Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprzątanie pomieszczeń biurowych i zaplecza socjalnego w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wincentego Witosa 7 w Goleniowie.

Goleniów: Sprzątanie pomieszczeń biurowych i zaplecza socjalnego w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wincentego Witosa 7 w Goleniowie.
Numer ogłoszenia: 354504 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Wincentego Witosa 7/12, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4182851, faks 091 4185218.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: art.3 ust.1 pkt. 5a Pzp..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie pomieszczeń biurowych i zaplecza socjalnego w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wincentego Witosa 7 w Goleniowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i zaplecza socjalnego w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wincentego Witosa 7 w Goleniowie. Informacje ogólne: 1. Ogólna powierzchnia do sprzątania - 574,50 m2 w tym: a) budynek biurowy - 288,74 m2 obejmujący: - korytarz (terakota , wycieraczka dywanowa) - 39,10 m2 - 16 pokoi ( w tym:: 7 pokoi wykładzina + terakota, 9 pokoi wykładzina) - 244,26 m2 - toaletę (glazura, terakota) - 5,38 m2 b) budynek socjalny - 285,76 m2 obejmujący : - 2 świetlice (terakota)- 110,01 m2 - 2 zaplecza kuchenne (terakota)- 34,76 m2 - 2 toalety (glazura, terakota)- 5,59 m2 - korytarz (dotyczy kl. schodowej, terakota) : parter - 75,41 m2, piętro - 30,65 m2 - kl. schodowa ( schody, terakota płytki) - 29,34 m2 - powierzchnie oszklone (ogółem): okna otwierane i uchylne - 92,27 m2 okna nieotwieralne - 11,44 m2 - wykaz drzwi i okien w sztukach (ogółem): okna - 23 (swie +kuch)+ 22 biuro ( wc +sek) + 2 kl sch drzwi wewnętrzne oszklone - 4 szt. drzwi wewnętrzne pełne -17 szt. drzwi wewnętrzne drewniane otwierane ( wykorzystywane do podziału świetlic) - 1 szt. drzwi wewnętrzne wahadłowe - 1 szt. ścianka częściowo oszklona - 1 szt. drzwi zewnętrzne szklone - 3 szt. drzwi zewnętrzne pełne -1 szt. Zakres usług: A. Budynek biurowy. Czynności wykonywane 1 x dziennie i w miarę potrzeb: 1. odkurzanie powierzchni podłóg ( wykładziny i płytki), 2. zamiatanie podłóg (terakota), 3. zmywanie powierzchni podłóg (terakota), 4. utrzymanie czystości zewnętrznych powierzchni mebli, ścieranie kurzu z blatów biurek, półek, stołów, parapetów (wewnętrznych) i szaf biurowych, listew ściennych, 5. odkurzanie mebli tapicerowanych, przecieranie krzeseł i krzeseł skóropodobnych, 6. wycieranie aparatów telefonicznych, ksero, drukarek i niszczarek, 7. opróżnianie koszy o pojemności do 35 l - szt.21 i pojemników niszczarek o pojemności do 60 l. - szt.3, wymiana worków foliowych 8. wynoszenie śmieci do miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego (do zewnętrznych pojemników na odpady) 9. omiatanie pajęczyn z sufitów i ścian - ( w miarę potrzeb) 10. mycie zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni drzwi wszystkich drzwi ( w tym częściowo przeszklonej ścianki), klamek, szyb, ościeżnic w drzwiach - (w miarę potrzeb) 11. czyszczenie włączników oświetlenia ( w miarę potrzeb) 12. mycie, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń higieniczno -sanitarnych- toaleta: usuwanie rdzy, kamienia i zacieków ( sedes i deska sedesowa, umywalka i armatura, czyszczenie glazury, mycie i dezynfekowanie powierzchni podłogowej , 13. czyszczenie luster, Czynności wykonywane cyklicznie: 1. wycierania na mokro grzejników - 1 x miesiącu 2. mycie okien wraz z ramami i ościeżnicami, parapetami zewnętrznymi i żaluzjami - 1 x na pół roku 3. mycie kloszy sufitowych - 1 x na pół roku B.Budynek socjalny. Czynności wykonywane 1 x w tygodniu i według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. a) Świetlice: 1. odkurzanie zamiatanie całej powierzchni podłóg 1 x w tygodniu (w okresie od lutego do 31 marca ), i według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, 2. zmywanie powierzchni podłóg 1 x w tygodnie ( w okresie od lutego do 31 marca ), i według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, 3. czyszczenie blatów stołów, parapetów wewnętrznych 1 x w tygodnie (w okresie od lutego do 31 marca ), i według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, 4. odkurzanie mebli tapicerowanych ( wypoczynek, krzesła), przecieranie krzeseł skóropodobnych - 1 x w tygodnie (w okresie od lutego do 31 marca ), i według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, 5. mycie oraz dezynfekcja urządzeń higieniczno-sanitarnych w toaletach 1 x w tygodniu (w okresie od lutego do 31 marca ), i według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, 6. mycie płytek podłogowych w toaletach 1 x w tygodniu (w okresie od lutego do 31 marca ), i według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, 7. czyszczenie glazury w toaletach według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego 8. czyszczenie luster, 9. sprzątanie w pomieszczeniach kuchennych ( tj. odkurzanie(zmiatanie) i zmywanie podłóg, mycie blatów, zlewów i armatury, oraz urządzeń kuchennych) - według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego 10. mycie zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni drzwi (wewnętrznych drewnianych i zewnętrznych metalowych), klamek, szyb, ościeżnic w drzwiach - w miarę potrzeb 11. omiatanie pajęczyn z sufitów i ścian - w miarę potrzeb Czynności wykonywane cyklicznie: 1. mycie okien wraz z ramami i ościeżnicami i parapetami zewnętrznymi - 2 x w roku b) klatka schodowa: Czynności wykonywane codziennie i w miarę potrzeb: 1. zamiatanie i mycie podłóg (terakota), 2. zmywanie podłóg, 3. zamiatanie i mycie progu zewnętrznego ( płytki mrozoodporne) 4. czyszczenie balustrady chromowanej, 5. omiatanie pajęczyn z sufitów i ścian - ( w miarę potrzeb) 6. mycie powierzchni drzwi, klamek (do archiwum) - w miarę potrzeb, 7. mycie zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni drzwi (zewnętrzne i wewnętrzne), klamek, szyb -w miarę potrzeb, 8. czyszczenie parapetów wewnętrznych Czynności wykonywane cyklicznie: 1. mycie okien wraz z ramami i ościeżnicami i parapetami zewnętrznymi - 2 x w roku. