Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonywanie małych robót budowlanych i napraw, powstałych z przyczyn nagłych np. odnawianie lokali w wyniku zdarzeń nagłych (ale także w wyniku przesiedlenia) oraz usuwanie awarii, w tym usuwanie wykrytych nieprawidłowości występujących miedzy innymi w funkcjonowaniu przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w budynkach komunalnych, w budynkach stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. i w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz na terenach przydomowych administrowanych i zarządzanych przez Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Goleniowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

UWAGA POPRAWIONY ZOSTAŁ PLIK SIWZ

 

Wykonywanie małych robót budowlanych i napraw, powstałych z przyczyn nagłych np. odnawianie lokali w wyniku zdarzeń nagłych (ale także w wyniku przesiedlenia) oraz usuwanie awarii, w tym usuwanie wykrytych nieprawidłowości występujących miedzy innymi w funkcjonowaniu przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w budynkach komunalnych, w budynkach stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. i w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz na terenach przydomowych administrowanych i zarządzanych przez Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Goleniowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 81120132800000, ul. ul. Wincentego Witosa  7, 72100   Goleniów, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 182 851, e-mail dt_gtbs@wp.pl, faks 914 185 218.
Adres strony internetowej (URL): www.tbs.goleniow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: art. 3 ust. 1 pkt. 3a

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.tbs.gleniow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.tbs.goleniow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:

