Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprzątanie pomieszczeń biurowych i zaplecza socjalnego w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wincentego Witosa 7 w Goleniowie.

Numer ogłoszenia: 191864 - 2015; data zamieszczenia: 29.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: -->

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Wincentego Witosa 7/12, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4182851, faks 091 4185218.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.goleniow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: art.3 ust.1 pkt. 5a Pzp..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie pomieszczeń biurowych i zaplecza socjalnego w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wincentego Witosa 7 w Goleniowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i zaplecza socjalnego w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wincentego Witosa 7 w Goleniowie. Informacje ogólne: Ogólna powierzchnia do sprzątania - 574,50 m2 w tym: budynek biurowy - 288,74 m2 obejmujący: korytarz (terakota , wycieraczka dywanowa) - 39,10 m2 16 pokoi ( w tym:: 7 pokoi wykładzina + terakota, 9 pokoi wykładzina) - 244,26 m2 toaletę (glazura, terakota) - 5,38 m2 budynek socjalny - 285,76 m2 obejmujący : 2 świetlice (terakota)- 110,01 m2 2 zaplecza kuchenne (terakota)- 34,76 m2 2 toalety (glazura, terakota)- 5,59 m2 korytarz (dotyczy kl. schodowej, terakota) : parter - 75,41 m2 piętro - 30,65 m2 kl. schodowa ( schody, terakota płytki) - 29,34 m2 - powierzchnie oszklone (ogółem): okna otwierane i uchylne - 92,27 m2 okna nieotwieralne - 11,44 m2 - wykaz drzwi i okien w sztukach (ogółem): okna - 23 (swie +kuch)+ 22 biuro ( wc +sek) + 2 kl sch drzwi wewnętrzne oszklone - 5 szt. drzwi wewnętrzne pełne -17 szt. drzwi wewn. drewniane otwierane ( wykorzystywane do podziału świetlic) - 1 szt. drzwi wewnętrzne wahadłowe - 1 szt. ścianka częściowo oszklona - 1 szt. ścianki oszklone - 7 szt. drzwi zewnętrzne szklone - 3 szt. drzwi zewnętrzne pełne - 4 szt. Zakres usług: Budynek biurowy. Czynności wykonywane 1 x dziennie i w miarę potrzeb: odkurzanie powierzchni podłóg ( wykładziny i płytki), zamiatanie podłóg (terakota), zmywanie powierzchni podłóg (terakota), utrzymanie czystości zewnętrznych powierzchni mebli, ścieranie kurzu z blatów biurek, półek, stołów, parapetów (wewnętrznych) i szaf biurowych, listew ściennych, odkurzanie mebli tapicerowanych, przecieranie krzeseł i krzeseł skóropodobnych, wycieranie aparatów telefonicznych, ksero, drukarek i niszczarek, opróżnianie koszy o pojemności do 35 l - szt.21 i pojemników niszczarek o pojemności do 60 l. - szt.3, wymiana worków foliowych wynoszenie śmieci do miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego (do zewnętrznych pojemników na odpady) omiatanie pajęczyn z sufitów i ścian - ( w miarę potrzeb) mycie zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni drzwi wszystkich drzwi ( w tym częściowo przeszklonej ścianki), klamek, szyb, ościeżnic w drzwiach - (w miarę potrzeb) czyszczenie włączników oświetlenia ( w miarę potrzeb) mycie, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń higieniczno -sanitarnych- toaleta: usuwanie rdzy, kamienia i zacieków ( sedes i deska sedesowa, umywalka i armatura, czyszczenie glazury, mycie i dezynfekowanie powierzchni podłogowej, czyszczenie luster, Czynności wykonywane cyklicznie: wycierania na mokro grzejników - 1 x miesiącu mycie okien wraz z ramami i ościeżnicami, parapetami zewnętrznymi i żaluzjami - 1 x na pół roku mycie kloszy sufitowych - 1 x na pół roku Budynek socjalny. Świetlice: Czynności wykonywane 1 x w tygodniu i według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. odkurzanie zamiatanie całej powierzchni podłóg 1 x w tygodniu (w okresie od lutego do 31 marca ), i według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, zmywanie powierzchni podłóg 1 x w tygodnie ( w okresie od lutego do 31 marca ), i według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, czyszczenie blatów stołów, parapetów wewnętrznych 1 x w tygodnie (w okresie od lutego do 31 marca ), i według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, odkurzanie mebli tapicerowanych ( wypoczynek, krzesła), przecieranie krzeseł skóropodobnych - 1 x w tygodnie (w okresie od lutego do 31 marca ), i według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, mycie oraz dezynfekcja urządzeń higieniczno-sanitarnych w toaletach 1 x w tygodniu (w okresie od lutego do 31 marca ), i według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, mycie płytek podłogowych w toaletach 1 x w tygodniu (w okresie od lutego do 31 marca ), i według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, czyszczenie glazury w toaletach według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego czyszczenie luster, sprzątanie w pomieszczeniach kuchennych ( tj. odkurzanie(zmiatanie) i zmywanie podłóg, mycie blatów, zlewów i armatury, oraz urządzeń kuchennych) - według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego mycie zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni drzwi (wewnętrznych drewnianych i zewnętrznych metalowych), klamek, szyb, ościeżnic w drzwiach - w miarę potrzeb omiatanie pajęczyn z sufitów i ścian - w miarę potrzeb Czynności wykonywane cyklicznie: mycie okien wraz z ramami i ościeżnicami i parapetami zewnętrznymi - 2 x w roku