Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprzątanie i utrzymanie w czystości wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych budynków stanowiących własność Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Goleniowie położonych przy ulicy Szarych Szeregów nr nr 7, 9 oraz przy ul. Szkolnej 40

Goleniów: Sprzątanie i utrzymanie w czystości wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych budynków stanowiących własność Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Goleniowie położonych przy ulicy Szarych Szeregów nr nr 7, 9 oraz przy ul. Szkolnej 40
Numer ogłoszenia: 251726 - 2011; data zamieszczenia: 19.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Wincentego Witosa 7/12, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4182851, faks 091 4185218.

  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.tbs.goleniow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: art. 3 ust. 1 pkt. 5a Pzp.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie i utrzymanie w czystości wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych budynków stanowiących własność Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Goleniowie położonych przy ulicy Szarych Szeregów nr nr 7, 9 oraz przy ul. Szkolnej 40.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.3.1 Przedmiotem zamówienia jest: 1. Sprzątanie codzienne we wszystkie dni robocze i soboty (z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych) pomieszczeń przeznaczonych do ogólnego użytku jak : klatki schodowe, korytarze piwniczne, strychy n/w budynków: - budynek nr 7 przy ul. Szarych Szeregów składa się z: 3 klatki - 4 kondygnacyjne, 9 szt. okien, drzwi: zew 3 szt. i wew. szt. 3, - budynek nr 9 przy ul. Szarych Szeregów składa się z: 3 klatki - 4 kondygnacyjne, 12 szt. okien, drzwi: zew 3 szt. i wew. szt. 3, okna piwniczne 6 szt. - budynek nr 40 przy ul. Szkolnej składa się z : 4 klatek - 4 kondygnacyjne, 16 szt. okien, drzwi: zew. 4 szt. i wew. szt. 4, okna piwniczne 8 szt. Podłogi na klatkach schodowych - terakota, lamperie - tynk kamyczkowy Zakres sprzątania w tych pomieszczeniach w zależności od ich przeznaczenia i wyposażenia obejmuje: - usuwanie : zamiatanie, zbieranie odpadów i innych nieczystości z klatek schodowych - codziennie, - usuwanie pajęczyn ze ścian, sufitów klatek schodowych - na bieżąco, - mycie wewnętrznych parapetów, poręczy ( balustrad), włączników na klatkach schodowych - raz w tygodniu, - mycie podłóg klatek schodowych i lamperii - nie rzadziej niż dwa razy w miesięcy lub w miarę potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego wynikających z warunków atmosferycznych, - mycie okien na klatkach schodowych nie rzadziej niż dwa razy w roku w terminach ustalonych przez zamawiającego ( nadzorujących), - mycie zewnętrznych i wewnętrznych oszklonych drzwi wejściowych do klatek schodowych - według potrzeb, - usuwanie : zamiatanie, zbieranie odpadów i innych nieczystości z korytarzy piwnicznych - raz w tygodniu, - mycie podłóg korytarzy piwnicznych - raz na pół roku, - mycie okien piwnicznych - dwa razy w roku, - usuwanie pajęczyn ze ścian, sufitów w pomieszczeniach piwnicznych, - mycie drzwi wejściowych prowadzących do piwnic - raz w tygodniu lub w razie wystąpienia takiej konieczności. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany częstotliwości sprzątania pomieszczeń 2. Sprzątanie we wszystkie dni robocze włącznie z sobotami niezabudowanej części nieruchomości tj. podwórza, chodników i przyległych do budynków schodów, parkingów zjazdów do garaży oraz dróg dojazdowych osiedlowych. Teren zewnętrzny przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ Chodniki i droga osiedlowa, parkingi drogi dojazdowe - polbruk Zakres sprzątania obejmuje: - zamiatanie i usuwanie odpadów i innych nieczystości z chodników, przyległych do budynków schodów, dróg dojazdowych, zjazdów do garaży wraz z usunięciem śmieci do kontenera - raz dziennie do godz. 14.00 oprócz niedzieli i świąt, - usuwanie odpadów i innych nieczystości z placu zabaw - raz dziennie, - oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota, usuwanie gołoledzi z ciągów komunikacyjnych