Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprzątanie pomieszczeń biurowych i zaplecza socjalnego w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wincentego Witosa 7 w Goleniowie.

Goleniów: Sprzątanie pomieszczeń biurowych i zaplecza socjalnego w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wincentego Witosa 7 w Goleniowie.
Numer ogłoszenia: 251060 - 2011; data zamieszczenia: 19.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Wincentego Witosa 7/12, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4182851, faks 091 4185218.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.tbs.goleniow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: art. 3 ust. 1 pkt. 5a Pzp.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie pomieszczeń biurowych i zaplecza socjalnego w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wincentego Witosa 7 w Goleniowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ogólna powierzchnia do sprzątania - 574,50 m2 w tym: a) budynek biurowy - 288,74 m2 obejmujący: - korytarz (terakota , wycieraczka dywanowa) - 39,10 m2 - 16 pokoi ( w tym:: 7 pokoi wykładzina + terakota, 9 pokoi wykładzina) - 244,26 m2 - toaletę (glazura, terakota) - 5,38 m2 b) budynek socjalny - 285,76 m2 obejmujący : - 2 świetlice (terakota)- 110,01 m2 - 2 zaplecza kuchenne (terakota)- 34,76 m2 - 2 toalety (glazura, terakota)- 5,59 m2 - korytarz (dotyczy kl. schodowej, terakota) : parter - 75,41 m2 piętro - 30,65 m2 - kl. schodowa ( schody, terakota płytki) - 29,34 m2 - powierzchnie oszklone (ogółem): okna otwierane i uchylne - 92,27 m2 okna nieotwieralne - 11,44 m2 ścianki oszklone - 18,23 m2 - wykaz drzwi i okien w sztukach (ogółem): okna - 23 (swie +kuch)+ 22 biuro ( wc +sek) + 2 kl sch drzwi wewnętrzne oszklone - 9 szt. drzwi wewnętrzne pełne -15 szt. drzwi wewnętrzne drewniane otwierane ( wykorzystywane do podziału świetlic) - 1 szt. drzwi wewnętrzne wahadłowe - 1 szt. ścianka częściowo oszklona - 1 szt. ścianki oszklone - 7 szt. drzwi zewnętrzne szklone - 3 szt. drzwi zewnętrzne pełne -1 szt. 3.3.2.1 Budynek biurowy. Czynności wykonywane 1 x dziennie i w miarę potrzeb: 1. odkurzanie powierzchni podłóg ( wykładziny i płytki), 2. zamiatanie podłóg (terakota), 3. zmywanie powierzchni podłóg (terakota), 4. utrzymanie czystości zewnętrznych powierzchni mebli, ścieranie kurzu z blatów biurek, półek, stołów, parapetów (wewnętrznych) i szaf biurowych, listew ściennych, 5. odkurzanie mebli tapicerowanych, przecieranie krzeseł i krzeseł skóropodobnych, 6. wycieranie aparatów telefonicznych, ksero, drukarek i niszczarek, 7. opróżnianie koszy o pojemności do 35 l - szt.21 i pojemników niszczarek o pojemności do 60 l. - szt.3, wymiana worków foliowych 8. wynoszenie śmieci do miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego (do zewnętrznych pojemników na odpady) 9. omiatanie pajęczyn z sufitów i ścian - ( w miarę potrzeb) 10. mycie zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni drzwi wszystkich drzwi ( w tym częściowo przeszklonej ścianki), klamek, szyb, ościeżnic w drzwiach - (w miarę potrzeb) 11. czyszczenie włączników oświetlenia ( w miarę potrzeb) 12. mycie, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń higieniczno -sanitarnych- toaleta: usuwanie rdzy, kamienia i zacieków ( sedes i deska sedesowa, umywalka i armatura, czyszczenie glazury, mycie i dezynfekowanie powierzchni podłogowej , 13. czyszczenie luster, Czynności wykonywane cyklicznie: 1. wycierania na mokro grzejników - 1 x miesiącu 2. mycie okien wraz z ramami i ościeżnicami, parapetami zewnętrznymi i żaluzjami - 1 x na pół roku 3. mycie kloszy sufitowych - 1 x na pół roku 3.3.2.2 Budynek socjalny. Czynności wykonywane 1 x w tygodniu i według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. A) Świetlice: 1. odkurzanie zamiatanie całej powierzchni podłóg 1 x w tygodniu (w okresie od lutego do 31 marca ), i według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, 2. zmywanie powierzchni podłóg 1 x w tygodnie ( w okresie od lutego do 31 marca ), i według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, 3. czyszczenie blatów stołów, parapetów wewnętrznych 1 x w tygodnie (w okresie od lutego do 31 marca ), i według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, 4. odkurzanie mebli tapicerowanych ( wypoczynek, krzesła), przecieranie krzeseł skóropodobnych - 1 x w tygodnie (w okresie od lutego do 31 marca ), i według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, 5. mycie oraz dezynfekcja urządzeń higieniczno-sanitarnych w toaletach 1 x w tygodniu (w okresie od lutego do 31 marca ), i według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, 6. mycie płytek podłogowych w toaletach 1 x w tygodniu (w okresie od lutego do 31 marca ), i według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, 7. czyszczenie glazury w toaletach według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego 8. czyszczenie luster, 9. sprzątanie w pomieszczeniach kuchennych ( tj. odkurzanie(zmiatanie) i zmywanie podłóg, mycie blatów, zlewów i armatury, oraz urządzeń kuchennych) - według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego 10. mycie zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni drzwi (wewnętrznych drewnianych i zewnętrznych metalowych), klamek, szyb, ościeżnic w drzwiach - w miarę potrzeb 11. omiatanie pajęczyn z sufitów i ścian - w miarę potrzeb Czynności wykonywane cyklicznie: 1. mycie okien wraz z ramami i ościeżnicami i parapetami zewnętrznymi - 2 x w roku B) klatka schodowa: Czynności wykonywane codziennie i w miarę potrzeb: 1. zamiatanie i mycie podłóg (terakota), 2. zmywanie podłóg, 3. zamiatanie i mycie progu zewnętrznego ( płytki mrozoodporne) 4. czyszczenie balustrady chromowanej, 5. omiatanie pajęczyn z sufitów i ścian - ( w miarę potrzeb) 6. mycie powierzchni drzwi, klamek (do archiwum) - w miarę potrzeb, 7. mycie zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni drzwi (zewnętrzne i wewnętrzne), klamek, szyb -w miarę potrzeb, 8. czyszczenie parapetów wewnętrznych Czynności wykonywane cyklicznie: 1. mycie okien wraz z ramami i ościeżnicami i parapetami zewnętrznymi - 2 x w roku.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferent musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez przedłożenie wymaganych w SIWZ dokumentów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferenci muszą udokumentować, że wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, usługi w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, jednak sumaryczna wartość wykazanych usług nie może być mniejsza niż 1.500,00 zł miesięcznie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz Oferta stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs.goleniow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o ul. W. Witosa 7 w Goleniowie, pokój nr 3..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o ul. W. Witosa 7 w Goleniowie, pokój nr 7..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2011-08-19 13:16:20 49KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-08-19 13:16:21 13KB 101 razy
2 zalaczniki_do_siwz_od_nr_1_do_4.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-08-19 13:16:21 31,6KB 75 razy
Wynik postępowania
1 wybor_oferty.doc 2011-08-22 10:27:32 25,5KB
2 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.doc 2011-09-08 14:02:17 22KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiktor Lewandowski 19-08-2011 13:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Wiktor Lewandowski 08-09-2011 14:02