Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Świadczenie usługi całodobowego pogotowia awaryjnego - bieżące naprawy, konserwacje i drobne roboty budowlane oraz prace zabezpieczające i awaryjne w zakresie wewnętrznych instalacji, elektroenergetycznych w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w budynkach komunalnych, w budynkach stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. i w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz na terenach przydomowych administrowanych i zarządzanych przez Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Goleniowie.


Numer ogłoszenia: 355820 - 2014; data zamieszczenia: 27.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Wincentego Witosa 7/12, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4182851, faks 091 4185218.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.goleniow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: art.3 ust.1 pkt. 5a Pzp..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi całodobowego pogotowia awaryjnego - bieżące naprawy, konserwacje i drobne roboty budowlane oraz prace zabezpieczające i awaryjne w zakresie wewnętrznych instalacji, elektroenergetycznych w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w budynkach komunalnych, w budynkach stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. i w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz na terenach przydomowych administrowanych i zarządzanych przez Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Goleniowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowego pogotowia awaryjnego w zakresie wyszczególnionym we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w budynkach komunalnych, w budynkach stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. i w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz na terenach przydomowych administrowanych i zarządzanych przez Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Goleniowie. 2. Sposób świadczenia usługi całodobowego pogotowia awaryjnego: a) jako awarię należy rozumieć taki stan techniczny budynku lub instalacji powstały z przyczyn nagłych i nieprzewidzianych, spowodowanych złymi warunkami atmosferycznymi, złym stanem technicznym obiektu bądź działaniem osób trzecich, który stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego oraz uszkodzenia mienia mieszkańców albo osób trzecich i wymaga natychmiastowego działania. W szczególności są to zwarcia instalacji elektrycznych, wybicie fazy przy liczniku, zanikanie napięcia w niektórych punktach instalacji, samoczynne wyłączanie się urządzeń, itp. b) jako zagrożenie należy rozumieć sytuację, w której występują ewidentne przesłanki (iskrzenie, upalone końcówki przewodów aluminiowych, migotanie światła, częste wybijanie lub przepalanie bezpieczników, miejscowe osłabienie materiałów, itp.) wskazujące na możliwość wystąpienia awarii. 3. Czynności całodobowego pogotowia awaryjnego polegają na przyjęciu zgłoszenia o awarii, ustaleniu przyczyny, zabezpieczeniu skutków awarii, określeniu zakresu rzeczowego do usunięcia awarii i usunięciu awarii, bądź usunięciu zagrożenia. 4. Prace związane z wykonywaniem usługi całodobowego pogotowia awaryjnego winny być wykonywane zgodnie z przepisami i zasadami BHP, przepisami przeciwpożarowymi, sztuką budowlaną i technologią zawartą w Polskich Normach dotyczących budownictwa mieszkaniowego, z zapewnieniem sprzętu, materiałów i potencjału ekonomicznego wykazanego przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumenty dotyczące używanych materiałów, w szczególności w atesty potwierdzające dopuszczenie do obrotu. 5. Czynności całodobowego pogotowia awaryjnego należy podjąć do 1-2 godzin od chwili zgłoszenia przez mieszkańca lub przez Zamawiającego i wykonać w dniu zgłoszenia awarii. 6. Usługa świadczona będzie codziennie 24 godziny na dobę. 7. W razie stwierdzenia objawów świadczących o występowaniu zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności zagrożenia katastrofą budowlaną, pożarem, wybuchem, porażeniem prądem elektrycznym albo zatruciem gazem osoby wykonujące usługę pogotowia awaryjnego są obowiązane niezwłocznie zabezpieczyć miejsce występowania zagrożenia oraz powiadomić odpowiednie służby i zgłosić ten fakt Zamawiającemu. 8. Procedura wykonania usługi całodobowego pogotowia awaryjnego. 8.1. Po przyjęciu zgłoszenia o powstaniu awarii bądź zagrożenia wykonawca niezwłocznie udaje się na miejsce wystąpienia awarii lub powstawania zagrożenia. 8.2. W przypadku zgłoszenia spraw nie objętych zakresem zamówienia, Wykonawca przekazuje właściwej administracji domów mieszkalnych informację o zgłoszeniu zawierającą min.: imię i nazwisko zgłaszającego, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, treść zgłoszenia. 8.3. Natychmiast po przybyciu na miejsce awarii-zagrożenia Wykonawca przystępuje do powstrzymania rozprzestrzeniania się skutków awarii bądź zapobiegania zagrożeniu. 