, których dochód członka gospodarstwa domowego przekroczył w poprzednim roku poziom określony w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw, stosuje się czynsz wolny.

W zakresie nie uregulowanym niniejszym aktem do najmu lokali w zasobach Goleniowskiego TBS Sp. z o. o. stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733).

 

Goleniów, dnia 31 maja 2016 r.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Krępa 11-04-2018 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Krępa 11-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 11-04-2018 11:59