Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wymiana indywidualnych, kompaktowych ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych należących do Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Goleniowie

Wymiana indywidualnych, kompaktowych ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych należących do Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Goleniowie
Numer ogłoszenia: 305176 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Wincentego Witosa 7/12, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4182851, faks 091 4185218.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.goleniow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: art.3 ust.1 pkt. 5a Pzp..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana indywidualnych, kompaktowych ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych należących do Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Goleniowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana kompletnych ciepłomierzy kompaktowych, którym upłynął okres legalizacji, w lokalach mieszkalnych przy ulicy: Szarych Szeregów 7 - 36 szt. w lokalach mieszk., Szarych Szeregów 9 - 36 szt. w lokalach mieszk., Szarych Szeregów 11 - 32 szt. na klatce schodowej, Szarych Szeregów 13 - 32 szt. na klatce schodowej, Szarych Szeregów 15 - 32 szt. na klatce schodowej, Szkolna 40 - 48 szt. w lokalach mieszkalnych. Razem ilość ciepłomierzy - 216 szt. Zgodnie z warunkami niniejszej SIWZ oraz w zakresie: - dokonanie odczytu ciepłomierza (numer i stan) przed demontażem, - zdemontowanie ciepłomierza, - wymiana uszczelek, - dostawa i zamontowanie nowych ciepłomierzy, - dokonanie odczytu (numer i stan) ciepłomierzy po zamontowaniu, - oplombowanie ciepłomierzy (plomba zostanie zakupiona przez Wykonawcę), - przeczyszczenie sitek na śrubunkach w przypadku, gdy przepływomierz stoi w okresie trwania gwarancji - sporządzenia protokołu z wymiany ciepłomierza, w którym powinno umieścić się następujące informacje: adres lokalu, lokalizację ciepłomierza, numer ciepłomierza zdemontowanego, stan ciepłomierza zdemontowanego, data demontażu, numer ciepłomierza zamontowanego, stan ciepłomierza zamontowanego, data zamontowania oraz numer plomby. 2. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Ogólny zakres robót, do których zobowiązany jest Wykonawca: a) demontaż i zagospodarowanie ( utylizacja ) we własnym zakresie ciepłomierzy istniejących - kompaktowe LQM-III-K Apator z przepływomierzem wirnikowym JS 90-1,5-NE , PoWoGaz b) montaż fabrycznie nowych (z aktualną cechą legalizacyjna), kompletnych ciepłomierzy kompaktowych, w tym przelicznika, przetwornika przepływu i dwóch czujników temperatury, na powrocie i zewnętrznego na zasilaniu, o przepływie nominalnym równym Qn 0,6 m3 / h DN 15 (lub równoważne z dyrektywą o przyrządach pomiarowych - MID). - z możliwością ponownej legalizacji, - z możliwością zamontowania w pionie i w poziomie, - spełniających wymogi metrologiczne i posiadające fabryczne zabezpieczenia przed rozebraniem urządzenia, - odpornych na działanie silnego zewnętrznego pola magnetycznego i wysokiej temperatury, - posiadających zatwierdzenie Głównego Urzędu Miar lub MID, - posiadających pełną zamienność części, łatwość naprawy i regulacji, 4. Sporządzenie protokołu z wymiany ciepłomierzy według poniższego wzoru zamieszczonego w SIWZ (narastająco zgodnie z numeracją mieszkań). 5. Przed podjęciem robót w budynku wykonawca winien poinformować lokatorów o terminie i zakresie wykonywanych prac, poprzez wywieszenie informacji na klatkach schodowych w budynkach. 6. Ciepłomierze winny być zamontowane zgodnie z PN-B-10720:1998r. i winny spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 21.12.2007r w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze ....

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51.21.00.00-7, 38.55.00.00-5, 38.42.10.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferenci muszą wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz że spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez przedłożenie wymaganych w SIWZ dokumentów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferenci muszą udokumentować, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, określonym w cz. 3 SIWZ, tj. wykaże się dostawą i montażem w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych co najmniej 50 ciepłomierzy, z załączeniem dowodów określających, że wykazane usługi zostały wykonane w sposób należyty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 100 tys. zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony formularz Oferta, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs.goleniow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z W. Witosa 7 w Goleniowie, ul. W. Witosa 7, 72-100 Goleniów, pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Goleniowie, ul. W. Witosa 7, 72-100 Goleniów, pokój nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 31.07.2013.18.07.18_ogloszenie_cieplomierze.doc 2013-07-31 18:07:18 37,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 31.07.2013.18.07.18_SIWZ_-_WYM._CIEPA_..doc Po terminie otwarcia ofert 2013-07-31 18:07:18 165,5KB 156 razy
2 31.07.2013.18.07.59_zalaczniki_siwz_cieplomierze.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-07-31 18:07:59 47,3KB 137 razy
3 31.07.2013.18.08.23_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-31 18:08:23 60,9KB 41 razy
Wynik postępowania
1 22.08.2013.19.40.42_Zawiadomienie.doc 2013-08-22 19:40:42 31,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiktor Lewandowski 31-07-2013 18:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Wiktor Lewandowski 22-08-2013 19:40