Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprzątanie i utrzymanie w czystości wnętrz budynku oraz terenu zewnętrznego budynku stanowiącego własność Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Goleniowie położonego przy ulicy Mikołajczyka 34a,b

Sprzątanie i utrzymanie w czystości wnętrz budynku oraz terenu zewnętrznego budynku stanowiącego własność Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Goleniowie położonego przy ulicy Mikołajczyka 34a,b
Numer ogłoszenia: 151949 - 2013; data zamieszczenia: 29.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Wincentego Witosa 7/12, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4182851, faks 091 4185218.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.goleniow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: art.3 ust.1 pkt. 5a Pzp..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie i utrzymanie w czystości wnętrz budynku oraz terenu zewnętrznego budynku stanowiącego własność Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Goleniowie położonego przy ulicy Mikołajczyka 34a,b.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku i terenu wokół budynku przy ul. Mikołajczyka 34 a, b w Goleniowie. Charakterystyka budynku: Ilość klatek - 2 szt. Ilość kondygnacji - 5 Ilość okien : na klatkach schodowych - 8 szt. Ilość drzwi: wiatrołap - przeszklony ( drzwi zewnętrzne i wewnętrzne) - 4 szt. wejściowe do piwnic: - 4 szt. Podłoga kl. schodowych - terakota, Ściany kl. schodowych - lamperia olejna Podłoga korytarzy piwnicznych - posadzka cementowa Zakres usługi obejmuje: A) Sprzątanie codzienne we wszystkie dni robocze i soboty (z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych) pomieszczeń przeznaczonych do ogólnego użytku jak : klatki schodowe, korytarze piwniczne : - usuwanie: zamiatanie, zbieranie odpadów i innych nieczystości z klatek schodowych - codziennie - usuwanie pajęczyn ze ścian, sufitów klatek schodowych - na bieżąco, - mycie wewnętrznych parapetów, poręczy ( balustrad), włączników na klatkach schodowych - raz w tygodniu, - mycie podłóg klatek schodowych - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu lub w miarę potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego wynikających z warunków atmosferycznych, - czyszczenie lamperii - w miarę potrzeb nie rzadziej niż 1 x na pół roku, - mycie okien na klatkach schodowych nie rzadziej niż dwa razy w roku w terminach ustalonych przez Zamawiającego ( nadzorujących). - mycie zewnętrznych i wewnętrznych oszklonych drzwi wejściowych do klatek schodowych - według potrzeb - usuwanie : zamiatanie, zbieranie odpadów i innych nieczystości z korytarzy piwnicznych - raz w tygodniu - mycie podłóg korytarzy piwnicznych - raz na pół roku - usuwanie pajęczyn ze ścian, sufitów korytarzy piwnicznych -w miarę potrzeb - mycie drzwi wejściowych prowadzących do piwnic - raz w tygodniu lub w razie wystąpienia takiej konieczności W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany częstotliwości sprzątania pomieszczeń B) Sprzątanie we wszystkie dni robocze włącznie z sobotami niezabudowanej części nieruchomości tj. ciągów pieszych - chodników, przyległych do budynku schodów, parkingu i dróg dojazdowych: - zamiatanie i usuwanie odpadów i innych nieczystości z chodników, przyległych do budynku schodów, parkingu i dróg dojazdowych wraz z usunięciem śmieci do kontenera - raz dziennie do godz. 14.00 oprócz niedzieli i świąt - oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota, usuwanie gołoledzi z ciągów komunikacyjnych i chodników położonych wzdłuż nieruchomości i schodów przyległych do nieruchomości- codziennie we wszystkie dni tygodnia (również niedziele i święta) do godz. 7.00 rano w przypadku powtórnych opadów śniegu czynność należy wykonać jeszcze co najmniej 2 razy w ciągu dnia. Posypywanie piaskiem w razie wystąpienia takiej konieczności. - usuwanie śniegu i oblodzeń z wewnętrznych dróg i parkingu ( bez wywozu śniegu i lodu) niezwłocznie w razie wystąpienia takiej konieczności i posypywanie piaskiem w razie wystąpienia takiej konieczności, - pielęgnowanie zieleńców, grabienie i usuwanie liści na terenie nieruchomości nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. Teren zewnętrzny przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Chodniki i parking - polbruk. Informacje dodatkowe. 