Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa drugiej części budynku mieszkalnego wielorodzinnego (dwie klatki - segment A i B) z wyposażeniem pod klucz, podpiwniczonego z instalacjami: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, cieplnej i elektrycznej oraz drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi, zlokalizowanego przy ul. Mikołajczyka 34 w Goleniowie, na działkach nr 257/1, 260/1, 262/1, 256/1, 635/18, 635/17, 727/1, 727/2, 651 i 635/16 w obrębie geodezyjny nr 2 miasta Goleniów.

 

 

Goleniów: Budowa drugiej części budynku mieszkalnego wielorodzinnego (dwie klatki - segment A i B) z wyposażeniem pod klucz, podpiwniczonego z instalacjami: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, cieplnej i elektrycznej oraz drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi, zlokalizowanego przy ul. Mikołajczyka 34 w Goleniowie, na działkach nr 257/1, 260/1, 262/1, 256/1, 635/18, 635/17, 727/1, 727/2, 651 i 635/16 w obrębie geodezyjny nr 2 miasta Goleniów.

 

Numer ogłoszenia: 91270 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Wincentego Witosa 7/12, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4182851, faks 091 4185218.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.goleniow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: art.3 ust.1 pkt. 5a Pzp..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drugiej części budynku mieszkalnego wielorodzinnego (dwie klatki - segment A i B) z wyposażeniem pod klucz, podpiwniczonego z instalacjami: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, cieplnej i elektrycznej oraz drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi, zlokalizowanego przy ul. Mikołajczyka 34 w Goleniowie, na działkach nr 257/1, 260/1, 262/1, 256/1, 635/18, 635/17, 727/1, 727/2, 651 i 635/16 w obrębie geodezyjny nr 2 miasta Goleniów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: 1) 1/2 budynku z instalacjami wewnętrznymi (segment A i B), 2) instalacje zewnętrzne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i drenażowa, 3) oświetlenie zewnętrzne, 4) zjazdy z dróg publicznych, 5) wewnętrzny układ komunikacyjny i parkingi, 6) zagospodarowanie terenu. Charakterystyka części budynku - segment A i B : budynek 5 - kondygnacyjny ( 4 kondygnacje nadziemne + podpiwniczenie), dach plaski, powierzchnia zabudowy - 396,00 m², powierzchnia całkowita netto - 1589,30 m², w tym powierzchnia użytkowa mieszkań 1153,52 m2 , kubatura brutto - 6369,75 m³, wymiary gabarytowe (dł.-szer.-wys.) - 33,41 x 12,79 x 13,09. Ilość mieszkań - 23 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja budowlano- wykonawcza oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które są załącznikami niniejszej SIWZ, w zakresie dot. segmentu A i B. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie- należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających o łącznej wartości nie przekraczającej 15% zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.21.00.00-2, 45.21.13.40-4, 45.32.00.00-6, 45.40.00.00-1, 45.33.22.00-5, 45.33.24.00-7, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-3, 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Oferent zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł.)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferent musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez przedłożenie wymaganych w SIWZ dokumentów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane podobne do przedmiotu zamówienia. Za robotę podobną Zamawiający uzna, zakończoną budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkiwania zbiorowego lub użyteczności publicznej, o wartości brutto min. 4.000. 000,00 PLN. W zakres każdej z obu robót musi wchodzić wykonanie: ścian murowanych, elementów konstrukcyjno-żelbetowych, osadzenia okien i drzwi, licowania ścian płytkami, zewnętrznego docieplenia ścian, instalacji: wewnętrznych i zewnętrznych elektrycznych oraz wewnętrznych i zewnętrznych sanitarnych, nawierzchni utwardzonych, zieleni, a przynajmniej w jednej z nich - pokrycie stropodachu płaskiego papą termozgrzewalną. Przez budynek użyteczności publicznej Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, budynek biurowy, socjalny oraz inny budynek ogólnodostępny przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji. Warunek wiedzy i doświadczenia dotyczy wykonania, a nie wykazania dwóch wymaganych robót budowlanych. W związku z tym, wiedzy i doświadczenia nie można sumować kwotowo celem wykazania spełnienia tego warunku. Warunek ten musi spełniać wykonawca sam, a w przypadku wykonawców składających wspólnie ofertę (konsorcjum, spółka cywilna) realizacją dwóch wymaganych robót musi się wykazać co najmniej dwóch (każdy po jednej robocie podobnej do przedmiotu zamówienia o wartości brutto min. 4.000. 000,00 PLN) z wykonawców wspólnie składających ofertę. Jako robotę budowlaną wykonaną (zakończoną) należy rozumieć robotę, co do której wystawiono protokół odbioru robót lub równoważny dokument. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku odnośnie wiedzy i doświadczenia polega na zasobach innego podmiotu na zasadach art. 26 ust. 2b ustawy, inny podmiot musi wykazać się wykonaniem dwóch wymaganych robót. Jednocześnie inny podmiot musi być wskazany jako podwykonawca, który będzie wykonywał roboty zastrzeżone do osobistego wykonania przez wykonawcę, o których mowa w pkt. 19.6 SIWZ. Udostępnienie zasobów wiedzy i doświadczenia musi być związane z wykonaniem tych robót. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postepowania wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. Zamawiający dokona oceny wykroczeń zawodowych wykonawcy pod kątem niewywiązywania się wykonawcy z dotychczasowych zobowiązań w stopniu, który podważa jego zdolność do należytego wykonania zamówienia. Za nienależyte wykonanie zamówienia zamawiający uzna w szczególności: - rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez drugą stronę z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, - uchybienie zasadom profesjonalnego wykonania robót budowlanych, tj. nieprawidłowe, niedokładne lub niskie jakościowo wykonanie umowy lub jej części, którego efektem było wystąpienie wad, które na trwałe obniżają wartość użytkową, techniczną, estetyczną budynku. Zamawiający będzie dokonywał oceny wykroczeń zawodowych, ze względu na jej indywidualny charakter, na podstawie faktycznych okoliczności związanych z sytuacją każdego z wykonawców, w oparciu o informacje zawarte w Wykazie robót budowlanych cz. B - roboty niewykonane lub wykonane nienależycie - załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia -nie spełnia na podstawie oświadczenia określonego w pkt. 6.1. SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi w specjalnościach: a) kierownikiem budowy w branży budowlanej (minimum 1 osoba), który winien posiadać: -uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń , - minimum 2- letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy od momentu uzyskania uprawnień na co najmniej jednym zadaniu polegającym na wybudowaniu budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub budynków użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 PLN (brutto). Uwaga. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych. b) kierownikami robót w branży sanitarnej i elektrycznej posiadającymi: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności: * instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń (min. 1 osoba), * instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (min. 1 osoba), *minimum 2- letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy od momentu uzyskania uprawnień na minimum 1 budowie . Kierownicy robót (wyszczególnionych branż) muszą być wpisani na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz.42 z poźn. zm.). W przypadku składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentu określonego w pkt. 6.3. SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli : a) Wykonawca wykaże się przychodem za każdy rok obrotowy - ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - za ten okres, (na podstawie rachunku zysku i strat - pozycja przychód netto ze sprzedaży, w tym produkcja budowlana) w wysokości minimum 2.000.000,00 PLN oraz rocznym obrotem w wysokości minimum 4.000.000,00 PLN. b) Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągania kredytu w wysokości min. 2.000.000,00 PLN. c) Wykonawca będzie posiadał opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 3.500.000,00 PLN. W przypadku składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postepowania wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. W celu zweryfikowania rzetelności wykonawcy w wykazie należy również wykazać wszystkie zlecone, a niewykonane lub wykonane nienależycie roboty budowlane spełniające wymagania zawarte w opisie sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu ust. 5.2. wraz z informacją co do okoliczności w jakich doszło do niewykonania lub nienależytego wykonania robót umożliwiającą także zamawiającemu ocenę, czy było to następstwem uchybień zawodowych wykonawcy.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony formularz Oferta, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2) Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 10. 3) Informacja o zakresie robót powierzonych podwykonawcy, jeżeli ich udział jest przewidziany w realizacji zadania - załącznik nr 6. 4) parafowany projekt umowy - załącznik nr 7

