Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Renowacja i malowanie farbą silikonową elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Szarych Szeregów 7 w Goleniowie.


Numer ogłoszenia: 226260 - 2014; data zamieszczenia: 07.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Wincentego Witosa 7/12, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4182851, faks 091 4185218.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.goleniow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: art.3 ust.1 pkt. 5a Pzp..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja i malowanie farbą silikonową elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Szarych Szeregów 7 w Goleniowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Renowacja i malowanie farbą silikonową elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Szarych Szeregów 7 w Goleniowie wraz z robotami towarzyszącymi. 3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: - oczyszczenie mech. i zmycie elewacji, w tym podesty balkonowe - 2108,03 m2 - gruntowanie preparatami do odkażania podłoża - 2108,03 m2 - malowanie elewacji farbą silikonową - kol. wg. NCS S 2020-R - 296,45 m2 - malowanie j.w. - kolor wg. NCS S 3040R - 149,25 m2 - malowanie j.w. - kolor wg. NCS S 1502Y - 1431,68 m2 - tynki elew. organiczne - warstwa pośrednia - 230,36 m2 - j.w. - kolorystyka wg. NCS S 4005 Y50R - 230,36 m2 - dwukrotne malowanie farba olejną krat i balustrad - RAL 8011 - 133,65 m2 - rusztowania ramowe przyścienne - 1659,70 m2 - oczyszczenie i zmycie podłoża z papy asfalt. - 58,07 m2 - łacenie - rozstaw do 35 cm - 58,07 m2 - pokrycie dachów blachodachówką powlekaną - 58,07 m2 - ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej - 14,30 mb - obróbki blacharskie z blachy powl. o szer. do 25 cm w rozwinięciu - 9,60 m2 - impregnacja podbitki - 11,90 m2 - rozbiórka istn. i montaż nowych rynien o śr. 80 - 22,00 m - j.w. lecz rur spustowych o średnicy 80 mm - 7,60 m - przygotowanie powierzchni i malowanie podestów balkonowych od strony zewnętrznej w kolorze spójnym z kolorem elewacji oraz ewentualna naprawa odstających obróbek blacharskich - uwaga! Te roboty nie są opisane w dokumentacji. 3.2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określają n/w załączniki stanowiące dokumentację projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót: a) Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy, b) Załącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Uwaga! Przedmiar robót - załącznik nr 12 do SIWZ - nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia, ma charakter pomocniczy i nie może być podstawą do sporządzenia oferty. 3.3. Zadanie należy wykonać w oparciu o dokumentację budowlaną, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz uzgodnienia z Zamawiającym. Materiałem pomocniczym są przedmiary robót. 3.4. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, licząc od dnia odbioru końcowego robót i podpisanego (bez uwag) protokołu odbioru . 3.5. Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy Robót. 3.6. Koszt zabezpieczenia terenu robót musi być włączony w cenę oferty. 3.7. Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania zobowiązany będzie dostarczyć w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania. 3.8. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). Podczas realizacji inwestycji Wykonawca udostępni Zamawiającemu wgląd w materiały budowlane, które będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia. 3.9. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. 3.10. Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie chce powierzyć podwykonawcom. Jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części robót podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 5 do SIWZ. 3.11. Zakres rzeczowy zadania i składanej oferty, szczegółowo określony przez projekt budowlany ma być zgodny z niniejszą specyfikacją, oraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i obejmować również : - wszystkie prace i obowiązki wykonawcy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia objętego projektem budowlanym i niniejszą SIWZ. - umieszczenie na ścianie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego adresu nieruchomości w postaci napisu pismem technicznym, namalowanego w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Ponadto zakres rzeczowy zadania i składanej oferty obejmuje również załatwienie wszystkich formalności związanych z rozpoczęciem robót i ich zakończeniem. Urządzenie placu budowy i wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia znajdują się po stronie oferenta - wykonawcy robót. Oferent na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, winien obejrzeć miejsce robót oraz jego okolice i zebrać wszelkie informacje od Zamawiającego, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.45.30.00-7, 45.44.20.00-7, 45.42.21.00-8, 45.42.21.20-4, 45.42.21.80-2, 45.42.22.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Celem spełnienia warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tzn. polegającą na renowacji istniejących, ocieplonych metodą lekką mokrą elewacji, o wartości nie mniejszej niż 120.000,00 zł . Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Celem spełnienia warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Ocena spełniania ww warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Celem spełnienia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca musi wykazać, że że posiada polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej -deliktowa i kontraktowa - do wysokości co najmniej 100.000,00 PLN ważnej w okresie przewidzianym na realizację zamówienia. Dopuszcza się możliwość przedłużania terminu ważności polisy w ww. okresie.Ocena spełniania ww warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz ofertowy przygotowany dla zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2.Kosztorys ofertowy (brak kosztorysu ofertowego może spowodować odrzucenie oferty). 3. Pozostałe załączniki SIWZ od nr. 2 do nr 8.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 4.2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 4.2.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 4.2.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, a) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. b) potrzeba realizacji zamówień uzupełniających c) konieczność realizacji zamówień dodatkowych d) konieczność realizacji robót zamiennych 4.2.3. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące opóźnieniem lub uniemożliwiajace prowadzenia prac. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 4.2. termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 4.3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 4.3.1. Zmiany technologiczne, w szczególności: a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, 4.3.2. Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego. 4.4. Pozostałe zmiany a) zmiana obowiązującej stawki VAT: - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, będzie on zobowiązany do zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę, b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. c) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh. 4.5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4.6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) : a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs.goleniow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. W. Witosa 7, 72-100 Goleniów, pok. nr 12..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. W. Witosa 7, 72-100 Goleniów, pok. nr 7 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 07.07.2014.21.59.42_ogloszenie.doc 2014-07-07 21:59:42 50,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 07.07.2014.21.59.42_SIWZ_-_Renowacja_elewacji_budynku_Sz._Sz-gA_w_7.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-07 21:59:42 186,5KB 142 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 07.07.2014.21.59.42_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-07-07 21:59:42 11,7MB
Wynik postępowania
1 30.07.2014.07.25.50_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_-_internet_i_tablica_ogA_oszen.doc 2014-07-30 07:25:50 28,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiktor Lewandowski 07-07-2014 21:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Wiktor Lewandowski 30-07-2014 07:25