1. Bezzwłoczne zawiadomienie Zamawiającego i właściwych służb technicznych o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu instalacji i urządzeń technicznych oraz podejmowanie doraźnych środków niezbędnych do ochrony mieszkańców przed niebezpiecznymi dla życia i mienia mieszkańców skutkami, 2. Dbałość o należyty stan sprzętu przeciwpożarowego i narzędzi pomocniczych przeznaczonych do utrzymania porządku i czystości oraz zbiorników do gromadzenia odpadów i zawiadomienie Zamawiającego o konieczności ich wymiany. 3. Zawiadomienie Zamawiającego o rażących i uporczywych wypadkach naruszania przez mieszkańców regulaminu porządku domowego. 4. Bezzwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o stwierdzonych faktach nie wywożenia nieczystości z pojemników - kontenerów. 5. Usuwanie z budynków ogłoszeń, plakatów, afiszy, napisów, i rysunków umieszczonych bez zgody Zamawiającego oraz usuwanie zdezaktualizowanych ogłoszeń umieszczonych przez Zamawiającego na budynkach nie później niż dwa dni po upływie terminu. 6. Doręczanie korespondencji wychodzącej od Zamawiającego dla mieszkańców obsługiwanych nieruchomości oraz zgłoszenie się w siedzibie Zamawiającego po odbiór korespondencji na każdorazowe wezwanie. 7. Przez odśnieżanie rozumie się wykonanie czynności związanych z usunięciem śniegu i lodu - w sposób i terminie umożliwiającym bezpieczne korzystanie z terenu zamawiającego przez pieszych i pojazdy. 8. Wykonawca dokonuje ww. czynności przy użyciu własnego sprzętu oraz zakupuje na własny koszt środki czystości, konserwacji i dezynfekujące. 9. W okresie zimowym wykonawca zapewnia we własnym zakresie środki (oprócz piasku) umożliwiające utrzymanie ciągów komunikacyjnych w stanie zapewniającym bezpieczeństwo poruszania się pieszych i pojazdów. Zastosowane środki (rodzaj oraz sposób użycia) nie mogą naruszać obowiązujących norm. 10. Potrzebę wykonania konkretnej czynności zgłasza wykonawcy kierownik Zamawiającego lub działający z jego upoważnienia pracownik : - Kierownik Działu Administracyjnego - Anna Grycz - Mariola Zaczkiewicz Oferent na swoją odpowiedzialność i ryzyko winien obejrzeć miejsce świadczenia usług i zebrać wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.91.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferenci muszą wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz że spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez przedłożenie wymaganych w SIWZ dokumentów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferenci muszą udokumentować ,że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej jedną usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia. Wartość usługi nie może być mniejsza niż 1.500,00 zł brutto miesięcznie. Wykonawca może sumować ilości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej z tym, że wartość najtańszej usługi nie może być niższa niż 500,00 zł brutto miesięcznie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferent musi udowodnić, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 50 tys. zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz Oferta stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs.goleniow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. W. Witosa 7 w Goleniowie, pokój nr 13...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. W. Witosa 7 w Goleniowie, pokój nr 7..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 29.07.2013.13.15.38_ogloszenie.doc 2013-07-29 13:15:38 41,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_budynek_mikolajczyka_34_a_,b.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-07-29 13:17:06 233,5KB 161 razy
2 zalaczniki_do_siwz_mikolajczyka.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-07-29 13:17:06 635,7KB 126 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 31.07.2013.07.48.35_zapytanie_o_powierzchnie.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-07-31 07:48:35 24KB
2 01.08.2013.20.05.42_wyjasnienia.PDF Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 20:05:42 814,9KB
Wynik postępowania
1 28.08.2013.19.25.28_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_34.doc 2013-08-28 19:25:28 21,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiktor Lewandowski 29-07-2013 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Wiktor Lewandowski 20-09-2013 19:18