Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Świadczenie usługi całodobowego pogotowia awaryjnego w zakresie wewnętrznych instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynkach komunalnych, w budynkach stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. i w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz na terenach przydomowych administrowanych i zarządzanych przez Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Goleniowie.

Świadczenie usługi całodobowego pogotowia awaryjnego w zakresie wewnętrznych instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynkach komunalnych, w budynkach stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. i w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz na terenach przydomowych administrowanych i zarządzanych przez Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Goleniowie.
Numer ogłoszenia: 77962 - 2014; data zamieszczenia: 10.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Wincentego Witosa 7/12, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4182851, faks 091 4185218.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.goleniow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: art.3 ust.1 pkt. 5a Pzp..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi całodobowego pogotowia awaryjnego w zakresie wewnętrznych instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynkach komunalnych, w budynkach stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. i w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz na terenach przydomowych administrowanych i zarządzanych przez Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Goleniowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowego pogotowia awaryjnego w zakresie wyszczególnionym we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, w budynkach komunalnych, w budynkach stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. i w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz na terenach przydomowych administrowanych i zarządzanych przez Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Goleniowie. 2. Sposób świadczenia usługi całodobowego pogotowia awaryjnego: a) jako awarię należy rozumieć taki stan techniczny budynku lub instalacji powstały z przyczyn nagłych i nieprzewidzianych, spowodowanych złymi warunkami atmosferycznymi, złym stanem technicznym obiektu bądź działaniem osób trzecich, który stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego oraz uszkodzenia mienia mieszkańców albo osób trzecich i wymaga natychmiastowego działania. W szczególności są to nieszczelności i pęknięcia instalacji gazowej wymagające natychmiastowego odcięcia gazu, nieszczelności i pęknięcia instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania powodujące zalanie pomieszczeń, zwarcia instalacji elektrycznych itp. b) jako zagrożenie należy rozumieć sytuację, w której występują ewidentne przesłanki (iskrzenie, nieszczelności, przecieki, miejscowe osłabienie materiałów, itp.) wskazujące na możliwość wystąpienia awarii. 3. Czynności całodobowego pogotowia awaryjnego polegają na przyjęciu zgłoszenia o awarii, ustaleniu przyczyny, zabezpieczeniu skutków awarii, określeniu zakresu rzeczowego do usunięcia awarii i usunięciu awarii, bądź usunięciu zagrożenia. 4. Prace związane z wykonywaniem usługi całodobowego pogotowia awaryjnego winny być wykonywane zgodnie z przepisami i zasadami BHP, przepisami przeciwpożarowymi, sztuką budowlaną i technologią zawartą w Polskich Normach dotyczących budownictwa mieszkaniowego, z zapewnieniem sprzętu, materiałów i potencjału ekonomicznego wykazanego przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumenty dotyczące używanych materiałów, w szczególności w atesty potwierdzające dopuszczenie do obrotu. 5. Czynności całodobowego pogotowia awaryjnego należy podjąć do 1-2 godzin od chwili zgłoszenia przez mieszkańca lub przez Zamawiającego i wykonać w dniu zgłoszenia awarii. 6. Usługa świadczona będzie codziennie 24 godziny na dobę. 7. W razie stwierdzenia objawów świadczących o występowaniu zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności zagrożenia katastrofą budowlaną, pożarem, wybuchem, porażeniem prądem elektrycznym albo zatruciem gazem osoby wykonujące usługę pogotowia awaryjnego są obowiązane niezwłocznie zabezpieczyć miejsce występowania zagrożenia oraz powiadomić odpowiednie służby i zgłosić ten fakt Zamawiającemu. 8. Procedura wykonania usługi całodobowego pogotowia awaryjnego. 8.1. Po przyjęciu zgłoszenia o powstaniu awarii bądź zagrożenia wykonawca niezwłocznie udaje się na miejsce wystąpienia awarii lub powstawania zagrożenia. 