8.4. Jeżeli awaria bądź zagrożenie wystąpiły w porze nocnej (22.00-7.00) i jeżeli zostały podjęte działania opisane w pkt 8.3., a sytuacja nie zagraża życiu lub zdrowiu mieszkańców, jak również nie ma groźby dalszego uszkodzenia mienia, Wykonawca może podjąć dalsze działania w porze dziennej, z zastrzeżeniem p. 8.5. 8.5. Jeżeli awaria bądź zagrożenie wystąpiły w porze dziennej (7.00-22.00) lub jeżeli sytuacja zagraża życiu lub zdrowiu mieszkańców albo istnieje groźba dalszego uszkodzenia mienia bądź strat finansowych, Wykonawca powinien niezwłocznie podjąć działania mające na celu usunięcie awarii w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. 8.6. W przypadku awarii wykraczającej poza zakres opisany w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji, albo w przypadku powstania awarii bądź zagrożenia, których usunięcie przekracza możliwości Wykonawcy, Wykonawca zabezpieczy miejsce awarii i niezwłocznie zawiadomi kierownika działu techniczno-inwestycyjnego GTBS. 8.7. W przypadku braku dostępu do lokalu, w którym powstała awaria lub zagrożenie, a skutki wpływają na inne lokale, Wykonawca doprowadzi do jak najszybszego ograniczenia skutków awarii, a następnie zgłosi w administracji domów mieszkalnych konieczność dostępu do lokalu. Po zapewnieniu dostępu do lokalu Wykonawca usuwa awarię. 8.8. W przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń, np. pożaru, wybuchu Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby (Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Gazowe, itp.) i kierownika działu techniczno-inwestycyjnego GTBS oraz niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze zgodnie z zasadami BHP i ochrony przeciwpożarowej. 8.9. W sytuacjach określonych w pkt. 8.8 na Wykonawcy spoczywa obowiązek współpracy ze służbami, do czasu przybycia na miejsce zdarzenia przedstawiciela Działu Technicznego GTBS. 8.10. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnego potwierdzenia usunięcia lub zabezpieczenia awarii (naprawy) - czytelny podpis zgłaszającego (imię i nazwisko) na druku zlecenia, lub w protokole z usunięcia albo zabezpieczenia awarii, naprawy, itp. 8.11. W uzasadnionych przypadkach braku potwierdzenie przez osobę zgłaszającą, usługę uznaje się za wykonaną po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego w dziale techniczno-inwestycyjnym GTBS , odpowiedzialnego za dany budynek. 8.12. Wykonawca dołącza kartę zlecenia i protokół powykonawczy do faktury za wykonaną usługę. Faktura musi być opisana na jakiej podstawie zrealizowano usługę - numer i data umowy. 9. Osoby świadczące czynności całodobowego pogotowia awaryjnego, podczas usuwania awarii lub zagrożenia powinny posiadać przy sobie wydany przez Zamawiającego dokument upoważniający do wstępu do budynków i lokali zarządzanych i administrowanych przez Zamawiającego. 10. Wykonawca winien dysponować dwoma numerami komórkowymi oraz adresem mailowym dla potrzeb zgłaszania awarii lub zagrożenia. 11. Wykaz budynków podlegających obsłudze całodobowego pogotowia awaryjnego określa załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 12. Rozliczenie usługi całodobowego pogotowia awaryjnego: 12.1. Wynagrodzenie za świadczone usługi całodobowego pogotowia awaryjnego będzie następowało po wykonaniu prac kosztorysem powykonawczym według cen jednostkowych robót (Rg zł, Kp %, Z % ) określonych w ofercie, w oparciu o odpowiednie normy zawarte w katalogach stosowanych w budownictwie - KNR, NNRNKB, KNNR, ZKNR, KNZ i KSNR, według podanej kolejności. W przypadku braku odpowiedniej normy w w/w katalogach, rozliczenie danych robót będzie odbywało się na podstawie kalkulacji własnej wykonawcy, akceptowanej przez strony. a) Zasadnicze rozliczenie materiałów będzie się odbywało w oparciu o faktyczne ceny zakupu, powiększone o koszty transportu i zakupu w wysokości 10%. W takim przypadku Zamawiający może żądać przedłożenia faktur zakupu na użyte materiały. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonywał zakupu materiałów w miejscowych lub okolicznych hurtowniach. W przypadku materiałów zakupionych gdzie indziej, ceny tych materiałów nie mogą być wyższe niż w hurtowniach miejscowych lub okolicznych. b) W przypadku gdy Wykonawca będzie posiadał materiały własne, zakupione wcześniej, ceny rozliczanych i wbudowanych materiałów nie mogą być wyższe niż określone w ppkt. 12.1. lit. a) c) Ryczałtowy koszt dojazdu oraz transportu materiałów w miejsce przeznaczenia ustala się w wysokości 25 zł. bez podatku VAT. d) Koszt dojazdu do miejscowości poza Goleniowem ( Kd = ....zł/km) będzie rozliczany według stawki określonej przez Wykonawcę w ofercie. 12.2. W przypadku gdy zakres przewidzianych do wykonania robót nie będzie się mieścił w pojęciu pogotowie awaryjne, a Zamawiający zleci wykonanie tych robót w ramach odrębnej umowy, wynagrodzenie będzie następowało po wykonaniu prac kosztorysem powykonawczym na zasadach określonych w pkt. 12.1. 12.3. Brak reakcji na zgłoszenie o powstaniu awarii bądź zagrożenia lub reakcja w czasie dłuższym niż 2 godziny Skutkować będzie naliczeniem kar umownych oraz wykonaniem zastępczym przedmiotowej usługi na koszt Wykonawcy 13. Wspólny Słownik Zamówień: 45.00.00.00-7 - roboty budowlane 50.00.00.00-5 - usługi naprawcze i konserwacyjne. 