Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Docieplenie ścian zewnętrznych i odnowienia elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. W. Witosa 22 w Goleniowie

Docieplenie ścian zewnętrznych i odnowienia elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. W. Witosa 22 w Goleniowie
Numer ogłoszenia: 154006 - 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Wincentego Witosa 7/12, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4182851, faks 091 4185218.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: DT_GTBS@wp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: art.3 ust.1 pkt. 5a Pzp..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Docieplenie ścian zewnętrznych i odnowienia elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. W. Witosa 22 w Goleniowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3. Docieplenie ścian zewnętrznych i odnowienia elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. W. Witosa 22 w Goleniowie wraz z robotami towarzyszącymi. 3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) docieplenie ścian z przyklejeniem styropianu gr. 12 cm i siatki oraz ręczne wyk.wyprawy elewacyjnej - tynk organiczny - 521,33 m2 b) docieplenie cokołu - technologia jak wyżej - 23,39 m2 c) docieplenie ościeży styropianem gr. 3 cm - 60,84 m2 d) odbicie tynków na ścianach, filarach, pilastrach - 605,56 m2 e) malowanie elewacji farbą silikatową - 594,63 m2 f) montaż obróbek blach.- parapety zewn. z bl. pow. - 57,00 m g) demontaż starych i montaż nowych rynien - 81,20 m h) jak wyżej lecz rur spustowych - 41,60 m i) wykucie z muru ościeżnic drewn. i montaż okien - 27,10 m2 j) zeskrobanie i zmycie starej farby na klatkach schodowych - 172,00 m2 k) gładzie jednowarstwowe na podłożach z tynku - 172,00 m2 l) dwukrotne malowanie f. emuls. starych tynków wewn. - 172,00 m2 m) jak wyżej lecz farbami olejnymi - 124,00 m2 n) dwukrotne malowanie farba olejną krat i balustrad - 34,00 m2 o) jak wyżej lecz pochwytów - 28,50 m p) jak wyżej lecz cokołów o wys. do 20 cm - 96,00 m 3.2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określają nw. załączniki stanowiące dokumentację projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót: a) Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy, b) Załącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, c) Załącznik nr 12 do SIWZ - Przedmiar robót. Uwaga! Przedmiar robót - załącznik nr 12 do SIWZ - nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia, ma charakter pomocniczy i nie może być podstawą do sporządzenia oferty. 3.3. Zadanie należy wykonać w oparciu o dokumentację budowlaną, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz zgłoszeniem robót. Materiałem pomocniczym są przedmiary robót. 3.4. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, licząc od dnia odbioru końcowego robót i podpisanego (bez uwag) protokołu odbioru . 3.5. Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy Robót. 3.6. Koszt zabezpieczenia terenu robót musi być włączony w cenę oferty. 3.7. Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania zobowiązany będzie dostarczyć ww. dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania. 3.8. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). Podczas realizacji inwestycji Wykonawca udostępni Zamawiającemu wgląd w materiały budowlane, które będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia. 3.9. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. 3.10. Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie chce powierzyć podwykonawcom. Jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części robót podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 5 do SIWZ. 3.11. Zakres rzeczowy zadania i składanej oferty, szczegółowo określony przez projekt budowlany ma być zgodny z niniejszą specyfikacją, oraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i obejmować również : a) wszystkie prace i obowiązki wykonawcy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia objętego projektem budowlanym. b) umieszczenie na ścianie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego adresu nieruchomości w postaci napisu pismem technicznym, namalowanego kolorem czarnym. Ponadto zakres rzeczowy zadania i składanej oferty obejmuje również załatwienie wszystkich formalności związanych z rozpoczęciem budowy i zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych. Urządzenie placu budowy i wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia znajdują się po stronie oferenta - wykonawcy robót. Oferent na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, winien obejrzeć miejsce robót oraz jego okolice i zebrać wszelkie informacje od Zamawiającego, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.32.10.00-3, 45.44.00.00-3, 45.44.20.00-7, 45.44.21.00-8, 45.44.42.10-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Celem spełnienia warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tzn. polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą i odnowieniu elewacji oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Celem spełnienia warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Ocena spełniania ww warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Celem spełnienia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca musi wykazać, że że posiada polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej -deliktowa i kontraktowa - do wysokości co najmniej 100.000,00 PLN ważnej w okresie przewidzianym na realizację zamówienia. Dopuszcza się możliwość przedłużania terminu ważności polisy w ww. okresie.Ocena spełniania ww warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz ofertowy przygotowany dla zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2.Kosztorys ofertowy (brak kosztorysu ofertowego może spowodować odrzucenie oferty). 3. Pozostałe załączniki SIWZ od nr. 2 do nr 8.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 4.2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 4.2.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 4.2.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. c) potrzeba realizacji zamówień uzupełniających d) konieczność realizacji zamówień dodatkowych e) konieczność realizacji zamówień zamiennych 4.2.3. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 4.2. termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 4.3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 4.3.1. Zmiany technologiczne, w szczególności: a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, 4.3.2. Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego. 4.4. Pozostałe zmiany a) zmiana obowiązującej stawki VAT: - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, będzie on zobowiązany do zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę, b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. c) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh. 4.5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4.6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) : a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: dt_gtbs@wp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. W. Witosa 7, 72-100 Goleniów, pok. nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. W. Witosa 7, 72-100 Goleniów, pok. nr 7 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 08.05.2014.19.41.56_ogloszenie.pdf 2014-05-08 19:41:56 89,2KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 08.05.2014.19.43.15_zalaczniki_do_siwz.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-05-08 19:43:16 5,4MB 136 razy
2 08.05.2014.19.44.10_Karta_gwarancyjna.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-08 19:44:10 25KB 130 razy
3 09.05.2014.08.52.25_SIWZ_-_Termomodernizacja_budynku_Witosa_22.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-09 08:52:25 183,5KB 29 razy
Wynik postępowania
1 05.06.2014.21.12.52_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_-_05.06.2014_R..doc 2014-06-05 21:12:52 29KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiktor Lewandowski 08-05-2014 19:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Wiktor Lewandowski 05-06-2014 21:13