Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Remont - modernizacja poszycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Szarych Szeregów 9 w Goleniowie, na działce nr 342/7, obręb geodezyjny nr 5, zgodnie z SIWZ i dokumentacją techniczną.

Goleniów: Remont - modernizacja poszycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Szarych Szeregów 9 w Goleniowie, na działce nr 342/7, obręb geodezyjny nr 5, zgodnie z SIWZ i dokumentacją techniczną.
Numer ogłoszenia: 249540 - 2012; data zamieszczenia: 13.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Wincentego Witosa 7/12, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4182851, faks 091 4185218.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.goleniow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: art.3 ust.1 pkt. 5a Pzp..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont - modernizacja poszycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Szarych Szeregów 9 w Goleniowie, na działce nr 342/7, obręb geodezyjny nr 5, zgodnie z SIWZ i dokumentacją techniczną..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi remont - modernizacja pokrycia dachu z gontów bitumicznych na pokrycie blachą dachówkową na istniejącym pokryciu wraz z wykonaniem ław kominiarskich oraz robotami towarzyszącymi, na budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Szarych Szeregów 9 w Goleniowie, na działce nr 342/7, obręb geodezyjny nr 5. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:1) oczyścić i zmyć podłoże z papy - m2 776,00 2) zagruntować podłoże natryskowo śr. biologicznie czynnym - m2 776,00 3) rozebrać rynny z blachy - mb 67,00 4) rozebrać obróbki blacharskie - m2 132,60 5) zamontować membranę dachową- m2 776,00 6) łacenie dachu - m2 776,00 7) pokrycie dachu blachodachówką - m2 776,00 8) montaż gąsiorów z blachy powlekanej - mb 63,00 9) demontaż i ponowny montaż okien połaciowych - szt. 7,00 10) montaż różnych obróbek blacharskich - m2 14,00 11) montaż różnych obróbek blacharskich - mb 124,00 12) montaż rynien z tworzyw sztucznych - mb 92,00 13 montaż rur spustowych jw. - mb 24,00 14) rusztowania ramowe przyścienne - m2 1550,00 oraz inne roboty konieczne do wykonania zamówienia.Oznaczenie zgodnie z CPV: Kod CPV: 45261211-6. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa robót, która jest załącznikami niniejszej SIWZ. Przedmiary robót zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i mogą być tylko elementem pomocniczym do sporządzenia oferty. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności zaproponowanych zamienników. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie oferent. Zakres rzeczowy zadania i składanej oferty, szczegółowo określony przez projekt budowlany, ma być zgodny z niniejszą specyfikacją i obejmować również : · wszystkie prace i obowiązki wykonawcy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia objętego projektem budowlanym. Ponadto zakres rzeczowy zadania i składanej oferty obejmuje również załatwienie wszystkich formalności związanych z rozpoczęciem robót. Urządzenie terenu robót i wszystkie koszty z tym związane znajdują się po stronie oferenta - wykonawcy robót. Oferent na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, winien obejrzeć miejsce robót oraz jego okolice i zebrać wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty. Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi przepisami. W/w dokumenty wykonawca, który wygra przetarg musi dostarczyć przy odbiorze końcowym zadania. Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych we własnym zakresie i na swój koszt zrealizuje pełne ubezpieczenie budowy na okres realizacji budowy, a w tym od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej spowodowanego działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmującej m.in. ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa osób upoważnionych do przebywania na placu budowy, osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na placu budowy, a także od zniszczeń robót objętych umową, materiałów i sprzętu oraz innego mienia podczas budowy - dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.12.11-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferent musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez przedłożenie wymaganych w SIWZ dokumentów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej zgodnej (lub podobnej w technologii) z opisem robót zawartym w dokumentacji projektowej pn. Modernizacja pokrycia dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym - pkt. 2. Opis robót modernizacyjnych oraz o wartości wykonanych robót co najmniej 180,00 tys. zł.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: Oferent musi udokumentować, że dysponuje albo będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferent musi udokumentować posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz Oferta, łącznie z tabelą cen poszczególnych elementów robót, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 1.3. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 - 3 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 2.1. Zmiany technologiczne, w szczególności: a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, b) wymienione w pkt. 3, 4 i 5 wzoru umowy w przypadku zaistnienia tych okoliczności. 2.2. Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego. 3.Pozostałe zmiany a) zmiana obowiązującej stawki VAT: - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę, b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w lit d). d) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 K.c. z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 k.s.h. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) : a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs.goleniow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o ul. W. Witosa 7 w Goleniowie, pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o ul. W. Witosa 7 w Goleniowie, pokój nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2012-07-13 09:18:31 46,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zal_siwz.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 09:20:04 1,3MB 104 razy
2 SIWZ_-_REMONT_POSZYCIA_DACHU_-_SZ.Szeregow_9.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 09:21:16 181,5KB 190 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zapytania_i_Wyjasnienie_I_do_SIWZ_-_Internet.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-07-20 21:11:28 50,5KB
Wynik postępowania
1 wybor_oferty.doc 2012-08-09 08:13:40 27,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiktor Lewandowski 13-07-2012 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Wiktor Lewandowski 09-08-2012 08:13