14. Zgodnie z art. 26 ust. 2b prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, złożenie przez te podmioty oświadczenia o spełnianiu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ustawy Pzp. oraz dokumentów wymienionych w pkt. 5.2 i 5.3 niniejszej specyfikacji. 15. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu Oferta, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 16. Koszt sporządzenia i przedłożenia oferty ponosi oferent niezależnie od wyników postępowania przetargowego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.00.00.00-5, 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferenci muszą wykazać, że Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp.) oraz spełniają warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykażą i udokumentują posiadanie doświadczenia w realizacji głównych usług obejmujących swoim zakresem przedmiot zamówienia i wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizowali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizują, przynajmniej jedną usługę obejmującą swoim zakresem przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 25.000,00 zł. brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Uwaga. Zamawiający nie wymaga aby wykazane usługi były zrealizowane w formie pogotowia awaryjnego. Za usługi główne odpowiadające przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna usługi polegające na usuwaniu awarii, dokonywaniu napraw bieżących i konserwacji w zakresie instalacji elektroenergetycznych oraz innych czynności z tego zakresu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Udokumentują dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykażą, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia do eksploatacji (osoby wykonujące prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym) w zakresie: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną - co najmniej jedna osoba (Świadectwo Kwalifikacyjne E i D uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferenci muszą wykazać, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, tj.: wykażą, że podlegają ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (delikt i kontrakt) związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 50.000,00 zł. Polisa lub inny dokument powinna być ważna w dniu składania ofert i okresie przewidzianym na realizację zamówienia. Dopuszcza się możliwość przedłużania terminu ważności polisy w ww okresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Usługi główne odpowiadajace przedmiotowi zamówienia.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a)wystąpienia opóźnienia w uzyskaniu uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi(np. zarządca drogi, sieci infrastruktury techn., organ administracji publicznej, itp.), za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, b)niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonywania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np. brak możliwości dostania się do lokalu z uwagi na brak udostępnienia lokalu przez najemcę-właściciela, pomimo podjęcia przez Wykonawcę próby ustalenia z lokatorem-właścicielem terminu udostępnienia lokalu. O zaistnieniu takiej sytuacji Wykonawca niezwłocznie zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie, przesyłając mu jednocześnie dowód podjęcia działań mających na celu udostępnienie lokalu lub innego miejsca niezbędnego do realizacji robót. W takim wypadku wydłużenie terminu realizacji umowy nastąpi o liczbę dni trwania obiektywnej przeszkody w zrealizowaniu zamówienia. c)niemożności realizacji robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, e)siły wyższej oraz warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, f) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, konieczność realizacji robót zamiennych, itp. g) zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego, h) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące opóźnieniem lub uniemożliwiające prowadzenia prac. 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3. Strony ustalają, że wszystkie zmiany postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs.goleniow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. ul. Wincentego Witosa 7, 72-100 Goleniów..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. ul. Wincentego Witosa 7, 72-100 Goleniów - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 27.10.2014.20.06.08_ogloszenie_elek.doc 2014-10-27 20:06:08 60KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 27.10.2014.20.06.08_SIWZ_9__-2014_POGOTOWIE_elektryczne.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-10-27 20:06:08 165,5KB 38 razy
2 27.10.2014.20.06.18_siwz-elek.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-10-27 20:06:18 66,8KB 35 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiktor Lewandowski 27-10-2014 20:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Wiktor Lewandowski 27-10-2014 20:07