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Skrócenie terminu realizacji zamówienia - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Ponieważ umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta na czas dłuższy niż 12 miesięcy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian spowodowana jest: a) zmianą stawki podatku od towarów i usług, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże zmiana stawki podatku od towarów i usług realnie zwiększyła koszty Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku od towarów i usług a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wówczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. b) zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pod warunkiem, że zmiana ta skutkować będzie zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy związanych z realizacją Umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, c) zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę rzeczywistego wpływu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy; W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmian złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany za-sad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą zasad przyznawania a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokości składek na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto. Termin wykonania zamówienia ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień powstałych w następstwie : 1) utrudnień lub przeszkód spowodowanych lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu podmiotowi, jeżeli będzie to miało związek z wykonaniem umowy, 2) warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, 3) okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 4) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 5) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót , 6) wykonywania robót zamiennych, o których mowa w §2, 7) udzielonych Wykonawcy zamówień dodatkowych lub uzupełniających. Zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy lub być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W przypadkach wystąpienia opóźnień, wymienionych w pkt. od 1 do 7, strony ustalą niezwłocznie nowy termin realizacji, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub opóźnienia. Pozostałe zmiany postanowień umowy oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy - załącznik nr 7 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs.goleniow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o ul. W. Witosa 7 w Goleniowie, pokój nr 12...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o ul. W. Witosa 7 w Goleniowie, pokój nr 7..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 15.04.2016.21.06.51_ogloszenie.doc 2016-04-15 21:06:51 78,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 15.04.2016.21.06.51_SIWZ_-_bud._mieszk._kl._A_B.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 21:06:51 251,5KB 156 razy
2 15.04.2016.21.08.13_zaA_A_czniki_do_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-04-15 21:08:13 96,9KB 153 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 28.04.2016.13.21.10_WyjaA_nienia_i_zmiana_SIWS.DOC Po terminie otwarcia ofert 2016-04-28 13:21:10 36,5KB
2 05.05.2016.08.19.55_WyjaA_nienie_nr_2.DOC Po terminie otwarcia ofert 2016-05-05 08:19:55 31KB
Wynik postępowania
1 23.05.2016.10.36.45_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_-_internet_i_tablica_ogA_oszen.doc 2016-05-23 10:36:45 26,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiktor Lewandowski 15-04-2016 21:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Wiktor Lewandowski 23-05-2016 10:36