nieruchomości oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i schodów przyległych do nieruchomości - codziennie we wszystkie dni tygodnia ( również niedziele i święta) do godz. 7.00 rano w przypadku powtórnych opadów śniegu czynność należy wykonać jeszcze co najmniej 2 razy w ciągu dnia. Posypywanie piaskiem w razie wystąpienia takiej konieczności, - usuwanie śniegu i oblodzeń z wew. dróg dojazdowych i parkingów (bez wywozu śniegu i lodu) niezwłocznie w razie wystąpienia takiej konieczności i posypywanie piaskiem w razie wystąpienia takiej konieczności, - pielęgnowanie zieleńców, grabienie i usuwanie liści na terenie nieruchomości nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. 3.3.2 Bezzwłoczne zawiadomienie Zamawiającego i właściwych służb technicznych o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu instalacji i urządzeń technicznych oraz podejmowanie doraźnych środków niezbędnych do ochrony mieszkańców przed niebezpiecznymi dla życia i mienia mieszkańców skutkami, 3.3.3 Dbałość o należyty stan sprzętu przeciwpożarowego i narzędzi pomocniczych przeznaczonych do utrzymania porządku i czystości oraz zbiorników do gromadzenia odpadów i zawiadomienie Zamawiającego o konieczności ich wymiany. 3.3.4 Zawiadomienie Zamawiającego o rażących i uporczywych wypadkach naruszania przez mieszkańców regulaminu porządku domowego. 3.3.5 Bezzwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o stwierdzonych faktach nie wywożenia nieczystości z pojemników - kontenerów. 3.3.6 Usuwanie z budynków ogłoszeń, plakatów, afiszy, napisów, i rysunków umieszczonych bez zgody Zamawiającego oraz usuwanie zdezaktualizowanych ogłoszeń umieszczonych przez Zamawiającego na budynkach nie później niż dwa dni po upływie terminu. 3.3.7 Doręczanie korespondencji wychodzącej od Zamawiającego dla mieszkańców obsługiwanych nieruchomości oraz zgłoszenie się w siedzibie Zamawiającego po odbiór korespondencji na każdorazowe wezwanie. Przez odśnieżanie rozumie się wykonanie czynności związanych z usunięciem śniegu i lodu - w sposób i terminie umożliwiającym bezpieczne korzystanie z terenu zamawiającego przez pieszych i pojazdy. Wykonawca dokonuje ww. czynności przy użyciu własnego sprzętu oraz zakupuje na własny koszt środki czystości, konserwacji i dezynfekujące. W okresie zimowym wykonawca zapewnia we własnym zakresie środki (oprócz piasku) umożliwiające utrzymanie ciągów komunikacyjnych w stanie zapewniającym bezpieczeństwo poruszania się pieszych i pojazdów. Zastosowane środki (rodzaj oraz sposób użycia) nie mogą naruszać obowiązujących norm..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.91.10.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Oferenci muszą wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz że spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez przedłożenie wymaganych w SIWZ dokumentów.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Oferenci muszą udokumentować, że wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, usługi w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, jednak sumaryczna wartość wykazanych usług nie może być mniejsza niż 1.500,00 zł miesięcznie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz Oferta stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs.goleniow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o ul. W. Witosa 7 w Goleniowie, pokój nr 3..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o ul. W. Witosa 7 w Goleniowie, pokój nr 7..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2011-08-19 14:20:16 49,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-08-19 14:25:40 12KB 136 razy
2 zalaczniki_do_siwz_od_nr_1_do_5.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-08-19 14:25:40 710,7KB 80 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienia_na_zapytanie.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-08-23 14:32:06 29KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_79.doc 2011-09-06 10:17:58 22KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiktor Lewandowski 19-08-2011 14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Wiktor Lewandowski 06-09-2011 10:17