Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonywanie małych robót budowlanych i napraw, powstałych z przyczyn nagłych np. odnawianie lokali w wyniku zdarzeń nagłych (ale także w wyniku przesiedlenia) oraz usuwanie awarii, w tym usuwanie wykrytych nieprawidłowości występujących miedzy innymi w funkcjonowaniu przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w budynkach komunalnych, w budynkach stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. i w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz na terenach przydomowych administrowanych i zarządzanych przez Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Goleniowie

Goleniów: wykonywanie małych robót budowlanych i napraw, powstałych z przyczyn nagłych np. odnawianie lokali w wyniku zdarzeń nagłych oraz usuwanie awarii, w tym usuwanie wykrytych nieprawidłowości występujących miedzy innymi w funkcjonowaniu przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w budynkach komunalnych, w budynkach stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. i w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz na terenach przydomowych administrowanych i zarządzanych przez Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Goleniowie.

 

Numer ogłoszenia: 42048 - 2015; data zamieszczenia: 25.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Wincentego Witosa 7/12, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4182851, faks 091 4185218.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.goleniow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: art.3 ust.1 pkt. 5a Pzp..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonywanie małych robót budowlanych i napraw, powstałych z przyczyn nagłych np. odnawianie lokali w wyniku zdarzeń nagłych oraz usuwanie awarii, w tym usuwanie wykrytych nieprawidłowości występujących miedzy innymi w funkcjonowaniu przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w budynkach komunalnych, w budynkach stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. i w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz na terenach przydomowych administrowanych i zarządzanych przez Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Goleniowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie małych robót budowlanych i napraw, powstałych z przyczyn nagłych np. odnawianie lokali w wyniku zdarzeń nagłych (ale także w wyniku przesiedlenia) oraz usuwanie awarii, w tym usuwanie wykrytych nieprawidłowości występujących miedzy innymi w funkcjonowaniu przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w budynkach komunalnych, w budynkach stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. i w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz na terenach przydomowych administrowanych i zarządzanych przez Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Goleniowie. Wykaz budynków i lokali stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Jako awarię należy rozumieć taki stan techniczny budynku lub instalacji powstały z przyczyn nagłych i nieprzewidzianych, spowodowanych złymi warunkami atmosferycznymi, naturalnym zużyciem materiału bądź działaniem osób trzecich, który stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego oraz uszkodzenia mienia mieszkańców albo osób trzecich i wymaga natychmiastowego działania. Jako małe roboty budowlane należy rozumieć wykonanie robót fragmentarycznych, nie całych, częściowych. Będzie to więc np. naprawa dachu poprzez wymianę pojedynczych dachówek lub uzupełnienie pokrycia części dachu, a nie wymiana pokrycia całego dachu, itp. Jako roboty ogólnobudowlane należy rozumieć prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, rozbiórką, odbudową, remontem i konserwacją już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli. Zakres robót obejmuje m. in: - Roboty ogólnobudowlane - Roboty tynkowe i okładzinowe - Roboty posadzkowe i wykładzinowe - Roboty malarskie - Roboty stolarskie - Roboty szklarskie - Roboty kowalsko-ślusarskie - Roboty zewnętrzne - Roboty zduńskie - Roboty ciesielskie - Roboty dachowe - Roboty związane z poprawnym funkcjonowaniem przewodów kominowych Wspólny Słownik Zamówień: 45.45.30.00-7 - roboty budowlane, 45.45.30.00 - 7 - roboty remontowe - renowacyjne, 45.45.41.00-5 - odnawianie. 