8.2. W przypadku zgłoszenia spraw nie objętych zakresem zamówienia, Wykonawca przekazuje właściwej administracji domów mieszkalnych informację o zgłoszeniu zawierającą min.: imię i nazwisko zgłaszającego, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, treść zgłoszenia. 8.3. Natychmiast po przybyciu na miejsce awarii-zagrożenia Wykonawca przystępuje do powstrzymania rozprzestrzeniania się skutków awarii bądź zapobiegania zagrożeniu, tj. odcięcia dopływu wody, ustawienia zabezpieczeń przed spadającymi przedmiotami, itp. 8.4. Jeżeli awaria bądź zagrożenie wystąpiły w porze nocnej (22.00-7.00) i jeżeli zostały podjęte działania opisane w pkt 8.3., a sytuacja nie zagraża życiu lub zdrowiu mieszkańców, jak również nie ma groźby dalszego uszkodzenia mienia, Wykonawca może podjąć dalsze działania w porze dziennej, z zastrzeżeniem p. 8.5. 8.5. Jeżeli awaria bądź zagrożenie wystąpiły w porze dziennej (7.00-22.00) lub jeżeli sytuacja zagraża życiu lub zdrowiu mieszkańców albo istnieje groźba dalszego uszkodzenia mienia bądź strat finansowych, Wykonawca powinien niezwłocznie podjąć działania mające na celu usunięcie awarii w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. 8.6. W przypadku awarii wykraczającej poza zakres opisany w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji, albo w przypadku powstania awarii bądź zagrożenia, których usunięcie przekracza możliwości Wykonawcy, Wykonawca zabezpieczy miejsce awarii i niezwłocznie zawiadomi kierownika działu techniczno-inwestycyjnego GTBS. 8.7. W przypadku braku dostępu do lokalu, w którym powstała awaria lub zagrożenie, a skutki wpływają na inne lokale (np. zalewanie wodą, ściekami, wybijanie zabezpieczeń elektrycznych), Wykonawca doprowadzi do jak najszybszego ograniczenia skutków awarii, a następnie zgłosi w administracji domów mieszkalnych konieczność dostępu do lokalu. Po zapewnieniu dostępu do lokalu Wykonawca usuwa awarię. 8.8. W przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń, np. pożaru, wybuchu Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby (Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Gazowe, itp.) i kierownika działu techniczno-inwestycyjnego GTBS oraz niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze zgodnie z zasadami BHP i ochrony przeciwpożarowej. 8.9. W sytuacjach określonych w pkt. 8.8 na Wykonawcy spoczywa obowiązek współpracy ze służbami, do czasu przybycia na miejsce zdarzenia przedstawiciela Działu Technicznego GTBS. 8.10. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnego potwierdzenia usunięcia lub zabezpieczenia awarii (naprawy) - czytelny podpis zgłaszającego (imię i nazwisko) na druku zlecenia, lub w protokole z usunięcia albo zabezpieczenia awarii, naprawy, itp. 8.11. W uzasadnionych przypadkach braku potwierdzenie przez osobę zgłaszającą, usługę uznaje się za wykonaną po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego w dziale techniczno-inwestycyjnym GTBS , odpowiedzialnego za dany budynek. 8.12. Wykonawca dołącza kartę zlecenia i protokół powykonawczy do faktury za wykonaną usługę. Faktura musi być opisana na jakiej podstawie zrealizowano usługę - numer i data umowy. 9. Osoby świadczące czynności całodobowego pogotowia awaryjnego, podczas usuwania awarii lub zagrożenia powinny posiadać przy sobie wydany przez Zamawiającego dokument upoważniający do wstępu do budynków i lokali zarządzanych i administrowanych przez Zamawiającego. 10. Wykonawca winien dysponować dwoma numerami komórkowymi oraz adresem mailowym dla potrzeb zgłaszania awarii lub zagrożenia. 11. Wykaz budynków podlegających obsłudze całodobowego pogotowia awaryjnego określa załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 12. Rozliczenie usługi całodobowego pogotowia awaryjnego: 12.1. Wynagrodzenie za świadczone usługi całodobowego pogotowia awaryjnego będzie następowało po wykonaniu prac kosztorysem powykonawczym według cen jednostkowych robót (Rg zł, Kp %, Z % ) określonych w ofercie, w oparciu o odpowiednie normy zawarte w katalogach stosowanych w budownictwie - KNR, NNRNKB, KNNR, ZKNR, KNZ i KSNR, według podanej kolejności. W przypadku braku odpowiedniej normy w w/w katalogach, rozliczenie danych robót będzie odbywało się na podstawie kalkulacji własnej wykonawcy, akceptowanej przez strony. a) Zasadnicze rozliczenie materiałów będzie się odbywało w oparciu o faktyczne ceny zakupu, powiększone o koszty transportu i zakupu w wysokości 10%. W takim przypadku Zamawiający może żądać przedłożenia faktur zakupu na użyte materiały. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonywał zakupu materiałów w miejscowych lub okolicznych hurtowniach (Goleniów, Szczecin, Stargard Szcz.). W przypadku materiałów zakupionych gdzie indziej, ceny tych materiałów nie mogą być wyższe niż w hurtowniach miejscowych lub okolicznych. b) W przypadku gdy Wykonawca będzie posiadał materiały własne, zakupione wcześniej, ceny rozliczanych i wbudowanych materiałów nie mogą być wyższe niż określone w ppkt. 12.1. lit. a) c) Ryczałtowy koszt dojazdu oraz transportu materiałów w miejsce przeznaczenia ustala się w wysokości 25 zł. bez podatku VAT. d) Koszt dojazdu do miejscowości poza Goleniowem ( Kd = ....zł/km) będzie rozliczany według stawki określonej przez Wykonawcę w ofercie. 12.2. W przypadku gdy zakres przewidzianych do wykonania robót nie będzie się mieścił w pojęciu pogotowie awaryjne, a Zamawiający zleci wykonanie tych robót w ramach odrębnej umowy, wynagrodzenie będzie następowało po wykonaniu prac kosztorysem powykonawczym na zasadach określonych w pkt. 12.1. 12.3. Brak reakcji na zgłoszenie o powstaniu awarii bądź zagrożenia lub reakcja w czasie dłuższym niż 2 godziny Skutkować będzie naliczeniem kar umownych oraz wykonaniem zastępczym przedmiotowej usługi na koszt Wykonawcy 13. Wspólny Słownik Zamówień: 50.00.00.00-5 - usługi naprawcze i konserwacyjne. 14. Zgodnie z art. 26 ust. 2b prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, złożenie przez te podmioty oświadczenia o spełnianiu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ustawy Pzp. oraz dokumentów wymienionych w pkt. 5.2 i 5.3 niniejszej specyfikacji. 15. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu Oferta, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 16. Koszt sporządzenia i przedłożenia oferty ponosi oferent niezależnie od wyników postępowania przetargowego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.00.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferent musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp., poprzez przedłożenie wymaganych w SIWZ dokumentów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Udokumentowanie wykonania usług obejmujących swoim zakresem przedmiot zamówienia i wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizowali przynajmniej jedną usługę obejmującą swoim zakresem przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz wskazującego, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Udokumentowanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykażą, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia do eksploatacji -osoby wykonujące prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym- w zakresie - urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną - co najmniej jedna osoba -Świadectwo Kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji. - urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne - co najmniej jedna osoba - Świadectwo Kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji. - urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - co najmniej jedna osoba -Świadectwo Kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji- z zaznaczeniem podstawy prawnej dysponowania wykazanymi osobami lub w przypadku korzystania przez Wykonawcę z osób zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferent musi wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, tj. wykaże, że podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 50.000,00 zł. Polisa lub inny dokument powinna być ważna w dniu składania ofert i okresie przewidzianym na realizację zamówienia. Dopuszcza się możliwość przedłużania terminu ważności polisy w ww. okresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs.goleniow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Wincentego Witosa 72-100 Goleniów..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Wincentego Witosa 72-100 Goleniów - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 10.03.2014.20.07.09_ogloszenie.pdf 2014-03-10 20:07:09 90,9KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 10.03.2014.20.05.20_SIWZ_2-2014_POGOTOWIE.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-03-10 20:05:20 145,5KB 89 razy
2 10.03.2014.20.07.09_siwz.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-03-10 20:07:09 50,1KB 71 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 10.03.2014.20.08.01_Zapytania_i_wyjasnienia_do_SIWZ_-_Internet.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-03-10 20:08:01 56,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiktor Lewandowski 10-03-2014 20:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Wiktor Lewandowski 11-03-2014 07:57