Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem do zbiornika w miejscowości Białuń nr 60, gmina Goleniów 30 m3 (30 000 litrów) oleju opałowego w sezonie grzewczym w roku 2011

Goleniów: Wspólnota Mieszkaniowa Białuń 60. Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem do zbiornika w miejscowości Białuń nr 60, gmina Goleniów 30 m3 (30 000 litrów) oleju opałowego w sezonie grzewczym w roku 2011.
Numer ogłoszenia: 399752 - 2010; data zamieszczenia: 08.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Wincentego Witosa 7/12, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4182851, faks 091 4185218.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.goleniow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: art. 3 ust. 1 pkt. 5a Pzp.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Białuń 60. Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem do zbiornika w miejscowości Białuń nr 60, gmina Goleniów 30 m3 (30 000 litrów) oleju opałowego w sezonie grzewczym w roku 2011..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z transportem i rozładunkiem do zbiornika w miejscowości Białuń nr 60 (ok. 9 km od Goleniowa), 30 m3 (30 000 litrów) oleju opałowego odpowiadającego warunkom technicznym Polskiej Normy PN-C-96024:2001 dla 1 dcm3 (1 litr) o następujących parametrach i wartościach: Lp. Parametr Wartość 1 Gęstość w temp. 15º C nie większa niż 0,860 g/ml 2 Wartość opałowa - nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg 3 Temperatura zapłonu - nie mniejsza niż + 56º C 4 Lepkość kinematyczna w temp. 20º C - nie większa niż 6,00 mm/s 5 Skład frakcyjny 6,00 mm/s a do temp. 250º C destyluje - nie więcej niż 65% v/v b do temp. 350º C destyluje - nie więcej niż 85% v/v 6 Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej - nie większa niż 0,3% m/m 7 Zawartość siarki - nie większa niż 0,10% m/m 8 Zawartość wody - nie większa niż 200 mg/kg 9 Zawartość stałych ciał obcych - nie większa niż 24 mg/kg 10 Pozostałość po spaleniu - nie większa niż 0,01% m/m.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Celem spełnienia warunku zawartego art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca musi wykazać, iż: a)jest umieszczony we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej , b)posiada koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi, Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnił.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Celem spełnienia warunku zawartego art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca musi wykazać, iż: a)posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym niniejszemu zamówieniu - poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Celem spełnienia warunku zawartego art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca musi wykazać, iż: a)dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym potrzebnym do wykonania zamówienia- poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Celem spełnienia warunku zawartego art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca musi wykazać, iż: a)dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Celem spełnienia warunku zawartego art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca musi wykazać, iż: a)znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia- poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs.goleniow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Białuń 60, tj : Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ulica Wincentego Witosa 7, 72-100 Goleniów, pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ulica Wincentego Witosa 7, 72-100 Goleniów, pokój nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Wspolnota_Mieszkaniowa_Bialun_60.doc 2010-12-08 09:55:11 46,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zalaczniki_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-12-08 09:55:11 50,3KB 86 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_internet_i_tablica_ogA_oszen.doc 2010-12-17 10:02:06 23KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiktor Lewandowski 08-12-2010 09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Wiktor Lewandowski 17-12-2010 10:02