2. Prace zlecane będą sukcesywnie w miarę potrzeb w ciągu całego okresu obowiązywania umowy w formie jednostkowych zleceń. a) Jednostkowe zlecenie będzie podstawą wykonania robót. Będzie ono zawierać m.in. wskazanie: miejsca wykonywania robót, rodzaju i zakresu robót oraz terminu wykonania i odbioru robót. Zlecenie będzie każdorazowo wystawione przez Zamawiającego w formie pisemnej i przekazywane osobiście lub faksem Wykonawcy. b) W przypadku robot awaryjnych i drobnych, zlecenia będą przekazywane także ustnie - osobiście lub telefonicznie. W takim razie, Zamawiający w miarę potrzeby może wystawić zlecenie pisemne, w terminie późniejszym. c) Podstawą do odbioru wykonanych robót będzie zgłoszenie Wykonawcy gotowości do odbioru i protokół odbioru spisany z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy. Potwierdzeniem wykonania robót w lokalach mieszkalnych-użytkowych będzie podpis lokatora-użytkownika na zleceniu lub w protokole odbioru. d) W przypadku wystąpienia usterek powykonawczych Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ich w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. e) Warunki techniczne wykonawstwa określają odpowiednie przepisy normatywne (PN i BN) oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-ontażowych Tom 1- Budownictwo ogólne. 3. Rozliczenie wykonanych robót: 3.1. Rozliczenie i wynagrodzenie za wykonane roboty będzie następowało po wykonaniu prac kosztorysem powykonawczym według cen jednostkowych robót (Rg zł, Kp %, Z % ) określonych w ofercie, w oparciu o odpowiednie normy zawarte w katalogach stosowanych w budownictwie - KNR, KSNR, NRNKB, KNNR, ZKNR i KNZ według podanej kolejności. W przypadku braku odpowiedniej normy w w/w katalogach, rozliczenie danych robót będzie odbywało się na podstawie kalkulacji własnej wykonawcy, akceptowanej przez strony. a) Zasadnicze rozliczenie materiałów będzie się odbywało w oparciu o faktyczne ceny zakupu, powiększone o koszty transportu i zakupu w wysokości 10%. Zamawiający może żądać przedłożenia faktur zakupu na użyte materiały. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonywał zakupu materiałów w miejscowych lub okolicznych hurtowniach. W przypadku materiałów zakupionych gdzie indziej, ceny tych materiałów nie mogą być wyższe niż w hurtowniach miejscowych lub okolicznych. b) W przypadku gdy Wykonawca będzie posiadał materiały własne, zakupione wcześniej, ceny rozliczanych i wbudowanych materiałów nie mogą być wyższe niż określone w ppkt. 3.1. lit. a) c) Ryczałtowy koszt dojazdu oraz transportu materiałów w miejsce przeznaczenia ustala się w wysokości 25 zł. bez podatku VAT. d) Koszt dojazdu do miejscowości poza Goleniowem, kilometry liczone od siedziby Zamawiającego, ( Kd = ....zł/km) będzie rozliczany według stawki określonej przez Wykonawcę w ofercie. 3.2. W przypadku gdy zakres przewidzianych do wykonania robót nie będzie się mieścił w pojęciu małych robót, a Zamawiający zleci wykonanie tych robót w ramach odrębnej umowy, wynagrodzenie będzie następowało po wykonaniu prac kosztorysem powykonawczym na zasadach określonych w pkt. 3.1. 3.3. Brak reakcji na zgłoszenie o powstaniu awarii bądź zagrożenia oraz o konieczności wykonania robot małych lub reakcja w czasie dłuższym niż 2 godziny dla awarii i 24 godziny dla roboty małej, skutkować będzie naliczeniem kar umownych oraz wykonaniem zastępczym przedmiotowej usługi na koszt Wykonawcy 4. Roboty budowlane winny być wykonywane zgodnie z przepisami i zasadami BHP, przepisami przeciwpożarowymi, sztuką budowlaną i technologią zawartą w Polskich Normach dotyczących budownictwa mieszkaniowego, z zapewnieniem sprzętu, materiałów i potencjału ekonomicznego wykazanego przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumenty dotyczące używanych materiałów, w szczególności w atesty potwierdzające dopuszczenie do obrotu. 5. W razie stwierdzenia objawów świadczących o występowaniu zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności zagrożenia katastrofą budowlaną, pożarem, wybuchem, porażeniem prądem elektrycznym albo zatruciem gazem osoby wykonujące roboty budowlane są obowiązane niezwłocznie zabezpieczyć miejsce występowania zagrożenia oraz powiadomić odpowiednie służby i zgłosić ten fakt Zamawiającemu. 6. W przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń, np. pożaru, wybuchu Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby (Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Gazowe, itp.) i kierownika działu techniczno-inwestycyjnego GTBS oraz niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze zgodnie z zasadami BHP i ochrony przeciwpożarowej. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek współpracy ze służbami, do czasu przybycia na miejsce zdarzenia przedstawiciela Działu Technicznego GTBS. 7. Wykonawca dołącza podpisany protokół powykonawczy do faktury za wykonaną robotę budowlaną. Faktura musi być opisana na jakiej podstawie zrealizowano usługę - numer i data umowy. 8. Wykonawca zobowiązany jest do: a) Realizacji robót będących przedmiotem umowy zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową. b) Realizacji robót będących przedmiotem umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, technologii, norm i warunków technicznych. c) Zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz utrzymania stanu technicznego i prawidłowości oznakowania miejsca realizacji robót przez cały czas ich trwania. d) Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania terminów wykonywania robót zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, jak również do zawiadomienia użytkowników obiektów w których będą prowadzone roboty o ewentualnych utrudnieniach wynikających z prowadzonych robót, wyłączeniach urządzeń, nośników energii, dopływu wody - z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych. Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe z braku właściwego powiadomienia. e) Używania własnych narzędzi, sprzętu i materiałów do wykonywania robót oraz zapewnienia we własnym zakresie transportu materiałów, narzędzi i sprzętu do miejsca wykonywania robót. f) Bieżącego utrzymania porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz kompleksowego uprzątnięcia miejsc wykonywania robót po ich zakończeniu wraz z wywozem wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizowanych robót z zapewnieniem ich utylizacji. 9. Wartość robót nie może przekroczyć kwoty 120 tys. zł brutto w okresie obowiązywania umowy. Oferent będzie zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o zrealizowaniu robót o wartości 110 tys. zł. brutto..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.45.41.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferenci muszą wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ustawy Pzp. poprzez przedłożenie wymaganych w SIWZ dokumentów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferenci muszą udokumentować, że wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 roboty budowlane o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, obejmujące drobne remonty ogólnobudowlane, konserwacje budowlane, naprawy, prace wykończeniowe, itp. na kwotę minimum netto 10 000,00 zł każda i załączą dowody, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskażą czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferenci muszą udokumentować, że dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, w tym 1 osobę, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót budowlanych oraz co najmniej 2 robotnikami wykwalifikowanymi w specjalności budowlanej, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferenci muszą udokumentować posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 100 tys. zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz Oferta, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95

 • 2 - wydłużenie okresu gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) wystąpienia opóźnienia w uzyskaniu uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi(np. zarządca drogi, sieci infrastruktury techn., organ administracji publicznej, itp.), za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, b) niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonywania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np. brak możliwości dostania się do lokalu z uwagi na brak udostępnienia lokalu przez najemcę/właściciela, pomimo podjęcia przez Wykonawcę próby ustalenia z lokatorem/właścicielem terminu udostępnienia lokalu. O zaistnieniu takiej sytuacji Wykonawca niezwłocznie zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie, przesyłając mu jednocześnie dowód podjęcia działań mających na celu udostępnienie lokalu lub innego miejsca niezbędnego do realizacji robót. W takim wypadku wydłużenie terminu realizacji umowy nastąpi o liczbę dni trwania obiektywnej przeszkody w zrealizowaniu zamówienia. c) niemożności realizacji robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, e) siły wyższej oraz warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, f) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, konieczność realizacji robót zamiennych, itp. g) zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego, h) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące opóźnieniem lub uniemożliwiające prowadzenia prac.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs.goleniow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Sp. z o.o. ul. W. Witosa 7, 72-100 Goleniów, pok. nr 12...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Sp. z o.o. ul. W. Witosa 7, 72-100 Goleniów, pok. nr 7..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 26.02.2015.07.58.08_OgA_oszenie_BZP.doc 2015-02-26 07:58:08 79KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 26.02.2015.07.58.08_SIWZ_1-2015_ROBOTY_MALE.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-02-26 07:58:08 21KB 77 razy
2 26.02.2015.07.58.17_siwz.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-02-26 07:58:17 60,5KB 79 razy
Wynik postępowania
1 18.03.2015.20.40.41_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_internet_i_tablica_ogA_oszeA_.pdf 2015-03-18 20:40:41 42,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiktor Lewandowski 26-02-2015 07:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Wiktor Lewandowski 18-03-2015 20:40