Adres:
Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Wincentego Witosa 7, 72-100 Goleniów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie małych robót budowlanych i napraw, powstałych z przyczyn nagłych np. odnawianie lokali w wyniku zdarzeń nagłych (ale także w wyniku przesiedlenia) oraz usuwanie awarii, w tym usuwanie wykrytych nieprawidłowości występujących miedzy innymi w funkcjonowaniu przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w budynkach komunalnych, w budynkach stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. i w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz na terenach przydomowych administrowanych i zarządzanych przez Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Goleniowie
Numer referencyjny: 4/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie małych robót budowlanych i napraw,powstałych z przyczyn nagłych np. odnawianie lokali w wyniku zdarzeń nagłych (ale także w wyniku przesiedlenia) oraz usuwanie awarii, w tym usuwanie wykrytych nieprawidłowości występujących miedzy innymi w funkcjonowaniu przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w budynkach komunalnych, w budynkach stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. i w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz na terenach przydomowych administrowanych i zarządzanych przez Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Goleniowie. Jest to około 2610 lokali w 190 budynkach w Goleniowie i 45 budynkach poza Goleniowem. Wykaz budynków i lokali zostanie dołączony do umowy, która będzie zawarta z wybranym oferentem. Uwaga. Dokumentacja przetargowa jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana (wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty. Jako „awarię" należy rozumieć taki stan techniczny budynku lub instalacji powstały z przyczyn nagłych i nieprzewidzianych, spowodowanych złymi warunkami atmosferycznymi, naturalnym zużyciem materiału bądź działaniem osób trzecich, który stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego oraz uszkodzenia mienia mieszkańców albo osób trzecich i wymaga natychmiastowego działania. Jako „małe roboty budowlane" należy rozumieć wykonanie robót fragmentarycznych, nie całych, częściowych. Będzie to więc np. naprawa dachu poprzez wymianę pojedynczych dachówek lub uzupełnienie pokrycia części dachu, a nie wymiana pokrycia całego dachu, itp. Jako roboty ogólnobudowlane należy rozumieć prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, rozbiórką, odbudową, remontem i konserwacją już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli. Zakres robót obejmuje m. in: - Roboty ogólnobudowlane - Roboty tynkowe i okładzinowe - Roboty posadzkowe i wykładzinowe - Roboty malarskie - Roboty stolarskie - Roboty szklarskie - Roboty kowalsko-ślusarskie - Roboty zewnętrzne - Roboty zduńskie - Roboty ciesielskie - Roboty dachowe - Roboty związane z poprawnym funkcjonowaniem przewodów kominowych Wspólny Słownik Zamówień: 45.00.00.00-7 – roboty budowlane, 45.45.30.00 - 7 – roboty remontowe – renowacyjne, 45.45.41.00-5 - odnawianie. 3.2. Prace zlecane będą sukcesywnie w miarę potrzeb w ciągu całego okresu obowiązywania umowy w formie jednostkowych zleceń. a) Jednostkowe zlecenie będzie podstawą wykonania robót. Będzie ono zawierać m.in. wskazanie: miejsca wykonywania robót, rodzaju i zakresu robót oraz terminu wykonania i odbioru robót. Zlecenie będzie każdorazowo wystawione przez Zamawiającego w formie pisemnej i przekazywane osobiście lub faksem Wykonawcy. b) W przypadku robot awaryjnych i drobnych, zlecenia będą przekazywane także ustnie - osobiście lub telefonicznie. W takim razie, Zamawiający w miarę potrzeby może wystawić zlecenie pisemne, w terminie późniejszym. c) Podstawą do odbioru wykonanych robót będzie zgłoszenie Wykonawcy gotowości do odbioru i protokół odbioru spisany z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy. Potwierdzeniem wykonania robót w lokalach mieszkalnych/użytkowych będzie podpis lokatora/użytkownika na zleceniu lub w protokole odbioru. d) W przypadku wystąpienia usterek powykonawczych Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ich w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. d) Warunki techniczne wykonawstwa określają odpowiednie przepisy normatywne (PN i BN) oraz "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Tom 1- Budownictwo ogólne. 3.3. Rozliczenie wykonanych robót: 3.3.1. Rozliczenie i wynagrodzenie za wykonane roboty będzie następowało po wykonaniu prac kosztorysem powykonawczym według cen jednostkowych robót (Rg zł, Kp %, Z % ) określonych w ofercie, w oparciu o odpowiednie normy zawarte w katalogach nakładów rzeczowych (KNR) stosowanych w budownictwie. W przypadku braku odpowiedniej normy w w/w katalogach, rozliczenie danych robót będzie odbywało się na podstawie kalkulacji własnej wykonawcy, akceptowanej przez strony. a) Zasadnicze rozliczenie materiałów będzie się odbywało w oparciu o faktyczne ceny zakupu, powiększone o koszty transportu i zakupu w wysokości 10%. Zamawiający może żądać przedłożenia faktur zakupu na użyte materiały. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonywał zakupu materiałów w miejscowych lub okolicznych hurtowniach. W przypadku materiałów zakupionych gdzie indziej, ceny tych materiałów nie mogą być wyższe niż w hurtowniach miejscowych lub okolicznych. b) W przypadku gdy Wykonawca będzie posiadał materiały własne, zakupione wcześniej, ceny rozliczanych i wbudowanych materiałów nie mogą być wyższe niż określone w ppkt. 3.3.1. lit. a) c) Ryczałtowy koszt dojazdu oraz transportu materiałów w miejsce przeznaczenia ustala się w wysokości 25 zł. bez podatku VAT. d) Koszt dojazdu do miejscowości poza Goleniowem, kilometry liczone od siedziby Zamawiającego, ( Kd = ....zł/km) będzie rozliczany według stawki określonej przez Wykonawcę w ofercie. 3.3.2. W przypadku gdy zakres przewidzianych do wykonania robót nie będzie się mieścił w pojęciu „małych robót", a Zamawiający zleci wykonanie tych robót w ramach odrębnej umowy, wynagrodzenie będzie następowało po wykonaniu prac kosztorysem powykonawczym na zasadach określonych w ppkt. 3.1. 3.3.3. Brak reakcji na zgłoszenie o powstaniu awarii bądź zagrożenia oraz o konieczności wykonania robot małych lub reakcja w czasie dłuższym niż 2 godziny dla awarii i 24 godziny dla roboty małej, skutkować będzie naliczeniem kar umownych oraz wykonaniem zastępczym przedmiotowej usługi na koszt Wykonawcy 3.4. Roboty budowlane winny być wykonywane zgodnie z przepisami i zasadami BHP, przepisami przeciwpożarowymi, sztuką budowlaną i technologią zawartą w Polskich Normach dotyczących budownictwa mieszkaniowego, z zapewnieniem sprzętu, materiałów i potencjału ekonomicznego wykazanego przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumenty dotyczące używanych materiałów, w szczególności w atesty potwierdzające dopuszczenie do obrotu. 3.5. W razie stwierdzenia objawów świadczących o występowaniu zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności zagrożenia katastrofą budowlaną, pożarem, wybuchem, porażeniem prądem elektrycznym albo zatruciem gazem osoby wykonujące roboty budowlane są obowiązane niezwłocznie zabezpieczyć miejsce występowania zagrożenia oraz powiadomić odpowiednie służby i zgłosić ten fakt Zamawiającemu. 3.6. W przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń, np. pożaru, wybuchu Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby (Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Gazowe, itp.) i kierownika działu techniczno-inwestycyjnego GTBS oraz niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze zgodnie z zasadami BHP i ochrony przeciwpożarowej. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek współpracy ze służbami, do czasu przybycia na miejsce zdarzenia przedstawiciela Działu Technicznego GTBS. 3.7. Wykonawca dołącza podpisany protokół powykonawczy do faktury za wykonaną robotę budowlaną. Faktura musi być opisana na jakiej podstawie zrealizowano usługę – numer i data umowy. 3.8. Wykonawca zobowiązany jest do: a) Realizacji robót będących przedmiotem umowy zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową oraz z materiałów własnych zakupionych przez siebie. b) Realizacji robót będących przedmiotem umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, technologii, norm i warunków technicznych. c) Zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz utrzymania stanu technicznego i prawidłowości oznakowania miejsca realizacji robót przez cały czas ich trwania. d) Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania terminów wykonywania robót zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, jak również do zawiadomienia użytkowników obiektów w których będą prowadzone roboty o ewentualnych utrudnieniach wynikających z prowadzonych robót, wyłączeniach urządzeń, nośników energii, dopływu wody – z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych). Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe z braku właściwego powiadomienia. e) Używania własnych narzędzi, sprzętu i materiałów do wykonywania robót oraz zapewnienia we własnym zakresie transportu materiałów, narzędzi i sprzętu do miejsca wykonywania robót. f) Bieżącego utrzymania porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz kompleksowego uprzątnięcia miejsc wykonywania robót po ich zakończeniu wraz z wywozem wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizowanych robót z zapewnieniem ich utylizacji. g) Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z poźn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). 3.9. Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie chce powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem przez wykonawcę nazw firm podwykonawców. Jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części robót podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 4 do SIWZ. 3.10. Na cały przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót i podpisanego (bez uwag) protokołu odbioru. Okres rękojmi zgodnie z zapisami art. 568 Kodeku cywilnego będzie równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45453000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w miesiącach: 12