klatka schodowa: Czynności wykonywane codziennie i w miarę potrzeb: zamiatanie i mycie podłóg (terakota), zmywanie podłóg, zamiatanie i mycie progu zewnętrznego ( płytki mrozoodporne) czyszczenie balustrady chromowanej, omiatanie pajęczyn z sufitów i ścian - ( w miarę potrzeb) mycie powierzchni drzwi, klamek (do archiwum) - w miarę potrzeb, mycie zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni drzwi (zewnętrzne i wewnętrzne), klamek, szyb -w miarę potrzeb, czyszczenie parapetów wewnętrznych Czynności wykonywane cyklicznie: mycie okien wraz z ramami i ościeżnicami i parapetami zewnętrznymi - 2 x w roku Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług do : wykonywania prac z zachowaniem należytej dbałości o pozostający w jego dyspozycji sprzęt i wyposażenie Zamawiającego, zabrania się wynoszenia na zewnątrz sprzętu należącego do Zamawiającego, nie dopuszczania osób trzecich do przebywania w pomieszczeniach Zamawiającego w czasie wykonywania usługi (nie dotyczy pracowników zamawiającego), podporządkowania się regulaminom i zarządzeniom Zamawiającego podporządkowanie się zaleceniom pracowników Zamawiającego odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, także po zakończeniu realizacji umowy. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub stanowi informację jawną, publiczną opublikowana przez Zamawiającego. wykonywania usług z należytą starannością, zgodnie z wymogami Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów p. pożarowych i bhp podczas wykonywania przedmiotu zamówienia oraz do zgłaszania przedstawicielom Zamawiającego wszelkich uszkodzeń i awarii stwierdzonych podczas pracy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną za szkody powstałe w związku z realizację usług oraz wskutek działań innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Informacje dodatkowe. Utrzymanie czystości w obiektach Zamawiającego będzie wykonywane przez Wykonawcę jego sprzętem i środkami chemii gospodarczej niezbędnymi do wykonania usługi sprzątania, dostosowanymi do rodzaju czyszczonej powierzchni. Środki chemii gospodarczej stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne atesty ( atest Państwowego Zakładu Higieny musi odpowiadać Polskim normom), ważny termin przydatności , o jakości nie gorszej niżą charakteryzują się środki typu: domestos, cif, cilit, clin, pronto lub równoważnymi. Środki chemii gospodarczej i worki na śmieci Wykonawca zakupuje na własny koszt. Zamawiający zapewnia środki higieniczne takie jak: mydło w płynie, odświeżacze powietrza, kostki w.c., papier toaletowy, ręczniki papierowe i uzupełnia pojemniki zainstalowane w toaletach w w/w środki higieniczne. Zamawiający we własnym zakresie dokonywać będzie czyszczenia sprzętu komputerowego. Zmawiający zapewni Wykonawcy bezpłatne miejsce do przechowywania środków chemii gospodarczej, worków na śmieci, narzędzi i urządzeń potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz udostępni Wykonawcy nieodpłatnie źródła poboru wody i energii elektrycznej do wykonywania przedmiotu zamówienia. Zabrania się wprowadzania na teren Spółki osób trzecich. Sprzątanie pomieszczeń odbywać się będzie codziennie w dni robocze poza godzinami pracy spółki tj. od godz. 16 w poniedziałki i od godziny 15.00 w pozostałe dni robocze( od wtorku do piątku), z wyjątkiem świetlic wraz z zapleczem kuchenno-sanitarnym, które należy sprzątać raz na dwa tygodnie z według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. W sytuacjach wyjątkowych Zamawiający zastrzega sobie prawo, do wezwania wykonawcy do świadczenia usług w innych niż ustalone w ppkt. 7 pkt. 3.3.4 SIWZ godzinach. Po zakończeniu pracy należy zamknąć okna, wyłączyć wszelkie urządzenia elektryczne z gniazdek, wyłączyć oświetlenia oraz pozakręcać krany, zamknąć wszystkie pomieszczenia podlegające sprzątaniu..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.91.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 w/w ustawy, dotyczące : posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferenci muszą udokumentować, że w zakresie wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia ( sprzątanie powierzchni biurowych). Wartość usługi nie może być mniejsza niż 800,00 zł brutto miesięcznie. Wykonawca nie może sumować ilości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 50 tys. zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony formularz Oferta, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Doświadczenie - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs.goleniow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Sp. z o.o. ul. W. Witosa 7, 72-100 Goleniów, pok. nr 13.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Sp. z o.o. ul. W. Witosa 7, 72-100 Goleniów, pok. nr 7..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 29.07.2015.20.33.13_SIWZ_budynek_biuro.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-07-29 20:33:13 182,5KB 57 razy
2 29.07.2015.20.33.23_zalaczniki_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-07-29 20:33:23 32,8KB 42 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 04.08.2015.22.25.32_odp_na_zapytanie_do_SIWZ__nr_spr_2_-2015.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-08-04 22:25:32 51KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiktor Lewandowski 29-07-2015 20:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Wiktor Lewandowski 09-08-2015 09:53