Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Goleniów: Remont - modernizacja poszycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Szarych Szeregów 7 w Goleniowie, na działce nr 342/8, obręb geodezyjny nr 5

Goleniów: Remont - modernizacja poszycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Szarych Szeregów 7 w Goleniowie, na działce nr 342/8, obręb geodezyjny nr 5.
Numer ogłoszenia: 258702 - 2011; data zamieszczenia: 25.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Wincentego Witosa 7/12, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4182851, faks 091 4185218.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.goleniow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: art. 3 ust. 1 pkt. 5a Pzp.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont - modernizacja poszycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Szarych Szeregów 7 w Goleniowie, na działce nr 342/8, obręb geodezyjny nr 5..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi remont - modernizacja poszycia dachu, polegająca na zamontowaniu na istniejącym podłożu z gontów bitumicznych blachodachówki wraz z obróbkami blacharskimi i przełożeniem okien połaciowych oraz robotami towarzyszącymi, na budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Szarych Szeregów 7 w Goleniowie, na działce nr 342/8, obręb geodezyjny nr 5. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: 1) rozebrać rynny z blachy - mb 85,00 2) rozebrać obróbki blacharskie - m2 132,00 3) zamontować membranę dachową - m2 801,60 4) łacenie dachu - m2 801,60 5) pokrycie dachu blachodachówką - m2 801,60 6) montaż gąsiorów z blachy powlekanej - mb 96,00 7) demontaż i ponowny montaż okien połaciowych - szt. 73,00 8) montaż różnych obróbek blacharskich - m2 125,00 9) montaż różnych obróbek blacharskich - mb 487,40 10) montaż rynien z tworzyw sztucznych - mb 85,00 11) montaż rur spustowych jw. - mb 22,00 12) rusztowania ramowe przyścienne - m2 1550,00 Oznaczenie zgodnie z CPV: Kod CPV: 45261211-6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa robót, która jest załącznikami niniejszej SIWZ. Przedmiary robót zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i mogą być tylko elementem pomocniczym do sporządzenia oferty. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności zaproponowanych zamienników. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie oferent. Zakres rzeczowy zadania i składanej oferty, szczegółowo określony przez projekt budowlany, ma być zgodny z niniejszą specyfikacją i obejmować również : · wszystkie prace i obowiązki wykonawcy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia objętego projektem budowlanym. Ponadto zakres rzeczowy zadania i składanej oferty obejmuje również załatwienie wszystkich formalności związanych z rozpoczęciem robót. Urządzenie terenu robót i wszystkie koszty z tym związane znajdują się po stronie oferenta - wykonawcy robót. Oferent na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, winien obejrzeć miejsce robót oraz jego okolice i zebrać wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty. Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi przepisami. W/w dokumenty wykonawca, który wygra przetarg musi dostarczyć przy odbiorze końcowym zadania..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.12.11-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Oferent musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez przedłożenie wymaganych w SIWZ dokumentów.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej zgodnej (lub podobnej w technologii) z opisem robót zawartym w dokumentacji projektowej pn. Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego - pkt. 3.2. Zakres projektowanych robot budowlanych oraz o wartości wykonanych robót co najmniej 180,00 tys. zł.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Oferent musi udokumentować, że dysponuje albo będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: a) osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Oferent musi udokumentować posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz Oferta, łącznie z tabelą cen poszczególnych elementów robót, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 1.3. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 - 3 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 2.1. Zmiany technologiczne, w szczególności: a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, 2.2. Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego. 3.Pozostałe zmiany a) zmiana obowiązującej stawki VAT: - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę, b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w lit d). d) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 K.c. z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 k.s.h. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) : a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs.goleniow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o ul. W. Witosa 7 w Goleniowie, pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o ul. W. Witosa 7 w Goleniowie, pokój nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.doc 2011-08-25 14:18:41 58KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_REMONT_POSZYCIA_DACHU.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-08-25 14:18:10 180,5KB 135 razy
2 zalczeniki_do_siwz.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-08-25 14:18:10 33,5KB 121 razy
3 zalaczniki.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-08-25 14:24:08 158,2KB 124 razy
4 zalaczniki2.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-08-25 14:45:51 29,1MB 122 razy
Wynik postępowania
1 WybA_r_oferty_-_Sz.Sz._7.doc 2011-09-14 13:59:52 24KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiktor Lewandowski 25-08-2011 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Wiktor Lewandowski 14-09-2011 13:59