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe Informacje dodatkowe Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie: Oświadczenia własnego, o którym mowa w punkcie 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 tys. zł. 2.Zobowiązanie Wykonawcy złożone w Formularzu Ofertowym, że w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy (w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty) przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 tys. zł. Z treści polisy (lub innego dokumentu) musi jasno wynikać, że jest to OC Deliktowa i OC Kontraktowa.
Informacje dodatkowe Informacje dodatkowe Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowalne lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) – 22) ustawy Pzp. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia tj., że w okresie ostatnich 5 - ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) co najmniej dwóch robót budowlanych podobnych do przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony jeśli Wykonawca wykaże wykonanie (zakończenie) co najmniej dwóch robót remontowych ogónobudowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej o wartości brutto minimum 50 tys. każda. Wykonawca nie może sumować wartości kilku ww. robót dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) minimum jedna osoba, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U 2016 poz. 290 ze zm.), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 ze zm.) oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2014 poz. 1946).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Pzp. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innych podmiotów, na których polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnił.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ spełniających wymagania określone w punkcie 5.3., wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Z wykazu ma wynikać, że że wykonawcy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane podobne do przedmiotu zamówienia. Za robotę podobną Zamawiający uzna, zakończoną robotę remontową ogólnobudowlaną w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zamieszkiwania zbiorowego lub użyteczności publicznej, o wartości brutto min. 50 tys. zł. każda. Wykonawca nie może sumować wartości kilku ww. robót dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. 2) Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy. 3. Pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca będzie polegał celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu- jeżeli dotyczy. 4. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 tys. zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Formularz ofertowy przygotowany dla zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, 3.Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ; 4.Wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ, jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części robót podwykonawcy. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. UWAGA! Każdy Wykonawca, który złoży ofertę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informację należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena oferty

60

doświadczenie osób

30

licza pracownikow

10


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w tym paragrafie: 1.1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne, dokonać takich zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części określonych w zamówieniu, jeżeli uzna, że są one niezbędne do uzyskania celu oznaczonego w Umowie, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: a) zmniejszyć ilość robót, b) pominąć poszczególne roboty, 1.2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, co może nastąpić m.in. w przypadku: a) wystąpienia opóźnienia w uzyskaniu uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi(np. zarządca drogi, sieci infrastruktury techn., organ administracji publicznej, itp.), za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, b) niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonywania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np. brak możliwości dostania się do lokalu z uwagi na brak udostępnienia lokalu przez najemcę/właściciela, pomimo podjęcia przez Wykonawcę próby ustalenia z lokatorem/właścicielem terminu udostępnienia lokalu. O zaistnieniu takiej sytuacji Wykonawca niezwłocznie zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie, przesyłając mu jednocześnie dowód podjęcia działań mających na celu udostępnienie lokalu lub innego miejsca niezbędnego do realizacji robót. W takim wypadku wydłużenie terminu realizacji umowy nastąpi o liczbę dni trwania obiektywnej przeszkody w zrealizowaniu zamówienia. c) niemożności realizacji robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, e) siły wyższej oraz warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, f) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, konieczność realizacji robót zamiennych, itp. g) zmiany osobowe – zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego, h) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące opóźnieniem lub uniemożliwiające prowadzenia prac. 1.3. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w następujących przypadkach: a) Zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), przy czym ceny netto określone w ofercie i umowie pozostaną niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3. Strony ustalają, że wszystkie zmiany postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 23/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 08.12.2016.21.40.26_ogloszenie.doc 2016-12-08 21:40:26 94,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 08.12.2016.21.40.37_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-12-08 21:40:37 85,0KB 107 razy
2 09.12.2016.07.27.36_POPRAWIONE_roboty_male.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-12-09 07:27:36 267,5KB 101 razy
Wynik postępowania
1 30.12.2016.12.16.45_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.doc 2016-12-30 12:16:45 34,5KB
Udzielenie zamówienia
1 02.01.2017.13.29.49_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2017-01-02 13:29:49 43,5KB
Informacja z otwarcia ofert
1 23.12.2016.10.31.43_Informacja_z_otwarcia_ofert.doc 2016-12-23 10:31:43 34KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiktor Lewandowski 08-12-2016 21:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Wiktor Lewandowski 02-01-2017 13:30