Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Remont klatki schodowej, instalacji energii elektrycznej i docieplenie ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego, jednoklatkowego zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 13 w Goleniowie

Goleniów: Remont klatki schodowej, instalacji energii elektrycznej i docieplenie ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego, jednoklatkowego zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 13 w Goleniowie
Numer ogłoszenia: 102430 - 2016; data zamieszczenia: 25.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Wincentego Witosa 7/12, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4182851, faks 091 4185218.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.goleniow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: art.3 ust.1 pkt. 5a Pzp..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont klatki schodowej, instalacji energii elektrycznej i docieplenie ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego, jednoklatkowego zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 13 w Goleniowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi remont klatki schodowej, instalacji energii elektrycznej i docieplenie ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego jednoklatkowego, zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 13 w Goleniowie. Charakterystyka budynku w stanie istniejącym Budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojący, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny z nieużytkowym poddaszem, wykonany w technologii tradycyjnej, murowany. Ściany budynku murowane. Stropy między piętrami - na belkach drewnianych. Schody wewnętrzne między piętrami o konstrukcji drewnianej. Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej płatwiowo-krokwiowej, kryty dachówką ceramiczną. Budynek w 2014 r. miał wymienione pokrycie dachowe wraz obróbkami blacharskimi dachu , orynnowaniem i rurami spustowymi. Wykonano również częściowy remont - wymianę instalacji elektrycznej. Wymiary gabarytowe (dług./szer.) - kamienica: 18,00 x 10,60, oficyna 6,00 x 3,90. Ilość kondygnacji - 2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą bezspoinową, mokrą - lekką, b) po wykonaniu docieplenia odtworzenie istniejącego wystroju architektonicznego za pomocą gotowych profili elewacyjnych, c) izolację fundamentów i ścian fundamentowych, d) naprawę studzienki wejściowej do piwnicy wraz z izolacją , analogicznie jak ściany fundamentowe, e) wykonanie opaski wokół budynku, f) wymianę chodnika przed budynkiem, g) wymianę stolarki okiennej w mieszkaniu oraz okiennej i drzwiowej na klatce schodowej, h) wymianę drzwi wejściowych do budynku, i) remont tynków klatki schodowej, j) malowanie ścian i sufitów klatki schodowej, f) malowanie schodów - podwyższenie ogniochronności poprzez zabudowanie schodów ogniochronnymi płytami g-k, g) remont instalacji energii elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja budowlano-wykonawcza oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które są załącznikami niniejszej SIWZ. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie- należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Przedmiary robót, zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót, nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i mogą być tylko elementem pomocniczym do sporządzenia oferty..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających o łącznej wartości nie przekraczającej 15% zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.32.10.00-3, 45.44.00.00-3, 45.44.20.00-7, 45.44.21.00-8, 45.44.42.10-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferent musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez przedłożenie wymaganych w SIWZ dokumentów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tzn. polegających na ogólnobudowlanych robotach remontowych, wewnętrznych i zewnętrznych oraz dociepleniu ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą i odnowieniu elewacji o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł. brutto wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przynajmniej dwie roboty budowlane muszą odpowiadać przedmiotowi zamówienia. Wykonawca ma obowiązek wskazania oraz załączenia dowodów dotyczących jedynie robót budowlanych najważniejszych niezbędnych do potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącym wiedzy i doświadczenia, a opisanych w sposobie jego oceny w SIWZ. Warunek wiedzy i doświadczenia dotyczy wykonania, a nie wykazania wymaganych robót budowlanych. W związku z tym, wiedzy i doświadczenia nie można sumować kwotowo celem wykazania spełnienia tego warunku. Warunek ten musi spełniać wykonawca sam. Jako robotę budowlaną wykonaną (zakończoną) należy rozumieć robotę, co do której wystawiono protokół odbioru robót lub równoważny dokument.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia -nie spełnia na podstawie oświadczenia określonego w pkt. 6.1. SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Co najmniej jedna z osób, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (deliktowa i kontraktowa) do wysokości co najmniej 150.000,00 PLN ważnej w okresie przewidzianym na realizację zamówienia. Dopuszcza się możliwość przedłużania terminu ważności polisy w ww. okresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz Oferta, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90

 • 2 - Najdłuższy okres gwarancji - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 4.2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 4.2.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 4.2.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. c) potrzeba realizacji zamówień uzupełniających d) konieczność realizacji robót dodatkowych e) konieczność realizacji robót zamiennych 4.2.3. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac: a) wystąpienia opóźnienia w uzyskaniu uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi (np. zarządca drogi, sieci infrastruktury techn., organ administracji publicznej, itp.), za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, b) niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonywania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. O zaistnieniu takiej sytuacji Wykonawca niezwłocznie zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie, przesyłając mu jednocześnie dowód podjęcia działań mających na celu udostępnienie miejsca niezbędnego do realizacji robót. W takim wypadku wydłużenie terminu realizacji umowy nastąpi o liczbę dni trwania obiektywnej przeszkody w zrealizowaniu zamówienia. c) niemożności realizacji robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 4.2. termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 4.3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 4.3.1. Zmiany technologiczne, w szczególności: a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych-technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, 4.3.2. Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego. 4.4. Pozostałe zmiany a) zmiana obowiązującej stawki VAT: - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, będzie on zobowiązany do zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę, b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. c) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh. 4.5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs.goleniow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o ul. W. Witosa 7 w Goleniowie, pokój nr 12....

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o ul. W. Witosa 7 w Goleniowie, pokój nr 7..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 25.04.2016.21.32.36_ogloszenie.doc 2016-04-25 21:32:36 57KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 25.04.2016.21.32.36_SIWZ_-_Remont_kl._i_termomodernizacja_budynku_Wrzosowa_13.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-04-25 21:32:36 19KB 86 razy
2 25.04.2016.21.33.00_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-04-25 21:33:00 9,3MB 100 razy
3 28.04.2016.22.57.10_SIWZ_nowy.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-04-28 22:57:10 5,3MB 7 razy
4 28.04.2016.22.57.55_Wrzosowa_13_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-28 22:57:55 110,9KB 15 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 28.04.2016.23.01.40_Wyjasnienie_Zamawiajacego_dot._przedmiarow.DOC Po terminie otwarcia ofert 2016-04-28 23:01:40 31KB
Wynik postępowania
1 01.06.2016.14.18.48_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_-_Wrzosowa_13.doc 2016-06-01 14:18:48 26KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiktor Lewandowski 25-04-2016 21:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Wiktor Lewandowski 01-06-2016 14:18