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług do : - wykonywania prac z zachowaniem należytej dbałości o pozostający w jego dyspozycji sprzęt i wyposażenie Zamawiającego, zabrania się wynoszenia na zewnątrz sprzętu należącego do Zamawiającego, - nie dopuszczania osób trzecich do przebywania w pomieszczeniach Zamawiającego w czasie wykonywania usługi (nie dotyczy pracowników zamawiającego), - podporządkowania się regulaminom i zarządzeniom Zamawiającego - podporządkowanie się zaleceniom pracowników Zamawiającego odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, - bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, także po zakończeniu realizacji umowy. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub stanowi informację jawną, publiczną opublikowana przez Zamawiającego. - wykonywania usług z należytą starannością, zgodnie z wymogami Zamawiającego, - Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów p. pożarowych i bhp podczas wykonywania przedmiotu zamówienia oraz do zgłaszania przedstawicielom Zamawiającego wszelkich uszkodzeń i awarii stwierdzonych podczas pracy. - Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną za szkody powstałe w związku z realizację usług oraz wskutek działań innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Informacje dodatkowe: 1. Utrzymanie czystości w obiektach Zamawiającego będzie wykonywane przez Wykonawcę jego sprzętem i środkami chemii gospodarczej niezbędnymi do wykonania usługi sprzątania, dostosowanymi do rodzaju czyszczonej powierzchni. Środki chemii gospodarczej stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne atesty ( atest Państwowego Zakładu Higieny musi odpowiadać Polskim normom), ważny termin przydatności , o jakości nie gorszej niżą charakteryzują się środki typu: domestos, cif, cilit, clin, pronto lub równoważnymi. Środki chemii gospodarczej i worki na śmieci Wykonawca zakupuje na własny koszt. 2. Zamawiający zapewnia środki higieniczne takie jak: mydło w płynie, odświeżacze powietrza, kostki w.c., papier toaletowy, ręczniki papierowe i uzupełnia pojemniki zainstalowane w toaletach w w/w środki higieniczne. 3. Zamawiający we własnym zakresie dokonywać będzie czyszczenia sprzętu komputerowego. 4. Zmawiający zapewni Wykonawcy bezpłatne miejsce do przechowywania środków chemii gospodarczej, worków na śmieci, narzędzi i urządzeń potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz udostępni Wykonawcy nieodpłatnie źródła poboru wody i energii elektrycznej do wykonywania przedmiotu zamówienia. 5. Zabrania się wprowadzania na teren Spółki osób trzecich. 6. Sprzątanie pomieszczeń odbywać się będzie codziennie w dni robocze poza godzinami pracy spółki tj. od godz. 16 w poniedziałki i od godziny 15.00 w pozostałe dni robocze( od wtorku do piątku), z wyjątkiem świetlic wraz z zapleczem kuchenno-sanitarnym, które należy sprzątać raz na dwa tygodnie z według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. 7. W sytuacjach wyjątkowych Zamawiający zastrzega sobie prawo, do wezwania wykonawcy do świadczenia usług w innych niż ustalone w ppkt. 7 pkt. 3.3.4 SIWZ godzinach. 8. Po zakończeniu pracy należy zamknąć okna, wyłączyć wszelkie urządzenia elektryczne z gniazdek, wyłączyć oświetlenia oraz pozakręcać krany, zamknąć wszystkie pomieszczenia podlegające sprzątaniu. Oferent na swoją odpowiedzialność i ryzyko, winien obejrzeć miejsce świadczenia usług i zebrać wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty...

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.91.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 23.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferenci muszą wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz że spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez przedłożenie wymaganych w SIWZ dokumentów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferenci muszą udokumentować ,że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej jedną usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia. Wartość usługi nie może być mniejsza niż 1.500,00 zł brutto miesięcznie. Wykonawca nie może sumować ilości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferent musi udowodnić, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 50 tys. zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony formularz Oferta, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs.goleniow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. W. Witosa 7 w Goleniowie, pokój nr 13..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. W. Witosa 7 w Goleniowie, pokój nr 7...

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 03.09.2013.20.45.58_ogloszenie.doc 2013-09-03 20:45:58 47,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 03.09.2013.20.45.58_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-09-03 20:45:58 236,5KB 90 razy
2 03.09.2013.20.46.38_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-09-03 20:46:38 36,2KB 68 razy
Wynik postępowania
1 20.09.2013.19.18.37_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.doc 2013-09-20 19:18:37 22KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiktor Lewandowski 03-09-2013 20:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Wiktor Lewandowski 20-09-2013 19:18